Østre Toten kommune

Søknadsfrister 1. mars

Skogbehandling

Mjøsen Skog og Nortømmer står for nesten all hogst og tømmeromsetning i Østre Toten og det meste av skogkulturarbeidet som skogeier ikke gjør selv.

Lenker

Skogkurs’ 13 resymè-brosjyrer (blant annet om PlantingUngskogpleieTynning og Skogfond)

Svenske skogsskötselserien – 20 hefter (blant annet om Plantering (59 sider)Röjning (75 sider)Gallring (93 sider)Stamkvistning (52 sider)Skötsel av björk, al och asp (131 sider)Naturhänsyn (67 sider) og Slutavverkning (60 sider))

 

Regelverk

Skogbruksloven

Forskrift om berekraftig skogbruk

Norsk PEFC Skogstandard

LMD-rundskriv M-2/2006 Ny skogbrukslov datert 22.03.2006

Åse Marit Skjølås
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 468 44 731