Østre Toten kommune

Søknadsfrist for barnehageopptaket er 1. mars

Rett til barnehageplass:

  • Du må søke innen fristen 1. mars for å ha rett til barnehageplass.
  • Alle barn født før 1. desember, og som bor i kommunen, har rett til plass i en av våre private eller kommunale barnehager fra den måneden barnet fyller ett år. 

Det er nå tid for innskriving/elevregistrering for barn født 2014 - skolestart høst 2020.


Slamtømmingen av private avløpsanlegg, hovedsakelig i Kolbu, er forsinket og vil ikke bli gjort før over nyttår. I Kraby-området gjenstår også noe tømming. Her ser det ut til at tømming vil kunne skje før nyttår, i uke 51.

Det er mange som lurer på hvordan det blir på nye Labo – derfor inviterer vi til åpen dag 9. januar! Her finner du detaljert program. Vi spanderer kaffe og kringle!

Nå foreligger formannskapets innstilling etter møtet 27. november. Denne skal ligge ute til offentlig ettersyn i 14 dager før kommunestyrets behandling den 11. desember.

For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, har Østre Toten kommune tatt i bruk SMS-varsling.

Tømming slamavskillere: Nordlia, Kapp, Sletta-Lena, Totenvika, Skreia, Øverskreien-Lensbygda, Starum-Bilitt, Sisselrotkampen, Ytre Kolbu, Øvre Kolbu, Kolbu, Totenåsen, Kraby-Stange.

Status per oktober 2019.

Fra og med 1.1.2020 er det en nyopprettet nemnd i det nye Innlandet fylke som behandler alle søknader om TT-kort.

Østre Toten kommune har en lekkasjeprosent på over 45 prosent på drikkevannsledningene. Lekkasjene er både på private stikkledninger og på det offentlige hovednettet.