• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Samtykkeerklæring - smittesporing

Informasjon

Hvorfor ønsker kommunen samtykke til behandling av dine personopplysninger i DHIS2?


Det er et fortløpende behov for å kartlegge hvor smitte foregår i samfunnet for å begrense spredningen av covid-19, vurdere effekten av iverksatte smitteverntiltak og målrette nye tiltak ved behov. Denne typen informasjon er ofte ukjent eller samlet inn på en usystematisk måte, som vanskeliggjør dens bruk som kunnskapsgrunnlag for vurdering av effekten av iverksatte smitteverntiltak.

Smittesporing er ressurskrevende og smitteverneffekten avhenger av hvor stor andel av nærkontaktene som blir smittet. Smittesporingstiltaket har også ringvirkninger ved at personer som defineres som nærkontakt må oppholde seg i hjemmekarantene. Det er kommuneoverlegen som har ansvaret for å følge opp covid-19 tilfeller, identifisere nærkontakter og følge opp disse i sine respektive kommuner.

KS har tatt initiativ til å få en felles løsning for kommunesektoren innenfor prosessene for smittesporing. Da det er tidskritisk å få en løsning tilgjengelig i kommunene, er det lagt vekt på å implementere minimumskrav til en felles løsning uten å gå på bekostning av kvalitet. Denne løsningen heter DHIS2 covid-19.

DHIS2 covid-19 er en smittesporingsapplikasjon utviklet av universitetet i Oslo (UiO) i programmet Health Information Systems Programme (HISP). Funsjonaliteten i DHIS2 er kort fortalt registrering av informasjon om smittet og hvem den smittede har vært i kontakt med, innsamlet gjennom intervju. Løsningen er basert på systemet DHIS2 som har en egen modul for behandling av covid-19. Data bygges opp manuelt i systemet eller ved excel-import. ID-porten blir benyttet for autentisering. Det er ingen grensesnitt til andre systemer.

Smittet og nærkontakter samles i et felles personregister slik at en unngår dobbelregistrering. Ved innsamling av informasjon kan man bruke andre kilder som folkeregisterert, karttjenester, arrangementsinformasjon, olg. I tillegg til smittet og nærkontakter kan det registreres hendelser som er en samling av mange personer, hvor smittet og nærkontater har deltatt. Eksempler på hendelser kan være konserter, samlinger, sykehjem, barnehage, m.m.

For å kunne bistå med data til den nasjonale oversikten av smittespredning i samfunnet, er det en forutsetning at data samles inn og rapporteres til FHI på en enkel og betimelig måte. For å kunne vurdere effekten av de iverksatte smitteverntiltakene og evaluere hvordan endringer av tiltakene påvirker smittespredningen i samfunnet skal kommunen rapportere ukentlig aggregerte data til FHI om påviste tilfeller av covid-19, nærkontakter og eksponreingssted. DHIS2 covid-19 lar kommunene rapportere disse dataene til FHI på en enkel og sikker måte.

For at helsetjenestene skal kunne benytte denne løsningen er det behov for å innhente samtykke for de som registreres i løsningen. Smittesporing er en lovpålagt tjeneste, men registrering i DHIS2 covid-19 er ikke lovpålagt, derfor bes det om samtykke til registrering. Det informeres om det er strenge sikkerhetstiltak og prosedyrer som gjør at informasjonsikkerheten er ivaretatt i systemet.

For mer informasjon om DHIS2 covid-19 se: https://www.ks.no/smittesporing

Hvilke opplysninger registreres?
Personopplysningene som registreres i DHIS covid-19 er alle data som er nødvendige fra et smittevernfaglig perspektiv iht. de til enhver gjeldende retningslinjene fra Folkehelseinstituttet.

Retningslinjene fra FHI for kartlegging av smittesituasjon og evt. smittekilde, sier at følgende informasjon bør innhentes:
• Personopplysninger:
o For- og etternavn
o Fødselsnummer
o Kjønn
o Adresse
o Telefon
o Fastlege
o Alternative kontaktdetaljer
o Yrke (for å kunne identifisere helsearbeidere eller andre risiko-yrker)

• Om sykdomsforløpet
o Innsykningsdato
o Prøvedato
o Indikasjon for laboratorieundersøkelse
o Symptomer
o Utfall av sykdom
o Smittet i yrkessammenheng
o Hvis innlagt på helseinstitusjon:
Dato for innleggelse og navn på helseinstitusjon

• Antatt smittested land
o Antatt smittested
o Dato for hjemkomst ved utenlandsopphold
o Eventuelle detaljer om reise i smitteførende periode

• Sannsynlig sted hvor smitte kan ha skjedd
o Privat husstand
o Arrangement- privat (vennelag, fester, familiemiddager)
o Arrangement- offentlig (konserter, teater, opera osv)
o Serveringssted/bar/utested
o Jobb/universitet – arbeidstid/skoletid for de over videregående, inkludert lærere og andre ansatte i skole/bhg/helseinstitusjon
o Helseinstitusjon – kun beboere
o Barnehage/skole – barn i barnehage og grunnskole
o Organisert fritidsaktivitet
o Reisefølge
o Ukjent – Når det er undersøkt men ikke avdekket/er helt ukjent
o Annet – alt som ikke går under de andre kategoriene. For eksempel: frisør, treningssenter, butikken, offentlig kommunikasjon, fysioterapeut, lege, hudpleie m.m.

Hvordan behandles dine personopplysninger?
Behandlingsansvarlig
Østre Toten kommune er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Kommunen kan benytte seg av databehandler til å oppfylle formålet med behandlingen. Kommunen forplikter seg til å sikre integriteten til de personopplysningene gjennom databehandleravtale med databehandler. Databehandleravtalen spesifiserer rutiner og forpliktelser knyttet til datasikkerhet, tilgangskontroll og taushetsplikt.

Databehandler
Østre Toten kommune benytter KS – kommunesektorens organisasjon som databehandler for de personopplysningene som benyttes i DHIS2 covid-19. Databehandler er forplikter seg til å opplyse behandlingsansvarlig i forkant av utlevering av personopplysninger til underleverandør eller tredjepart. Utlevering av personopplysninger skal ikke forekomme uten avtale med behandlingsansvarlig og at vilkårene er regulert i en egen databehandleravtale.

Sikkerhet
DHIS2 covid-19 er levert med en risikovurdering av hele verdikjeden, dvs. fra kommunens forettningskritiske prosesser til innbyggeren. Det er i tillegg gjennomført en DPIA (særskilt risikovurdering av personvernkonsekvenser) for tjenesten, hvor man har vurdert iboende risiko og implementert risikoreduserende tiltak og prosesser. Eksempler på risikoreduserende tiltak som er implementert ved bruk av systemet er: autentisering i ID-portalen, rollestyrt tilgang til opplysninger, tredjepartsrevidert driftsmiljø, anonymisert rapportdata m.m.

Fiks-platformen  driftes av den norske driftsleverandøren Initility og datasentrene som benyttes er begge lokalisert i Oslo.

Alle som behandler dine personopplysninger er bundet av taushetsplikt. Dette gjelder også ansatte med tilgang til opplysningene hos databehandler.

Dine rettigheter
Samtykket til behandling av dine personopplysninger gjelder kun de kategoriene av personopplysninger og til det formålet som er oppgitt i denne samtykkeerklæringen. Ved videre bruk av personopplysningene til et annet formål enn det oppgitt i denne samtykkeerklæringen vil kreve et nytt samtykke fra deg.

Begrensninger
På bagrunn av at behandlingsgrunnlaget for smittesporing er «allmennhetens interesse», jf. Smittevernloven § 7-1, blir personvenrrettighetene til den registrerte noe begrenset (jf. Rettighetsartiklene i personvernforordningen 13-22).

Trekke tilbake samtykke
Dette samtykke er avgitt frivillig og er det er ikke krav om samtykke for å motta helsetjenester ved smitte. Du har til enhver tid rett til å trekke tilbake samtykke til behandlingen av dine personopplysninger til dette formålet. Smittesporing er likevel en lovpålagt oppgave med lovhjemmel i allmennhetens interesse, behandlingen vil derfor først kunne avsluttes når det ikke lenger er smittevernfaglig behov.

Innsyn
Du har rett til å be om innsyn i hvilke av dine personopplysninger som behandlesi DHIS2 covid-19, samt i hvordan vi forvalter dine personopplysninger. Herunder formålet med behandlingen, hvilke kategorier av personopplysninger som behandles, mottakere av personopplysningene,og  lagringstid. Vi skal besvare innsynskrav som gjelder dine rettigheter kostnadsfritt og innen 30 dager.

Ønsker du innsyn kan du kontakte Østre Toten kommune eller kommunens personvernombud.

Sletting
Når formålet med behandling som du har samtykket til er oppfylt, eller samtykket er trukket tilbake, er vi forpliktet til å slette personopplysningene, så fremt dette ikke strider med bestemmelsene i arkivloven eller smittevernloven. På samme måte er databehandler forpliktet til å slette dine personopplysninger når formålet er oppfylt. Sletterutiner for Østre Toten kommune og databehandler reguleres i databehandleravtalen med KS.

Retting
Vi er forpliktet til å rette eventuelle feil i de personopplysningene som er registrert på deg. Gjennom databehandleravtalen forplikter databehandler seg til å bistå kommunen med å holde dine personopplysninger oppdatert og korrekte. Du kan kreve at opplysninger om deg  blir rettet hvis du oppdager at personopplysningene er feil eller ufullstendige. Du vil også kunne kreve å få supplert dem med korrekte opplysninger.

Rett til begrensning
Du har  i visse tilfeller rett til å få en begrensning i behandlingen av dine personpplysninger. Hvis du har en slik rett, vil opplysningene bli lagret, men ikke brukt. Denne retten kan bli begrenset av bestemmelsene i smittevernloven og personvernforordnigen (se begrensninger).

Rett til å protestere
Du kan i enkelte tilfeller ha rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger. Vi vil da stanse behandlingen, og opplysningene vil eventuelt slettes.

Dataportabilitet
Når du har samtykket til bruk av dine personopplysninger til en tjeneste, kan du kreve å få personopplysningene som du selv har registrert utlevert, eller kreve at opplysningene blir flyttet over til en annen virksomhet eller tjenestetilbyder. Som et alternativ til å få flyttet opplysningene, kan du kreve innsyn og få en kopi av opplysningene dine. Se «innsyn» over.

Automatiserte individuelle avgjørelser
Du har rett til på bli informert om det tas automatiserte avgjørelser i forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger.

Rett til å klage til tilsynsmyndighet
Dersom du mener dine personopplysninger behandles i strid med personopplysningesloven, har du rett til å klage til datatilsynet. Klage kan rettes direkte på datatilsynets hjemmesider.
Komnmunens  personvernombud kan bistå i å rette en klage til datatilsynet på behandlingen av dine personopplysninger.

Kontaktinformasjon til personvernombud
Du har til enhver tid rett til å få informasjon om hvordan Østre Toten kommune behandler dine personopplysninger. Kontaktperson hos behandlingsansvarlig er virksomhetens personvernombud.

Personvernombud Sigve Hassel
Epost: Sigve.Hassel@ostre-toten.kommune.no

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader