Østre Toten kommunale vannverk

Vannverket forsyner de fleste boliger i Østre Toten med hygienisk betryggende drikkevann av god kvalitet.

I tillegg leverer vannverket vann til industri, Sivesind vannverk. 

Vannverket produserer årlig 2,5 -3 mill m³ med drikkevann. 

Sikkerhet i vannforsyningen

Vannverket overvåkes kontinuerlig av et avansert drift og overvåkingsanlegg. Dersom det oppstår alvorlige feil vil dette anlegget automatisk varsle vakta om dette. Vannverket har vaktordning 24 timer i døgnet. Telefonnummeret til vakta er 958 66 723

For å overvåke vannkvalitet og råvannskvalitet tas det vannprøver i henhold til drikkevannsforskriftens krav. Disse analyseres ved Mjøslab IKS på Gjøvik.
Dersom feil eller avvik oppstår, har vannverket et godkjent internkontrollsystem som vil behandle avviket på en betryggende måte.

( Skriv ut Skriv ut