Østre Toten kommune

Frist for å søke årets kulturmidler er 1. april

Østre Toten kommune utlyser med dette årets kulturmidler. Ordningen gjelder tilskudd til allment kulturarbeid, barn og unge,
musikk og idrett.    Les mer her!

Valg 2019

Partier og andre grupper kan stille liste til kommunestyrevalget. Frist for å levere listeforslag er mandag 1. april 2019 klokka 12.00.

Her kan du lese om fylkestingsvalget på hjemmesiden til Innlandet fylkeskommune.

Valg 2019

Her leverer du listeforslaget

Listeforslag til kommunestyrevalget 2019 leveres til valgstyret i Østre Toten kommune:

Listeforslag som sendes i posten: 

Valgstyret i Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 Lena

Listeforslag som leveres i kontortid (klokka 09:00-15:00):

Servicetorget på rådhuset.

Listeforslag som leveres etter kontortid:

Postkasse ved hovedinngangen til rådhuset

Listeforslaget kan også sendes elektronisk til postmottak@ostre-toten.kommune.no.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med politisk sekretariat, Mari Anne Frydenberg, for å få veiledning i hvordan listeforslagene skal fylles ut. E-post: maf@ostre-toten.kommune.no. Telefon: 468 40 957.

Skjema for listeforslag og vedlegg

Viktig: Skjemaet må være skrevet ut tosidig. Underskriftene skrives på side 2 av skjemaet.

Slik fyller du ut listeforslaget og vedlegget

Formelle krav og frister

Det er lurt å merke seg noen formelle krav og frister:

 • Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen de ønsker å stille til valg i.
 • Frist for å levere listeforslaget er 31. mars kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet kommunen eller fylkeskommunen. Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er innleveringsfristen forskjøvet til 1. april 2019 kl. 12.00.
 • For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling, må det samles inn et visst antall underskrifter på listeforslaget fra personer med stemmerett i det valgdistriktet listen skal stille.
 • Underskriftene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres
 • En oversikt over kandidatenes fødselsdato må følge ved listeforslaget

Utfylling av listeforslag

På siden(e) med listekandidater skal følgende stå:

 • Listeforslagets overskrift
 • Hvilket valgdistrikt det tilhører
 • Hvilket valg det gjelder for
 • Kandidatene som stiller til valg

På påfølgende side(r) skal listeforslaget underskrives. Den som skriver må føre opp:

 • Fullstendig navn
 • Bostedsadresse med postnummer
 • Fødselsdato
 • Signatur

Alle som stiller listeforslag skal ha en tillitsvalgt og en varatillitsvalgt. Ved behov, skal de tillitsvalgte ha myndighet til å forhandle med valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen om endringer på listeforslaget. Hvem dette er, skal oppgis på listeforslaget:

 • Før opp «tillitsvalgt», eller «vara» ved navnet til vedkommende
 • Dette bør være de to øverste underskriftene.
 • Dersom flere underskrivere skal fungere som tillitsvalgt, med mulighet til å trekke tilbake listeforslag, bør dette også oppgis i listeforslaget. Kontaktopplysninger til de tillitsvalgte bør oppgis

Hvis listeforslaget ikke er gyldig, skal valgmyndigheten og listestilleren forsøke å få listeforslaget i samsvar med loven.

Vedlegg til listeforslaget

Valgloven §6-4 krever at det skal ligge ved et vedlegg til listeforslaget.

Listeforslaget skal ha følgende vedlegg:

a) En oversikt over kandidatenes fødselsdato.

b) En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget.

c) Dersom en kandidat til fylkestingsvalg eller kommunestyrevalg ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i fylket eller i kommunen når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen.

d) Dersom en kandidat til fylkestingsvalg eller kommunestyrevalg ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når fylkestinget eller kommunestyret trer i funksjon.

Frister
 • Frist for innlevering av listeforslag - 1. april 2019 klokka 12:00
 • Frist for tilbakekalling av listeforslag - 23. april 2019
 • Frist for å søke fritak for kandidater - 1. mai. 2019
 • Godkjenning av valglister er innen 1. juni 2019 (jf. Valgloven § 6-6 (2)). Senest 1. juni skal de godkjente listeforslagene (de offisielle valglistene) legges ut til gjennomsyn, jf. Valgloven § 6-7.
Valgstyret

Valgstyret i Østre Toten kommune består av politikerne som sitter i formannskapet, med ordfører Guri Bråthen som leder.

Hvem kan velges til kommunestyret?

Hvem som kan velges til kommunestyret står i valglovens § 3-3.

Fant du det du lette etter?