Østre Toten kommune

Priser/gebyrer - Matrikkelloven

For arbeider etter Matrikkelloven (lovens § 32, forskriftens § 16)

1.1 Oppretting av matrikkelenhet

1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
Grunnlag Gebyr
Areal fra 0 - 500 kvadratmeter 10912,-
Areal fra 501 - 2000 kvadratmeter 18698,-
Areal fra 2001 kvadratmeter - økning per påbegynt da. 2881,-
Oppretting av grunneiendom og festegrunn:
Punktfeste m/ oppmåling 6964,-
Punktfeste u/ oppmåling 2795,-

 

1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Grunnlag Gebyr
Areal fra 0 - 2000 kvadratmeter 5150,-
Areal fra 2001 kvadratmeter - økning pr. påbegynt da. 392,-

 

1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Grunnlag Gebyr
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon:
Areal fra 0 - 250 kvadratmeter 5542,-
Areal fra 251 - 1000 kvadratmeter 7847,-
Areal fra 1001 kvadratmeter - økning pr. påbegynt 1000 kvadratmeter 1569,-

 

1.1.4 Oppretting av anleggseiendom
Grunnlag Gebyr
Gebyr for oppretting av grunneiendom
Volum fra 0 - 2000 kubikkmeter 5517,-
Volum fra 2001 kubikkmeter - økning pr. påbegynt 1000 kubikkmeter 392,-

 

1.1.5 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid og medgåtte kostnader.

 

1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Grunnlag Gebyr
Gebyr for denne type forretning er 4328,-
I tillegg kommer et tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning.

 

1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning etter matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2.

 

1.3 Grensejustering

1.3.1 Grunneiendom, festegrunn, jordsameie
Grunnlag Gebyr
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 kvadratmeter). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
Areal for 0 - 250 kvadratmeter 6278,-
Areal fra 251 - 500 kvadratmeter 9441,-

 

1.3.2 Anleggseiendom
Grunnlag Gebyr
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 kubikkmeter.
Volum fra 0 - 250 kubikkmeter 1594,-
Volum fra 251 - 1000 kubikkmeter 3801,-

 

1.4 Arealoverføring

1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. Gebyrene skal beregenes etter medgått tid og medgåtte kostnader. Dokumentavgiften kan kreves inn på forskudd.

 

1.4.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Gebyrene skal beregnes etter medgått tid og medgåtte kostnader. Dokumentavgiften kan kreves inn på forskudd.

 

1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Grunnlag Gebyr
For inntil to punkter 3923,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1349,-

 

1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
Grunnlag Gebyr
For inntil to punkter 5493,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1349-
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid og medgåtte kostnader.

 

1.7 Privat grenseavtale
Grunnlag Gebyr
For inntil to punkter 2452,-
For hvert nytt punkt 797,-

Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid og medgåtte kostnader.

 

1.8 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

 

1.9 Betalingstidspunkt

Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis. Dokumentavgift kan kreves inn forskuddsvis. Ved oppmåling av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning skal hele gebyret kreves inn forskuddsvis.

 

1.10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

 

1.11 Utstedelse av matrikkelbrev
Grunnlag Gebyr
Matrikkelbrev inntil 10 sider 257,-
Matrikkelbrev over 10 sider 503,-

 

Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages da dette kun er oppfølging av regulativet. Klageadgang gjelder kun der det fastsettes skjønnsmessig gebyr.