Østre Toten kommune

Tid for å lese av vannmåleren

For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, tar Østre Toten kommune i bruk SMS-varsling. Les mer!

Priser/gebyrer - søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven

Søknad om tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1

Tiltak Gebyr
Oppføring av boligbygg eller hytte 16892,-
Tilbygg, påbygg og ombygging av boligbygg eller hytte 7918,-
Tilbygg, påbygg, ombygging av boligbygg eller hytte som inneholder ny boenhet 16892,-
Tillegg pr. ny boenhet utover den første 8446,-
Frittliggende garasje, uthus eller anneks 7918,-
Tilbygg til garasje, uthus eller anneks 6335,-
Nybygg, tilbygg, påbygg og ombygging av andre bygg, per påbegynt:
* Bruksareal inntil 100 kvadratmeter (etter NS 3940) 10558-
* Bruksareal fra 101 kvadratmeter til 500 kvadratmeter - sats kr/kvadrameter 84,-
* Bruksareal fra 501 kvadrameter - sats kroner/kvadratmeter 36,-
Uisolerte lagerbygg beregnes etter overfor nevnte intervaller med 50% gebyr
Fasadeendring, bruksendring, riving av tiltak, spredt avløp, stikkledninger og andre arealuavhengige tiltak 4223,-
Bygningstekniske installasjoner, pipe/ildsted, skilt/reklameinnretning og basseng/dammer 2112,-
Terrenginngrep 5279,-
Opparbeidelse av infrastruktur: (VVA-anlegg som betjener mer enn én bruksenhet):
Parkeringsplass 5150,-
Veg inntil 100 m 2060,-
Veg 100-500 m 5150,-
VA-nett inntil 100 m 4223,-
VA-nett 100-500 m 8446,-
Veg og VA-nett over 500 m 15836,-
Søknad om deling av eiendom  
Søknad om deling i samsvar med gjeldende planer eller godkjent dispensasjon 5490,-

 

Søknad om tiltak etter PBL § 20-4 og SAK kap. 3
Tiltak Gebyr
Driftsbygninger og tilbygg for husdyrhold, inntil 200 kvadratmeter 7390,-
Driftsbygninger og tilbygg for husdyrhold, 200-1000 kvadratmeter 14781,-
Andre driftsbygninger og tilbygg, 200 kvadratmeter 5279,-
Andre driftsbygninger og tilbygg, 200-1000 kvadratmeter 10558,-
Frittliggende garasje, uthus og anneks inntil 70 kvadratmeter 5490,-
Tilbygg inntil 50 kvadratmeter 4962,-
Riving av tiltak, bruksendring, terrasser, takoverbygg, mindre tilbygg (inntil 10 kvadratmeter) og anneks/uthus inntil 30 kvm. 2217,-
Plassering av midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg 3167,-

 

Godkjenning av ansvarsrett etter PBL § 22
Ansvarsrett Gebyr
Ansvarsrett fra foretak 2575,-
Personlig ansvarsrett som selvbygger 2575,-
Endring av ansvarshavende 475,-

 

Reduserte satser ved søknad om tillatelse til tiltak

Ved behandlingstid over 12 uker reduseres det totale byggesaksgebyret med 25% for hver påbegynt uke fristen overskrides - jfr. SAK10 kap. 7.
For utført arbeid som blir avbrutt på bakgrunn av trukket sak betales 25% av normalt gebyr, dersom kommunen har gransket eller bearbeidet saken. Gebyret begrenses oppad til 15 000,-.

 

Diverse hensyn
Grunnlag Gebyr
Ved fler-trinns saksbehandling beregnes fullt gebyr i henhold til gebyrregulativet ved rammetillatelse
Tillegg for hver igangsettingstillatelse 6651,-
Enklere endring av tillatelse 3273,-
Arbeidskrevende endring av tillatelse 6651,-
Tillegg for SEFRAK-bygg som sendes til høring 3090,-
Etterspørsel etter tilleggsopplysninger for å få søknad komplett etter § 20-3 jf. § 20-1 (søknad om tillatelse til tiltak med ansvarsrett) ilegges et gebyr for kommunens merarbeid ved utsendelse av mangelbrev. 3801,-
Purring på overnevnte tilleggsopplysninger pr. gang 1320,-

 

Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest

For tiltak som blir tatt i bruk før kommunen har gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, ilegges et tilleggsgebyr på 50% av fullt behandlingsgebyr.

 

Ulovlighetsoppfølging
Ulovlighetsoppfølging utover ovennevnte gebyrer skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 32.

 

Dispensasjon etter Plan- og bygningsloven og høring hos andre myndigheter
Grunnlag Gebyr
I plan- og byggesaker med politisk behandling 11824,-
I plan- og byggesaker med administrativ behandling 5490,-
Per høring hos andre myndigheter 1056,-
Sakkyndig bistand
Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, vurderinger ihht. lov- og forskriftskrav og lignende, settes et gebyr lik kostnader for slik bistand.
Tiltakshaver kan selv sørge for de nødvendige utredninger, og det faktureres da ikke gebyr fra kommunen.

 

Plansaker
Grunnlag Gebyr
1. Områderegulering og detaljregulering
Grunngebyr alle planer 30900,-
For områder avsatt til sentrumsformål - per daa 5665,-
Andre formål - per daa for de første 10 daa 2060,-
Andre formål - per daa utover de første 10 daa 1030,-
Ved fastsetting av det arealavhengige gebyret skal underformål til følgende hovedformål ikke regnes inn i gebyrgrunnlaget: Grønnstruktur, landbruks-, natur- og friluftsområder og bruk og vern av sjø og vassdrag med strandsone (gjelder ikke småbåthavn og andre områder for bygg og anlegg
2. Tillegg for planer med krav om planprogram og konsekvensutredning
Fatsettelse av planprogram 10558,-
Konsekvensutredning behandlet samtidig med reguleringsforslag gir et tilleggsgebyr på 20%
Selvstendig behandling av konsekvensutredning 21115,-

 

Endring av/fra planen
Grunnlag Gebyr
Mindre endring av reguleringsplan med politisk behandling 12669,-
Mindre endring av reguleringsplan med administrativ behandling 6335,-
Endring av plan (pbl 12-14 1. ledd) gir tilsvarende gebyr som for nye planer (pkt. 1)

Forutsetninger:

Den som fremmer privat planforslag skal betale:

  • annonsering og skriftlig varsling ved oppstart
  • for registrering av kulturminner
  • for inntegning av endringer i planen før sluttbehandlingen og etter endelig politisk vedtak

Planen skal fremmes på oppdatert kommunalt kartgrunnlag, med høyde- og eiendomsdata og der yttergrenser for plan- og utbyggingsområde er oppmålt (matrikkelbrev).

Områder som kommunen krever tatt med i et planområde, eller andre områder som tas med for å oppnå helhetlige løsninger, kan etter en konkret vurdering holdes utenfor gebyrgrunnlaget.

 

Tidspunkt for gebyrfastsetting og betaling

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt komplett plan oversendes kommunen til behandling.

Ved varsel om oppstart betales en andel av gebyret på 10 000,-. Resterende beløp betales ved kunngjøring av vedtatt plan.

Fant du det du lette etter?