Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Priser/gebyrer - søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven

Søknad om tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1

Tiltak Gebyr
Oppføring av boligbygg eller hytte 17 851,-
Tilbygg, påbygg og ombygging av boligbygg eller hytte 8 368,-
Tilbygg, påbygg og ombygging av boligbygg som inneholder utleie-/hybel-leilighet 8 368,-
Tilbygg, påbygg, ombygging av boligbygg eller hytte som inneholder ny selvstendig boenhet 17 851,-
Tillegg pr ny boenhet utover den første 8 926,-
Frittliggende garasje, uthus eller anneks 8 368,-
Tilbygg til garasje, uthus eller anneks 6 694,-
Nybygg, tilbygg, påbygg og ombygging av driftsbygninger i landbruket (over 1 000 m2 BRA):
Bruksareal første 1 000m2 (etter NS 3940) 23 429,-
Bruksareal fra 1 001m2, sats kr/m2 38,-
Nybygg, tilbygg, påbygg og ombygging av andre bygg, per påbegynt:
Bruksareal inntil 100 kvadratmeter (etter NS 3940) 11 157,-
Bruksareal fra 101 kvadratmeter til 500 kvadratmeter - sats kr/kvadratmeter 89,-
Bruksareal fra 501 kvadratmeter - sats kr/kvadratmeter 38,-
Uisolerte lagerbygg beregnes etter overfor nevnte intervaller med 50 % gebyr

 

Søknad om tiltak etter PBL § 20-4 og SAK kap. 3
Tiltak Gebyr
Driftsbygninger og tilbygg for husdyrhold, inntil 200 kvadratmeter 7 810,-
Driftsbygninger og tilbygg for husdyrhold, 200 -1 000 kvadratmeter 15 620,-
Andre driftsbygninger og tilbygg, inntil 200 kvadratmeter 5 578,-
Andre driftsbygninger og tilbygg, 200 -1 000 kvadratmeter 11 157,-
Frittliggende garasje, uthus og anneks inntil 70 kvadratmeter 5 802,-
Tilbygg, påbygg og ombygging av boligbygg (inntil 50m2 BRA/BYA) som inneholder utleie-/hybelleilighet 7 244,-
Tilbygg inntil 50 kvadratmeter (BRA/BYA) 5 244,-
Riving av tiltak, terrasser, takoverbygg, mindre tilbygg (inntil 10m2) og anneks/uthus inntil 30 m2. 2 343,-
Plassering av midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg 3 347,-

 

Arealuavhengige tiltak
Tiltak Gebyr
Fasadeendring, riving av tiltak, spredt avløp, stikkledninger og andre arealuavhengige tiltak 4 463,-
Bruksendring (PBL §20-3) 8 925,-
Bruksendring (PBL §20-4) 4 463,-
Bygningstekniske installasjoner, pipe/ildsted, skilt/reklameinnretninger 2 232,-
Basseng, dammer og kummer inntil 30m2 2 232,-
Basseng, dammer og kummer over 30m2 6 695,-
Terrenginngrep 5 579,-

 

Opparbeidelse av infrastruktur
(VVA-anlegg som betjener mer enn én bruksenhet)
Tiltak Gebyr
Parkeringsplass 5 442,-
Veg inntil 100 m 2 177,-
Veg 100 - 500 m 5 442,-
VA-nett inntil 100 m 4 463,-
VA-nett 100 - 500 m 8 926,-
Veg og VA-nett over 500 m 16 735,-
Søknad om deling av eiendom:
Søknad om deling i samsvar med gjeldende planer eller godkjent dispensasjon 5 802,-

 

Godkjenning av ansvarsrett etter PBL § 22
Grunnlag Gebyr
Ansvarsrett fra foretak 2 721,-
Personlig ansvarsrett som selvbygger 2 721,-
Endring av ansvarshavende 502,-

 

Godkjenning av ansvarsrett etter PBL § 22

Ved behandlingstid over 12 uker reduseres det totale byggesaksgebyret med 25 % for hver påbegynt uke fristen overskrides - jfr. SAK10 kap. 7.

For kommunens arbeid med saken når den blir trukket, betales 25 % av normalt gebyr. Dette gjelder også hvis søknaden blir avvist. Gebyret begrenses oppad til kr 15 000,-.

 

Diverse hensyn
Grunnlag Gebyr
Ved flertrinns saksbehandling beregnes fullt gebyr i henhold til gebyrregulativet ved rammetillatelse
Tillegg for hver igangsettingstillatelse 7 029,-
Enklere endring av tillatelse 3 459,-
Arbeidskrevende endring av tillatelse 7 029,-
Tillegg for SEFRAK-bygg som sendes til høring 3 265,-
Etterspørsel etter tilleggsopplysninger for å få søknad komplett etter § 20-3 jf. § 20-1 (søknad om tillatelse til tiltak med ansvarsrett) ilegges et gebyr for kommunens merarbeid ved utsendelse av mangelbrev. 4 017,-
Purring på overnevnte tilleggsopplysninger pr gang 1 395,-

 

Ulovlighetsoppfølging
Ulovlighetsoppfølging skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 32.

 

Dispensasjon etter Plan- og bygningsloven
og høring hos andre myndigheter
Grunnlag Gebyr
I plan- og byggesaker med politisk behandling 12 496,-
I plan- og byggesaker med administrativ behandling 5 802,-
Per høring hos andre myndigheter 1 116,-
Sakkyndig bistand:
Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, vurderinger i hht. lov- og forskriftskrav og lignende, settes et gebyr lik kostnader for slik bistand. Tiltakshaver kan selv sørge for de nødvendige utredninger, og det faktureres da ikke gebyr fra kommunen.

 

Plansaker
Grunnlag Gebyr
1. Detaljregulering:
Grunngebyr alle planer 32 655,-
For områder avsatt til sentrumsformål - per daa 5 987,-
Andre formål - pr daa for de første 10 daa 2 177,-
Andre formål - pr daa utover de første 10 daa 1 088,-
Ved fastsetting av det arealavhengige gebyret skal underformål til følgende hovedformål ikke regnes inn i gebyrgrunnlaget: Grønnstruktur, landbruks-, natur- og friluftsområder og bruk og vern av sjø og vassdrag med strandsone (gjelder ikke småbåthavn og andre områder for bygg og anlegg).
2. Tillegg for planer med krav om planprogram og konsekvensutredning
Fatsettelse av planprogram 11 157,-
Konsekvensutredning behandlet samtidig med reguleringsforslag gir et tilleggsgebyr på 20 %
Selvstendig behandling av konsekvensutredning 22 314,-
3. Endring av/fra planen
Mindre endring av reguleringsplan med politisk behandling 13 388,-
Mindre endring av reguleringsplan med administrativ behandling 6 694,-
Endring av plan (pbl § 12-14 1. ledd) gir tilsvarende gebyr som for nye planer.

Forutsetninger:
Den som fremmer privat planforslag skal betale:

  • annonsering og skriftlig varsling ved oppstart
  • for registrering av kulturminner
  • for inntegning av endringer i planen før sluttbehandlingen og etter endelig politisk vedtak

Planen skal fremmes på oppdatert kommunalt kartgrunnlag, med høyde- og eiendomsdata og der yttergrenser for plan- og utbyggingsområde er oppmålt (matrikkelbrev). Områder som kommunen krever tatt med i et planområde, eller andre områder som tas med for å oppnå helhetlige løsninger, kan etter en konkret vurdering holdes utenfor gebyrgrunnlaget.

Tidspunkt for gebyrfastsetting og betaling:

  • Ved innsendelse av planinitiativ betales en andel av gebyret kr 10 000,-
  • Ved innsendelse av planforslag til 1. gangs behandling betales en andel av gebyret kr 15 000,-
  • Resterende gebyr betales ved kunngjøring av vedtatt plan