Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Planer - innspill og høringer

Planer - innspill og høringer

Kunngjøring om oppstart av planarbeid - områdereguleringsplan for Kapp Melkefabrikk

I medhold av § 12-8 i Plan- og bygningsloven, kunngjøres herved at det skal igangsettes arbeid med områdereguleringsplan for Kapp melkefabrikk i Østre Toten kommune.

Detaljreguleringsplan for Kveldsrovegen 1 vil bli innlemmet i områdereguleringsplanen før 1. gangs behandling.

Planområdet - se kartskissen.

Her kan du se plandokumenter

Gå direkte til relaterte dokumenter:

Klikk for stort bilde - Klikk for stort bilde

Kapp Melkefabrikk med nærområde har et stort potensiale som en attraksjon for Østre Toten, som en perle ved Mjøsa. Interesse for å tilbringe fritid i Mjøsregionen vokser og det utvikles stadig flere besøkssteder langs Mjøsa. Østre Toten kommune vil legge til rette for den videre utviklingen av Kapp Melkfabrikk som et attraktivt område for opplevelser (fritid, festival, rekreasjon, næring).

Innenfor området finnes det viktige funksjoner, med en frisk og myldrende samhandling mellom kultur- og næringsaktører. Denne kombinasjonen gir et flott utgangspunkt for verdiskapning innen kreative og kulturelle næringer. Østre Toten kommune har et ekstra engasjement for aktører innen KOM – kultur, mat og opplevelser, og Melkefabrikkens mange aktører har potensiale til å bli en klynge i vekst innenfor disse næringene. Nåværende industri området skal ivaretas.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Østre Toten kommune ved Ilse Konings. Telefon: 930 56 501. E-post: Ilse.konings@ostre-toten.kommune.no.

Eventuelle merknader og innspill skal være skriftlige og sendes innen 25. juni 2020 til:

Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 LENA, eller på e-post til: postmottak@ostre-toten.kommune.no.

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Kveldsrovegen 1

Planen omfatter eiendommen til Kapp Bil og Karroseriverksted med tilgrensende areal, i nærområdet til Kapp melkefabrikk. Det skal legges til rette for 14 nye parkeringsplasser på arealet mellom Kveldsrovegen og Fabrikkvegen.

Det ønskes innspill til planarbeidet. Innspill skal sendes til Feste Kapp AS innen 6. juni.

Planarbeidet ser du her. Og innspill sender du inn her.

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Bakkelia

Planen skal legge til rette for et leilighets-/forretningsbygg med cirka 20 boenheter og ny Kiwi-butikk.

Det ønskes innspill til planarbeidet. Innspill skal sendes til Solvang byggprosjekt AS innen 3. juni 2020

Her finner du varsel om oppstart med kontaktinformasjon til konsulent.

På bakgrunn av planinitiativ og innspill, vil Solvang Byggprosjekt utarbeide et forslag til reguleringsplan, som vil bli behandlet i kommunens utvalg for samfunnsutvikling og sendt på høring av Østre Toten kommune.

Kirsten Andersen
Arealplanlegger
E-post
Telefon 901 02 684
Ilse Konings
Arealplanlegger
E-post
Telefon 930 56 501