Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Planer - innspill og høringer

Planer - innspill og høringer

Reguleringsplan for Bakkelia - offentlig ettersyn/høring av planforslag

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10 har

Utvalget for samfunnsutvikling i møtet den 24. juni 2020 vedtatt å sende detaljreguleringsplanen på høring. Planen blir hørt i to alternativer, ett alternativ med støyskjerm i eiendomsgrense mot bebyggelsen øst for parkeringsplassen, og ett alternativ uten støyskjerm.

Planområdet ligger sør for Mjøsvegen, rett vest for krysset Mjøsvegen/Nylinna/Fabrikkvegen. Planforslaget legger til rette for et kombinert bygg med forretning i 1. etasje og boliger i 2. og 3. og delvis 4. etasje.

Planforslaget kan også ses på kommunens servicetorg.

Merknader til planforslagene må fremmes skriftlig, og sendes Østre Toten kommune, Pb 24, 2851 Lena, eller til postmottak@ostre-toten.kommune.no innen onsdag 26. august 2020.

Se planen i PlanDialog

Detaljreguleringsplan for Smørvika I - kunngjøring av vedtatt plan

Planen ble vedtatt i kommunestyremøtet den 17. juni 2020 i sak 47/20. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 12-12. Planområdet ligger sentralt på Kapp, mellom Mjøsa og Mjøsvegen. Innenfor området skal det oppføres eneboliger, kjedede eneboliger, rekkehus og blokkleiligheter.  Kapp arbeidersamfunn er planlagt revet og erstattet av et bygg med leiligheter, kontorer, fellesarealer og servicefunksjoner. Planen er også lagt på kommunens servicetorg.

Kommunens vedtak kan påklages i henhold til plan – og bygningslovens § 1-9. Eventuelle klager må fremmes skriftlig og sendes Østre Toten Kommune, Pb 24, 2851 Lena eller på epost til postmottak@ostre-toten.kommune.no

Klagefrist er 3 uker etter kunngjøringsdato.

Klagefrist er 15. juli.

Relaterte dokumenter:

Se planen i PlanDialog

Kirsten Andersen
Arealplanlegger
E-post
Telefon 901 02 684
Ilse Konings
Arealplanlegger
E-post
Telefon 930 56 501