Østre Toten kommune

Planer - innspill og høringer

Planer - innspill og høringer

Handlingsprogram og økonomiplan 2021 – 2024 med budsjett 2021
Reguleringsplan for Bakkelia - kunngjøring av vedtatt plan

Klikk for stort bildePlanen ble vedtatt i kommunestyremøtet den 18. november 2020 i sak 94/20. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 12-12.

Planområdet ligger sør for Mjøsvegen, rett vest for krysset Mjøsvegen/Nylinna/Fabrikkvegen. Planforslaget legger til rette for et kombinert bygg med forretning i 1. etasje og boliger i 2. og 3. og delvis 4. etasje.

Se planen i PlanDialog

Kommunens vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9. Eventuelle klager må fremmes skriftlig og sendes Østre Toten Kommune, Pb 24, 2851 Lena eller på epost til postmottak@ostre-toten.kommune.no.

Klagefrist er 3 uker etter kunngjøringsdato.

Forslag til ny forskrift om politivedtekter

Formannskapet har vedtatt at forslag til ny forskrift om politivedtekter i Østre Toten legges ut på offentlig høring på kommunens hjemmesider. Høringsfristen settes til 15.01.2021.

Høringsinnspill kan enten sendes på e-post til postmottak@ostre-toten.kommune.no, eller i brev til Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 Lena.

Høring om kulturminneplanen

Kulturminneplanen skal avklare kommunens mål og prioriteringer i arbeidet med kulturminner og kulturminnemiljøer. Planen skal behandles av kommunestyret i desember.
Frist for høringsuttalelser til planens handlingsprogram er satt til 18.11.20.
Høringsuttalelser sendes pr. mail til postmottak@ostre-toten.kommune.no

Relaterte dokumenter:

Arbeidet med Kulturminneplanen for Østre Toten kommune er forankret i KST-vedtak i sak nr. 099/17 Kulturminneplan - Oppstart. Planen skal fremmes som sak til Kommunestyret i desember 2020.

Kulturminneplanen er en temaplan som skal avklare kommunens mål og prioriteringer i arbeidet med kulturminner og kulturminnemiljøer. Planens handlingsdel tas opp til vurdering i forbindelse med årlig budsjettprosess. De økonomiske prioriteringene tas i budsjett- og økonomiplanen.

Målet for planen er å gi ansatte i kommunen, politikere, grunneiere og andre interesse og økt kompetanse i forhold til kulturminner og bevaring. Det er ønskelig at dokumentet skal fungere som et aktuelt arbeidsverktøy og kunnskapsgrunnlag i forhold til kommunal saksbehandling og planarbeid. Dette gjelder både forvaltning, verdiskaping, identitet/tilhørighet og formidling. Planen skal gi en oversikt som gjør planlegging, prioriteringer og beslutninger enklere. Et av de viktigste målene med planen er å gi kunnskap og mot til å ivareta kulturminner som ikke er automatisk fredet. Kulturminner kan lett gå tapt på grunn av manglende kunnskap. Det er lettere å beskytte den lokale kulturarven hvis man kan henvise til et politisk vedtatt dokument. Forhåpentligvis kan planen bidra til samarbeid og felles forståelse I forhold til arbeidet med kommunens kulturarv.

Plandokumentet er utformet med bakgrunn i kommunens behov for en forvaltnings- og kunnskapsplan. Kulturminneplanen er tredelt. Den består av et kunnskapsdokument, et plandokument og en vedleggsdel. Kunnskapsdokumentet inneholder argumenter for kulturminnevernet og en statusoppdatering for kulturarven i Østre Toten kommune. Kunnskapsdokumentet forsøker å gi en historisk rammeforståelse og en oversikt over utviklingen av byggeskikken i distriktet. I tillegg gis det her en oversikt over rutiner, ansvar og rammer for kulturminner i kommunale planer og saksbehandling.

Handlingsprogrammet foreslår konkrete og gjennomføre tiltak for forvaltning og formidling av kommunens kulturarv. Planens handlingsdel skal rulleres årlig i forbindelse med rullering av kommuneplan. Vedleggsdelen inneholder fordypningsmateriale til kunnskapsdokumentet samt ulike oversikter og lister som kan være til praktisk nytte i arbeidet med vern og ivaretakelse av kulturminner og kulturminnemiljøer. Listene og oversiktene her er på ingen måte utfyllende, og må oppdateres jevnlig.

Frist for høringsuttalelser til planens handlingsprogram er satt til 18.11.20.
Høringsuttalelser sendes pr. mail til postmottak@ostre-toten.kommune.no​​​​​​​

Vi vil høre din mening om Kommunedelplan for Lena

Høringsfristen er 16. desember 2020.

Forslag til Kommunedelplan for Lena er nå lagt ut til høring. Vi inviterer alle interesserte til å uttale seg om forslaget. Kommunedelplanen er den strategiske og langsiktige planen for utvikling av Lena tettsted med nærområder.

Hovedformål med planforslaget er å:

  • legge til rette for utvikling av et fremtidsrettet og attraktivt tettsted gjennom tilrettelegging for høy arealutnyttelse og samtidig ta var på tettstedets særpreg.
  • legge til rette for en god balanse mellom næring og bosetting, med et konsentrert handels- og tjenestetilbud.
  • knytte randområder som Labo inn mot sentrum og utvikle området sør og nord for Labo.
  • gi økt fleksibilitet for utvikling av egen boligeiendom.

Høringsuttalelser må være skriftlige. Uttalelser kan sendes på e-post til postmottak@ostre-toten.kommune.no, eller du kan bruke konvolutten som dukker opp når du følger linken til planforslaget.

Planforslaget finner du her. De aller viktigste dokumentene er plankart og planbestemmelser.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med arealplanlegger Kirsten Andersen eller Renate Vestbakken.

Kommunedelplan klima 2022-2030 Østre Toten kommune - varsel om oppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram

Formannskapet i Østre Toten kommune vedtok 30.09.2020 i sak nr 097/20 å legge forslag til planprogram for kommunedelplan klima 2022-2030 ut til offentlig ettersyn i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet, i henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1, 11-13 og 11-14. Sentrale problemstillinger i planarbeidet er bl.a. følgende:

  • å sikre oppnåelse av overordnede mål for reduksjon av klimagassutslipp
  • å avklare de viktigste innsatsområdene
  • å definere lokale målsettinger
  • å konkretisere tiltak

Alle som ønsker det kan komme med:

  • merknader og innspill til varsel om oppstart
  • merknader til forslag til planprogram

Dokumenter:

Dokumentene er også tilgjengelige i papirversjon i innbyggertorget på rådhuset.

Merknader og innspill skal være skriftlige, og sendes til Østre Toten kommune, postboks 24, 2851 Lena eller på e-post til postmottak@ostre-toten.kommune.no. Merk forsendelsen med «Planprogram klima, saksnr 20/1146».

Frist for å komme med merknader og innspill er 21. november 2020.

Kunngjøring – Offentlig ettersyn av utbyggingsavtale for Smørvika I

I henhold til plan- og bygningsloven §17-4 2. ledd varsles det at Østre Toten kommune har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Østre Toten kommune og Smørvika Utvikling AS om gjennomføring av reguleringsplan for Smørvika I.

Formålet med utbyggingsavtalen er å sikre finansiering, gjennomføring og opparbeidelse av ny offentlig infrastruktur herunder kjøreveger, gang- og sykkelveger, gatelys, VA-anlegg og friområder i utbyggingsområdet.

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til Østre Toten kommune v/ plan- og næringsenheten, postboks 24, 2851 Lena ev. postmottak@ostre-toten.kommune.no innen 01.11.2020.

Relaterte dokumenter: