Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Planer - innspill og høringer

Planer - innspill og høringer

Høring: Endring av reguleringsplan for Svartungen hytteområde, Toten allmenning lodd 2

Høringsfristen er onsdag 28. april.

Forslag til endring av reguleringsplanen er sendt ut til berørte hytteeiere og festere av tomter. Det er forslått følgende endringer:

 • Tilpassing av plankartet til allerede opparbeidede veger, turveg og parkeringsplasser
 • Flytting av enkelttomter for å oppnå en bedre terrengtilpasning
 • Turvei ned til badeplass ved vannet Svartungen er flyttet lengre vest, regulert inn med en bredde på 1,8 m og skal stenges for bilkjøring

Planforslaget kan sees i kommunens innbyggertorg. Alle plandokumentene kan sees i WebPlan

Merknader til planforslaget må være skriftlige, og sendes Østre Toten kommune, postboks 24, 2851 Lena eller til postmottak@ostre-toten.kommune.no.

 

Høring av reguleringsplan for Lensbygdavegen 187-207

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalg for samfunnsutvikling i møte 17. mars 2021 vedtatt å sende planforslaget på høring og offentlig ettersyn.

Høringsfristen er 5. mai 2021.

Planområdet ligger inntil Vilberg skole, langs Lensbygdavegen.

Klikk for stort bildePlanforslaget legger til rette for inntil 6 nye boenheter fordelt på en firemannsbolig og en tomannsbolig. Det er planlagt felles uteområder med lekeplass.

Planforslaget kan sees i kommunens innbyggertorg. Du kan også se alle dokumentene i planforslaget her.

Merknader til planforslaget må være skriftlige, og sendes Østre Toten kommune, postboks 24, 2851 Lena eller til postmottak@ostre-toten.kommune.no.

Revidert forskrift om renovasjon av husholdningsavfall

I kommunene Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Nordre Land og Søndre Land er det politisk vedtatt å legge forslag til revidert forskrift om renovasjon av husholdningsavfall ut til høring.

Høringsfristen i Østre Toten kommune er til og med 21. april.

Merknader/innspill sendes på e-post til post@hiks.no, eller per brev til Horisont Miljøpark IKS, Postboks 113, 2807 Hunndalen.

Videre behandling: Etter behandling av høringsinnspill vil 2. gangs politisk behandling foregå ved at utvalg, formannskap eller lignende legger dette frem for endelig vedtak i kommunestyrene.

Høring av reguleringsplan for Kveldsrovegen 1

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10 har utvalg for samfunnsutvikling i møte 17. februar 2021 vedtatt å sende planforslaget på høring. 

Høringsfristen er 14. april 2021.

Planområdet ligger inntil Kapp melkefabrikk mellom Kveldsrovegen og Fabrikkvegen.

Planforslaget legger til rette for utviklingen av eiendommen til Kapp bil og karosseri i Kveldsrovegen 1 og ny parkeringsplass for bedriftene Kapp bil og karosseri AS og Rapp Bomek AS. 

Planforslaget kan sees i kommunens servicetorg. Du kan også se alle dokumentene i planarbeidet her.

Merknader til planforslaget må fremmes skriftlig og sendes til Østre Toten kommune, postboks 24, 2851 Lena eller til postmottak@ostre-toten.kommune.no.

Varsel om oppstart av reguleringsplan for Orkla Confectionery & Snack Skreia, Kims

Planen omfatter Orklas eiendom i Kvennomslinna på Skreia med tilgrensende areal.

Det ønskes innspill til planarbeidet. Innspill sendes til Feste Kapp AS v/Einar Nordengen innen 24. mars 2021 på e-post en@feste.no eller per post til postboks 113, 2858 Kapp.

 

Handlingsprogram og økonomiplan 2021 – 2024 med budsjett 2021
Reguleringsplan for Bakkelia - kunngjøring av vedtatt plan

Klikk for stort bildePlanen ble vedtatt i kommunestyremøtet den 18. november 2020 i sak 94/20. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 12-12.

Planområdet ligger sør for Mjøsvegen, rett vest for krysset Mjøsvegen/Nylinna/Fabrikkvegen. Planforslaget legger til rette for et kombinert bygg med forretning i 1. etasje og boliger i 2. og 3. og delvis 4. etasje.

Se planen i PlanDialog

Kommunens vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9. Eventuelle klager må fremmes skriftlig og sendes Østre Toten Kommune, Pb 24, 2851 Lena eller på epost til postmottak@ostre-toten.kommune.no.

Klagefrist er 3 uker etter kunngjøringsdato.

Forslag til ny forskrift om politivedtekter

Formannskapet har vedtatt at forslag til ny forskrift om politivedtekter i Østre Toten legges ut på offentlig høring på kommunens hjemmesider. Høringsfristen settes til 15.01.2021.

Høringsinnspill kan enten sendes på e-post til postmottak@ostre-toten.kommune.no, eller i brev til Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 Lena.

Kommunedelplan klima 2022-2030 Østre Toten kommune - varsel om oppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram

Formannskapet i Østre Toten kommune vedtok 30.09.2020 i sak nr 097/20 å legge forslag til planprogram for kommunedelplan klima 2022-2030 ut til offentlig ettersyn i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet, i henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1, 11-13 og 11-14. Sentrale problemstillinger i planarbeidet er bl.a. følgende:

 • å sikre oppnåelse av overordnede mål for reduksjon av klimagassutslipp
 • å avklare de viktigste innsatsområdene
 • å definere lokale målsettinger
 • å konkretisere tiltak

Alle som ønsker det kan komme med:

 • merknader og innspill til varsel om oppstart
 • merknader til forslag til planprogram

Dokumenter:

Dokumentene er også tilgjengelige i papirversjon i innbyggertorget på rådhuset.

Merknader og innspill skal være skriftlige, og sendes til Østre Toten kommune, postboks 24, 2851 Lena eller på e-post til postmottak@ostre-toten.kommune.no. Merk forsendelsen med «Planprogram klima, saksnr 20/1146».

Frist for å komme med merknader og innspill er 21. november 2020.

Kunngjøring – Offentlig ettersyn av utbyggingsavtale for Smørvika I

I henhold til plan- og bygningsloven §17-4 2. ledd varsles det at Østre Toten kommune har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Østre Toten kommune og Smørvika Utvikling AS om gjennomføring av reguleringsplan for Smørvika I.

Formålet med utbyggingsavtalen er å sikre finansiering, gjennomføring og opparbeidelse av ny offentlig infrastruktur herunder kjøreveger, gang- og sykkelveger, gatelys, VA-anlegg og friområder i utbyggingsområdet.

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til Østre Toten kommune v/ plan- og næringsenheten, postboks 24, 2851 Lena ev. postmottak@ostre-toten.kommune.no innen 01.11.2020.

Relaterte dokumenter:

Høring om kulturminneplanen

Kulturminneplanen skal avklare kommunens mål og prioriteringer i arbeidet med kulturminner og kulturminnemiljøer. Planen skal behandles av kommunestyret i desember.
Frist for høringsuttalelser til planens handlingsprogram er satt til 18.11.20.
Høringsuttalelser sendes pr. mail til postmottak@ostre-toten.kommune.no

Relaterte dokumenter:

Arbeidet med Kulturminneplanen for Østre Toten kommune er forankret i KST-vedtak i sak nr. 099/17 Kulturminneplan - Oppstart. Planen skal fremmes som sak til Kommunestyret i desember 2020.

Kulturminneplanen er en temaplan som skal avklare kommunens mål og prioriteringer i arbeidet med kulturminner og kulturminnemiljøer. Planens handlingsdel tas opp til vurdering i forbindelse med årlig budsjettprosess. De økonomiske prioriteringene tas i budsjett- og økonomiplanen.

Målet for planen er å gi ansatte i kommunen, politikere, grunneiere og andre interesse og økt kompetanse i forhold til kulturminner og bevaring. Det er ønskelig at dokumentet skal fungere som et aktuelt arbeidsverktøy og kunnskapsgrunnlag i forhold til kommunal saksbehandling og planarbeid. Dette gjelder både forvaltning, verdiskaping, identitet/tilhørighet og formidling. Planen skal gi en oversikt som gjør planlegging, prioriteringer og beslutninger enklere. Et av de viktigste målene med planen er å gi kunnskap og mot til å ivareta kulturminner som ikke er automatisk fredet. Kulturminner kan lett gå tapt på grunn av manglende kunnskap. Det er lettere å beskytte den lokale kulturarven hvis man kan henvise til et politisk vedtatt dokument. Forhåpentligvis kan planen bidra til samarbeid og felles forståelse I forhold til arbeidet med kommunens kulturarv.

Plandokumentet er utformet med bakgrunn i kommunens behov for en forvaltnings- og kunnskapsplan. Kulturminneplanen er tredelt. Den består av et kunnskapsdokument, et plandokument og en vedleggsdel. Kunnskapsdokumentet inneholder argumenter for kulturminnevernet og en statusoppdatering for kulturarven i Østre Toten kommune. Kunnskapsdokumentet forsøker å gi en historisk rammeforståelse og en oversikt over utviklingen av byggeskikken i distriktet. I tillegg gis det her en oversikt over rutiner, ansvar og rammer for kulturminner i kommunale planer og saksbehandling.

Handlingsprogrammet foreslår konkrete og gjennomføre tiltak for forvaltning og formidling av kommunens kulturarv. Planens handlingsdel skal rulleres årlig i forbindelse med rullering av kommuneplan. Vedleggsdelen inneholder fordypningsmateriale til kunnskapsdokumentet samt ulike oversikter og lister som kan være til praktisk nytte i arbeidet med vern og ivaretakelse av kulturminner og kulturminnemiljøer. Listene og oversiktene her er på ingen måte utfyllende, og må oppdateres jevnlig.

Frist for høringsuttalelser til planens handlingsprogram er satt til 18.11.20.
Høringsuttalelser sendes pr. mail til postmottak@ostre-toten.kommune.no​​​​​​​

Vi vil høre din mening om Kommunedelplan for Lena

Høringsfristen er 16. desember 2020.

Forslag til Kommunedelplan for Lena er nå lagt ut til høring. Vi inviterer alle interesserte til å uttale seg om forslaget. Kommunedelplanen er den strategiske og langsiktige planen for utvikling av Lena tettsted med nærområder.

Hovedformål med planforslaget er å:

 • legge til rette for utvikling av et fremtidsrettet og attraktivt tettsted gjennom tilrettelegging for høy arealutnyttelse og samtidig ta var på tettstedets særpreg.
 • legge til rette for en god balanse mellom næring og bosetting, med et konsentrert handels- og tjenestetilbud.
 • knytte randområder som Labo inn mot sentrum og utvikle området sør og nord for Labo.
 • gi økt fleksibilitet for utvikling av egen boligeiendom.

Høringsuttalelser må være skriftlige. Uttalelser kan sendes på e-post til postmottak@ostre-toten.kommune.no, eller du kan bruke konvolutten som dukker opp når du følger linken til planforslaget.

Planforslaget finner du her. De aller viktigste dokumentene er plankart og planbestemmelser.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med arealplanlegger Kirsten Andersen eller Renate Vestbakken.