Østre Toten kommune

Planer - innspill og høringer

Planer - innspill og høringer

Kommunedelplan klima 2022-2030 Østre Toten kommune - varsel om oppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram

Formannskapet i Østre Toten kommune vedtok 30.09.2020 i sak nr 097/20 å legge forslag til planprogram for kommunedelplan klima 2022-2030 ut til offentlig ettersyn i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet, i henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1, 11-13 og 11-14. Sentrale problemstillinger i planarbeidet er bl.a. følgende:

  • å sikre oppnåelse av overordnede mål for reduksjon av klimagassutslipp
  • å avklare de viktigste innsatsområdene
  • å definere lokale målsettinger
  • å konkretisere tiltak

Alle som ønsker det kan komme med:

  • merknader og innspill til varsel om oppstart
  • merknader til forslag til planprogram

Dokumenter:

Dokumentene er også tilgjengelige i papirversjon i innbyggertorget på rådhuset.

Merknader og innspill skal være skriftlige, og sendes til Østre Toten kommune, postboks 24, 2851 Lena eller på e-post til postmottak@ostre-toten.kommune.no. Merk forsendelsen med «Planprogram klima, saksnr 20/1146».

Frist for å komme med merknader og innspill er 21. november 2020.

Kunngjøring – Offentlig ettersyn av utbyggingsavtale for Smørvika I

I henhold til plan- og bygningsloven §17-4 2. ledd varsles det at Østre Toten kommune har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Østre Toten kommune og Smørvika Utvikling AS om gjennomføring av reguleringsplan for Smørvika I.

Formålet med utbyggingsavtalen er å sikre finansiering, gjennomføring og opparbeidelse av ny offentlig infrastruktur herunder kjøreveger, gang- og sykkelveger, gatelys, VA-anlegg og friområder i utbyggingsområdet.

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til Østre Toten kommune v/ plan- og næringsenheten, postboks 24, 2851 Lena ev. postmottak@ostre-toten.kommune.no innen 01.11.2020.

Relaterte dokumenter:

Reguleringsplan for Bakkelia - offentlig ettersyn/høring av planforslag

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10 har

Utvalget for samfunnsutvikling i møtet den 24. juni 2020 vedtatt å sende detaljreguleringsplanen på høring. Planen blir hørt i to alternativer, ett alternativ med støyskjerm i eiendomsgrense mot bebyggelsen øst for parkeringsplassen, og ett alternativ uten støyskjerm.

Planområdet ligger sør for Mjøsvegen, rett vest for krysset Mjøsvegen/Nylinna/Fabrikkvegen. Planforslaget legger til rette for et kombinert bygg med forretning i 1. etasje og boliger i 2. og 3. og delvis 4. etasje.

Planforslaget kan også ses på kommunens servicetorg.

Merknader til planforslagene må fremmes skriftlig, og sendes Østre Toten kommune, Pb 24, 2851 Lena, eller til postmottak@ostre-toten.kommune.no innen onsdag 26. august 2020.

Se planen i PlanDialog

Hans-Morten Blikseth
Leder
E-post
Telefon 995 11 589
Mobil 995 11 589