Østre Toten kommune

Søknadsfrister 1. mars

Planer - innspill og høringer

Planer - innspill og høringer

Kommunedelplan for Lena

Offentlig ettersyn og høring av planforslag.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 11-14 har Formannskapet vedtatt å legge fram forslag til Kommunedelplan for Lena til offentlig ettersyn (18.12.2019/FSK-sak 148/19).

Forslag til kommunedelplan for Lena er rettet mot en bærekraftige utvikling av Lena i framtiden. Lena er et unikt tettsted hvor tjenester, boliger og landbruk samles. I årene framover er det viktig å beholde og utvikle sentrum og forsterke Lena sitt særpreg.

Plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse er de viktigste dokumentene som er tilgjengelig via kommunens kartløsning. Dokumentene som er nummerert 1 til og med 10 er vedleggene som tilhører planbeskrivelsen. På kartsiden finner du plankartet. Ved å klikke med venstre musetast innenfor plankartet får du opp ytterligere informasjon om planen. Ved nytt venstreklikk på (i) får du opp sakens dokumenter.

Planforslaget er også lagt ut på servicetorget på rådhuset. Merknader til planforslaget skal være skriftlige og sendes til: Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 LENA eller på e-post til: postmottak@ostre-toten.kommune.no. Frist for å komme med merknader til planforslag er 1. april 2020.

Det inviteres til et folkemøte om planen 17. mars 2020 klokka 18:30 i studiesenteret på rådhuset.

Forslag til detaljreguleringsplan for Smørvika I

Høringsfrist onsdag 19. februar 2020.

Om det er noe du lurer på - ta kontakt med arealplanlegger Kirsten Andersen. Høringsuttalelser,  som må være skriftlige, sendes til postmottak@ostre-toten.kommune.no,eller pr. post til Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 LENA.

Fullstendig planforslag med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelig i kommunens servicetorg, eller via kommunens kartløsning. På kartsiden finner du plankartet her. Ved å klikke med venstre musetast innenfor plankartet får du opp ytterligere informasjon om planen. Ved nytt venstreklikk på (i) får du opp sakens dokumenter.

Kirsten Andersen
Arealplanlegger
E-post
Telefon 901 02 684
Ilse Konings
Arealplanlegger
E-post
Telefon 930 56 501