Østre Toten kommune

Tid for å lese av vannmåleren

For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, tar Østre Toten kommune i bruk SMS-varsling. Les mer!

Planer ute på høring

Planer ute på høring

Reguleringsplan for Sukkestadtunet – kunngjøring av vedtatt plan

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres det at Østre Toten kommunestyre i møtet den 17. oktober 2018, i sak 91/18, har vedtatt detaljreguleringsplan for Sukkestadtunet. Planen tilrettelegger for 14 boenheter fordelt på 7 tomannsboliger.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9. Eventuelle klager må fremmes skriftlig og sendes Østre Toten kommune, postboks 24, 2851 Lena, eller på e-post til postmottak@ostre-toten.kommune.no.

Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato.

Planforslagene kan også sees i kommunens servicetorg.

Se hele planen i PlanDialog:

Reguleringsplan for Hagegata 12 - offentlig ettersyn

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10 har Planutvalget i møtet den 5. september 2018 vedtatt å sende overnevnte plan på høring.

Planområdet omfatter tidligere Lena barnehage på Lena. Det er lagt til rette for minimum 5 maksimum 8 leiligheter fordelt på to bygg. Bygg er på henholdsvis 2 og 3 etasjer.

Hele planen ser du her i PlanDialog.

Planforslaget kan også sees i kommunens servicetorg.

For en nærmere orientering om planforslaget er vi tilgjengelige i servicetorget onsdag 10. oktober mellom kl. 15:30 og 17:30.

Merknader til planforslagene må fremmes skriftlig og sendes Østre Toten kommune Pb 24 2851 Lena, eller til postmottak@ostre-toten.kommune.no innen onsdag 31. oktober 2018.

Kirsten Andersen
Arealplanlegger
E-post
Telefon 901 02 684
Ilse Konings
Arealplanlegger
E-post
Telefon 61 14 15 43
Fant du det du lette etter?