Østre Toten kommune

Ledig stilling - bemanningsplanlegger - helse og omsorg

Stillingen vil ha overordnet systemansvar for ressursplanlegging i heldøgns- og hjemmetjenester. Les hele utlysningsteksten og søk på stillingen!

Planer ute på høring

Planer ute på høring

2. gangs høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 har formannskapet vedtatt å legge fram forslag til kommuneplanens arealdel til 2. gangs høring og offentlig ettersyn.

Tidligere delplaner for Skreia, Kapp og Kolbu er innlemmet i forslaget til kommuneplanens arealdel. De viktigste endringene i forhold til gjeldende plan er:

  • Nye byggeområder for bolig, friområde og barnehage i Nordlia
  • Areal for ny dagligvareforretning på Kapp
  • Endring av arealformål for byggeområdene på Starum
  • Analysert og lagt inn konfliktfrie bolig- og fritidseiendommer fra LNF til LNF spredt der bolig- og fritidsbebyggelse er tillatt
  • Bestemmelsesområdet for arbeiderboligene på Kapp
  • Nye bestemmelser for kårbolig, LNF spredt, estetikk og form
  • Tilbakeført uaktuelle byggeområder for bolig til LNF
  • Utvidelse av arealer for Landheim på Skreia

Se hele planen i PlanDialog.

Planforslaget er også lagt ut på servicetorget på rådhuset. Merknader til planforslaget skal være skriftlige, og sendes til Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 Lena eller på epost til postmottak@ostre-toten.kommune.no.

Frist for merknader til planforslaget er 20. mars 2019.

Det inviteres til folkemøte om planen i studiesenteret under biblioteket på rådhuset 4. mars klokka 18.00-20.00.

Plandokumenter:

Forslag til endring av reguleringsplaner på Totenåsen

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 sendes forslag til endring av reguleringsplaner på Totenåsen på høring. Endring av planen omfatter:

  • planbestemmelse - inngjerding

Årsaken til endringen er konflikter mellom beitedyr og fritidsbebyggelse. Det foretas samme reguleringsendring for alle reguleringsplaner i området Totenåsen.

Dagens bestemmelser i reguleringsplanen er ikke tilstrekkelige. Sammen med kommuneplanens arealdels bestemmelser om inngjerding kan det tolkes ulikt. Det er derfor nødvendig med denne endringen for å dempe noen av konfliktene i området, samt å få en klar bestemmelse uten rom for tolkning.

Konsekvensene ved inngjerding i de regulerte områdene ansees som små. Det vil fortrinnsvis være arealer med lav beiteverdi og parkering/bygninger som inngjerdes.

Endringen lyder:

Det er tillatt å gjerde inn et areal på inntil 300 kvm, dette skal inkludere bygninger. Områder som fortrinnsvis kan gjerdes inn er oppgruset areal og arealer med begrenset beiteverdi.

Gjerdene kan være inntil 1,1 meter høye, utformes og vedlikeholdes slik at beitedyr ikke kan komme til skade. Maksimal lysåpning mellom gjerdebord skal ikke overstige 10 cm. Gjerdet skal underordne seg helhetsinntrykket i området og ikke virke dominerende. Gjerdet skal oppføres i tre og ha mørk og matt farge. Portal er ikke tillatt, grind skal slå utover.

For hytter som ligger nærmere enn 25 meter fra vann tillates det ikke gjerding i retning mot vannet.

Gjerde skal ikke være til hinder for fri ferdsel. Det må innhentes tillatelse fra allmenningen som grunneier før oppføring av gjerde.

Frist for å komme med tilbakemeldinger på forslaget til mindre endring settes til 15.02.2019.

Dersom vi ikke mottar noen tilbakemelding innen fristen regner vi med at ingen har innvendinger til den foreslåtte endringen.

Tilbakemeldinger sendes i e-post til post@ostre-toten.kommune.no, eller i brev til Østre Toten kommune, postboks 24, 2851 Lena. Merk e-post eller brev med reguleringsplaner på Totenåsen - høring.

Kirsten Andersen
Arealplanlegger
E-post
Telefon 901 02 684
Ilse Konings
Arealplanlegger
E-post
Telefon 61 14 15 43
Renate Vestbakken
Arealplanlegger
E-post
Telefon 61 14 15 48
Fant du det du lette etter?