Østre Toten kommune

Oppmåling og klarlegging av grenser

Når en eier ønsker å få sine grenser avklart, merket og målt gjøres dette ved en oppmålingsforretning. Det må legges ved et kart som viser hva som ønskes oppmålt.

Bruk skjemaet Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring – for saker etter matrikkelloven som ikke krever tillatelse etter plan- og bygningsloven. Dette sendes til postmottak@ostre-toten.kommune.no, eller Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 Lena.

Alle berørte parter blir innkalt til oppmålingsforretning og grensene blir avklart, merket og målt. Det som kan fastlegge en grense er en kombinasjon av merker i marka, dokumentasjon om eiendommene og enighet mellom partene. Dette vil dokumenteres av kommunen slik kartverkets geodatastandard og øvrig regelverk krever og legges inn i det offisielle eiendomsregisteret, matrikkelen.

Når oppmålingen er gjennomført sendes det ut matrikkelbrev til berørte parter. Det er den som skriver under på rekvisisjonen som mottar faktura for oppmålingen. Hvis det er en annen enn rekvirenten som skal betale, eller at det er flere som skal dele på kostnadene, skal det være enighet om dette før rekvisisjonen sendes inn til kommunen. Behandlingsgebyr sendes i egen forsendelse.

Lover og forskrifter som omhandler temaet klarlegging av eksisterende grense, kan du lese om ved å følge disse lenkene:

Matrikkelforskriften §36: https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-864/§36

Matrikkelforskriften §41: https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-864/§41

Matrikkellova §17: https://lovdata.no/lov/2005-06-17-101/§17

Vær oppmerksom på den lokale forskriften for oppmålingsarbeider i vinterhalvåret

§ 1. Fristen på 16 uker for gjennomføring av oppmålingsforretning (jf. matrikkelforskriften § 18 pkt. 1) skal ikke gjelde i månedene november, desember, januar, februar og mars.

Margaret Mauset
Oppmåling
E-post
Mobil 915 68 237