Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Grensejustering

Det er anledning til å endre arealet på en eiendom ved grensejustering. Det vil si at arealet økes uten at det deles fra areal og opprettes nytt gårds- og bruksnummer.

Det er strenge vilkår for å bruke denne metoden for å endre areal på eiendommer. Ett av vilkårene er at arealet for involverte enheter bare kan økes eller reduseres med inntil 5%, maksimalt 500m2.

Både eier av den eiendommen som avgir og den som mottar areal må skrive under på søknaden.

Det må legges ved et kart som viser hva som skal grensejusteres.

Bruk skjema Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring – for saker etter matrikkelloven som ikke krever tillatelse etter plan- og bygningsloven. Send dette til postmottak@ostre-toten.kommune.no, eller Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 Lena.

Alle berørte parter blir innkalt til oppmålingsforretning og grensene blir avklart, merket og målt. Når grensejusteringen er gjennomført og grensene er lagt inn i kartet, sendes matrikkelbrevet til de berørte parter. 

Behandlingsgebyr sendes i egen forsendelse.

Lover og forskrifter som omhandler temaet grensejustering, kan du lese om ved å følge disse lenkene:

Matrikkelforskriften §34: https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-864/§34

Matrikkellova §16: https://lovdata.no/lov/2005-06-17-101/§16

Jordlova §12: https://lovdata.no/lov/1995-05-12-23/§12

Vær oppmerksom på den lokale forskriften for oppmålingsarbeider i vinterhalvåret

§ 1. Fristen på 16 uker for gjennomføring av oppmålingsforretning (jf. matrikkelforskriften § 18 pkt. 1) skal ikke gjelde i månedene november, desember, januar, februar og mars.

Margaret Mauset
Oppmåling
E-post
Mobil 915 68 237