Østre Toten kommune

Tid for å lese av vannmåleren

For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, tar Østre Toten kommune i bruk SMS-varsling. Les mer!

Forenkling av byggesak fra 1. juli 2015

Den 1. juli 2015 trådte endringer av plan- og bygningsloven samt forskrift om byggesak (SAK 10) i kraft. 

Mange har nok fått med seg at enkelte tiltak, som følge av dette, vil være unntatt fra søknadsplikt. Det er imidlertid en del forhold du som tiltakshaver må sette deg inn i før du setter i gang med byggingen.

Byggesak: Endringer fra 1. juli 2015

Sjekk bestemmelsene før du begynner å bygge!

Allerede før 1. juli 2015 har det vært en rekke byggetiltak som du kan oppføres uten at det foreligger søknad og tillatelse, jf. plan- og bygningsloven § 20-3.  Etter 1. juli i år har ytterligere tiltak bitt innlemmet i denne bestemmelsen (lovhjemmelen er for øvrig endret til § 20-5). 

Selv om det fra tabloidpressen kan virke som det nå er «fritt fram» er det mange vilkår som må være oppfylt for at du slipper å sende inn byggesøknad. Man skal også huske at selv om tiltakshaver nå får større frihet, følger det også et større ansvar. Tiltakshaver har gjennom en ordinær byggesøknad en trygghet ved at kommunen gjennomgår søknadsdokumentasjonen i sin saksbehandling før tiltaket kan settes i gang. Men for tiltak som er unntatt fra søknadsplikt vil det være tiltakshaver alene som har det fulle ansvaret for å påse at byggverket er i henhold til gjeldende bestemmelser. Det er derfor viktig at du setter deg godt inn i reglene før du begynner å bygge. Tiltak som er oppført i strid med gjeldende bestemmelser må omsøkes i ettertid, - og kan i verste fall måtte rives for eiers regning.

Det er særdeles viktig å merke seg at de nye reglene ikke har gjennomskjærende kraft i forhold til øvrige bestemmelser. Dette betyr at alle tiltak må være i samsvar med reguleringsplan, kommuneplan, plan- og bygningsloven, teknisk forskrift, jernbanelovens og veglovens bestemmelser, - også de som er unntatt søknadsplikt. Tiltaket kan heller ikke plasseres nærmere vann- og avløpsledninger enn 4 meter.

Dersom tiltaket er i strid med en eller flere av de ovennevnte bestemmelsene må du søke! 

Hva er nytt?

De viktigste endringene for "folk flest" er trolig at både frittliggende bygning inntil 50 m2 og tilbygg inntil 15 m2 nå er unntatt fra søknadsplikt. Her er det imidlertid en rekke vilkår som må være oppfylt for at man skal slippe å søke:

Frittliggende bygning inntil 50m2:

 1. Maksimal mønehøyde er 4,0 m og maksimal gesimshøyde 3,0 m målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bygningen må være i en etasje og kan ikke underbygges med kjeller.
 2. Minimum 1,0 m fra nabogrense.
 3. Minimum 1,0 m fra annen bygning på egen eiendom. 
 4. Tiltaket skal ikke kunne brukes til beboelse. Med dette menes at det ikke kan etableres kjøkken, stue, soverom eller våtrom.
 5. Bestemmelsen omfatter for eksempel bruk til bod, veksthus, søppelskur, sykkelskur, garasje / carport, vedbod, dukkehus, hobbyverksted, atelier, lysthus, øvingslokale og liknende.
 6. Eiendommen må være bebygd – dvs. at den minimum må være bebygd med småhus.

Tilbygg inntil 15m2:

 1. Mindre tilbygg som ikke inneholder rom til varig opphold eller beboelse, og hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 15 m2 unntas fra søknadsplikt.
 2. Eksempler på tilbygg som er unntatt er for eksempel veranda, terrasse og lignende, åpent overbygget inngangsparti eller bod.
 3. Minimum 4,0 m fra nabogrense.
 4. Minimum 1,0 m fra annen bygning på egen eiendom.
 5. Tilbygget må stå på bakken.

Det gjøres oppmerksom om at unntaksbestemmelsene gjelder ett bygg. Du kan derfor ikke kombinere flere «unntatte tiltak» av samme karakter uten å søke.

Når bygget er ferdig

Tiltakshaver skal informere kommunen om tiltaket og plasseringen når det er ferdigstilt, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata. Her må det også oppgis bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA). Det skal ikke søkes om - eller utstedes, ferdigattest for bygg som er unntatt fra søknadsplikt.

Viktig


Etter at du er ferdig med å bygge, må du sende inn ferdig utfylt melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt (.pdf). Husk å legge ved kart som viser tilbygget eller nybygget. Dette skal være målsatt.

For mer informasjon

Dersom du ønsker å lese mer om lovendringene finnes ytterligere informasjon på Direktoratet for Byggkvalitet sine nettsider. (Ekstern lenke).

Direktoratet for Byggkvalitet har også laget en veileder som hjelper deg å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende inn en byggesøknad til kommunen.

Prøv veiviseren (Ekstern lenke)

Husk at de nye unntakene fra krav om søknadsplikt ikke har gjennomskjærende kraft i forhold til de øvrige bestemmelsene. Før du setter i gang med å bygge må du derfor forsikre deg om at tiltaket ikke er i strid med:

Dersom du likevel skulle være usikker på om du må søke eller ikke, anbefaler vi at du tar kontakt med kommunen.

Mohammad Kamaly
Byggesak
E-post
Telefon 900 26 850
Mobil 900 26 850
Anita Tenold
Byggesak
E-post
Telefon 948 19 235
Mobil 948 19 235
Fant du det du lette etter?