Østre Toten kommune

Tid for å lese av vannmåleren

For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, tar Østre Toten kommune i bruk SMS-varsling. Les mer!

Informasjon om vanlige tiltak

Her har vi samlet en liten veiledning til de vanligste private tiltakene i Østre Toten kommune.

 

Byggesak vanlige tiltak

Garasjer

Bestemmelser om størrelse

Du kan selv søke om å oppføre eller rive bygg hvor samlet bruksareal/bebygd areal ikke er over 70 m². Bygningen skal oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg ha kjeller. 

Garasjer med bruksareal i andreetasje tillates i de fleste tilfeller ikke. Maks tillatt høyde på garasje er i kommuneplanen satt til 5 meter.

Unntatt søknadsplikt 

Frittliggende bygning inntil 50m², - herunder garasje, er under gitte forutsetninger unntatt fra søknadsplikt. Det gjøres oppmerksom om at unntaksbestemmelsene kun gjelder ett bygg. Du kan derfor ikke kombinere flere «unntatte tiltak» av samme karakter uten å søke.

Garasjen kan ikke plasseres i konflikt med øvrige bestemmelser i reguleringsplan, kommuneplan, plan- og bygningsloven, teknisk forskrift, jernbaneloven og vegloven eller kommer nærmere vann- og avløpsledninger enn 4 meter. Videre er det et kriterium at følgende vilkår oppfylles:

 • Maksimal mønehøyde er 4,0 m og maksimal gesimshøyde 3,0 m målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bygningen må være i en etasje og kan ikke underbygges med kjeller.
 • Minimum 1,0 m fra nabogrense.
 • Minimum 1,0 m fra annen bygning på egen eiendom. 
 • Tiltaket skal ikke kunne brukes til beboelse. Med dette menes at det ikke kan etableres kjøkken, stue, soverom eller våtrom.
 • Bestemmelsen omfatter for eksempel bruk til bod, veksthus, søppelskur, sykkelskur, garasje / carport, vedbod, dukkehus, hobbyverksted, atelier, lysthus, øvingslokale og liknende.
 • Eiendommen må være bebygd – dvs. at den minimum må være bebygd med småhus.

Plassering på tomta 

Garasjer må, som andre type bygg, plasseres innenfor byggegrensen markert i reguguleringsplaner.

Frittstående garasje/carport/bod under 50 m² i bruksareal og bebygd areal, kan normalt tillates plassert inntil 1 m fra nabogrense.

Bygg større enn 50 m² kan ikke plasseres nærmere nabogrense enn 4 meter, dersom ikke berørte nabo(er)s samtykke foreligger. Avstandserklæring må foreligge. LINK TIL NABOSAMTYKKE. Kommer garasjen nærmere 4 meter fra egne bygg eller 8 meter fra naboens bygg, vil det også bli nødvendig å utføre tiltak på garasjen for å hindre faren for brannspredning mellom naboeiendommer/egne bygg.

 Dersom garasje/carport/bod bygges sammen med boligen på eiendommen, som tilbygg, kan tiltaket ikke plasseres nærmere nabogrense enn 4 meter, dersom ikke berørte nabo(er)s samtykke foreligger. Avstandserklæring må foreligge.

Tiltakets avstand til offentlig vei må samsvare bestemmelsene i veiloven. I forhold til kommunal vei, har kommunen bestemmelser som sier at der garasjer plasseres parallelt med veien skal det være en avstand på minst 2 meter til eiendomsgrense mot veien. Om garasjen plasseres vinkelrett (med porten mot veien) kreves det en avstand på minimum 5 meter fra porten til eiendomsgrense mot vei.

Tiltaket må plasseres minimum 4 meter fra kommunens vann- og avløpsledninger

Slik søker du 

Hvis garasjen utløser behov for endret eller ny avkjørsel må det samtidig søkes om dette. Du må da også vise hvordan ny avkjørsel utformes.

Garasje med leilighet/oppholdsrom 

Om man vurderer leilighet eller opphold til egen bruk i garasjen bør en være oppmerksom på at det da stilles krav til en ansvarlig søker for tiltaket. Reglene for avstand til veg og nabogrense vil da håndheves strengere enn hva som er tilfelle for kun garasje/carport. Leilighet/oppholdsareal utløser i tillegg en rekke teksniske krav og blant annet krav til 100 m² uteareal avsatt til den nye boenheten, samt krav om 1-2 biloppstillingsplasser pr. boenhet.
Det påpekes at kommuneplanen ikke åpner opp for å opprette leilighet/oppholdsareal i garasjer. Dette gjelder også de fleste reguleringsplaner.

Terrasser

Bestemmelser 

Terrasser er søknadspliktig, men du kan søke selv.

Terrasser er ofte regulert konkret i reguleringsplan og/eller kommuneplan. Det er derfor viktig at du sjekker om det er noen bestemmelser om dette i reguleringsplanen som gjelder for ditt område før du søker. Du må holde deg innenfor bestemmelser planen setter.

Faller ikke din eiendom inn under en reguleringsplan, er det kommuneplan som gjelder. Kommeplanen setter konkrete begrensinger til terrasser.
Kommuneplanen sier følgende om terrasser: Terrasser som inngår i bebygd areal (dvs over 0,5 m over bakken) skal ikke ha et samlet bruksarel på mer enn 30 m² pr bygning og skal ikke være sammenhengende over mer enn to av boligens fasader. For moderne funkis boliger samt boliger med flere boenheter vil det via dispensasjonsbehandling kunne vurderes et større samlet areal enn 30 m² etter en konkret vurdering.  

Bruk vår kartportal (ekstern lenke) for å se om din eiendom faller innenfor regulerinsplan og se hvilke begrensinger reguleringsplanen setter.

Tilbygg

Hva er forskjellen på et tilbygg og et påbygg

Tilbygg kan du søke om selv dersom tilbygget er under 50 m². Påbygg må søkes om gjennom et ansvarlig foretak.

Tilbygg

 • Tilbygg er utvidelse av grunnflaten på en bolig.
 • Tilbygg inntil 50 m² (samlet bruksareal eller bebygd areal) kan du søke om selv.
 • Er tilbygget over 50 m² må du søkes om av et ansvarlig foretak.
 • Avstand til nabogrense skal være 4 meter.
 • Tilbygget må være i samsvar med gjeldende plangrunnlag, herunder blant annet bestemmelser om grad av utnytting,  byggegrenser og arealformål.

Påbygg

 • Påbygg er utvidelse av bygningen i høyden uten at dets grunnflate blir endret.
 • Påbygg er alltid søknadspliktig.
 • Påbygg vil eksempelvis være tiltak som griper inn i takkonstruksjonen – eksempelvis takoppletter og arker.
 • Påbygg krever ansvarsretter for alle aktuelle ansvarsområder

Tilbygg under 50 m²

Tilbygg som ikke overskrider 50 m² i bebygd areal og/eller bruksareal er tiltak du må søke om, men du kan søke selv. Tilbygget må ikke inneholde ny boenhet. Skal tilbygget benyttes til selvstendig boenhet, må det søkes gjennom et ansvarlig foretak.

Tilbygg under 15 m²

Det er ikke søknadspliktig å oppføre mindre tilbygg som ikke inneholder rom til varig opphold eller beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 15 m². For at unntaksbestemmelsen skal gjelde er det imidlertid flere vilkår som må oppfylles:

 • Minimum 4,0 m fra nabogrense.
 • Minimum 1,0 m fra annen bygning på egen eiendom.
 • Tilbygget må stå på bakken.
 • Eksempler på tilbygg som er unntatt er for eksempel veranda, terrasse og lignende, åpent overbygget inngangsparti eller bod.

Det gjøres oppmerksom om at unntaksbestemmelsene gjelder ett bygg. Du kan derfor ikke kombinere flere «unntatte tiltak» av samme karakter uten å søke. Videre er det et vilkår at tilbygget ikke kommer i konflikt med øvrige bestemmelser i reguleringsplan, kommuneplan, plan- og bygningsloven, teknisk forskrift, jernbaneloven og vegloven eller kommer nærmere vann- og avløpsledninger enn 4 meter.

Slik søker du

Er tilbygget på 50 m² i bebygd areal og/eller bruksareal eller under og ikke inneholder ny boenhet kan du søke selv.

Tilbygg over 50 m² i bebygd areal og/eller bruksareal må søkes om og søknaden må gjøres av et ansvarlig foretak.

Anneks

Anneks er et eget frittstående bygg i tilknytning til hus eller hytte, beregnet for beboelse. Eksempler på dette kan være at man har et anneks som ekstra soverom slik at flere personer skal kunne overnatte på en bolig- eller fritidseiendom.

Definisjonen som blir brukt i bygningsteknisk litteratur er at anneks er "en egen bygning med ekstra soverom til hovedenheten. En forutsetning for at bygningen skal kunne godkjennes som anneks til bolig eller fritidsbolig vil være at den ikke representerer en egen bruksenhet, det vil si at den ikke skal inneholde rom som gjør at bygningen kan defineres som en egen bruksenhet. Et anneks kan derav ikke ha installert vann og avløp og inneha funksjonene bad og kjøkken."

Ettersom anneks skal være et tilleggssoverom til hovedbygningen, må din eiendom være bebygd med bolig eller fritidsbolig før du kan oppføre anneks.

Bruksendring/utleie

Bruksendring og utleie

Kommunen opplever at det er mye forvirring omkring utleie av hybler med hensyn til søknadsplikt.

Det er ikke søknadspliktig å leie ut. Man har full anledning til å leie ut akkurat så stor del av egen bolig som man selv ønsker.

Men det er søknadspliktig å ta i bruk byggverk eller deler av byggverk til annet enn det som følger av tillatelse eller lovlig etablert bruk. Videre er det søknadspliktig å legge til rette for annen bruk enn det som det allerede er gitt tillatelse til.

Det er også søknadspliktig å ta tilleggsdel i bruk som hoveddel eller omvendt.

I hoveddel inngår oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad, toalett, vaskerom, badstue, trimrom, rom for svømmebasseng, vindfang, entre, vinterhager og rom for kommunikasjon, inklusiv trapp mellom rom som nevnt her. I tilleggsdel som kan bruksendres inngår boder og oppbevaringsrom, garasje, fyrrom, søppelrom, tekniske rom og rom for kommunikasjon, inklusiv trapp mellom rom som nevnt her.

Dette betyr at du må søke om bruksendring dersom du ønsker å ta f.eks. bodareal eller disponible rom i kjeller eller på loft i bruk som hybler eller ekstra soverom. Det er det samlete tiltaket som avgjør om du kan søke selv,- eller om et ansvarlig foretak må søke for deg.

Forutsetninger for å søke selv

 • Bruksendringen må foregå innenfor samme bruksenhet og tilleggsdelen skal ligge i direkte tilknytning til hoveddelen. 
  Dette innebærer at dersom du vil bruksendre kjelleren, men ønsker å fjerne den interne trappen, må et ansvarlig foretak søke for deg. Du kan ikke bruksendre en frittliggende garasje til boligformål. Du kan heller ikke søke selv om å bruksendre rom i en flermannsbolig /blokk, som du må benytte fellesarealer for å komme til.

Du kan ikke søke selv dersom

 • Endringen innebærer etablering av ny boenhet
 • Endringen medfører brudd på- eller hulltaking av- branncelle i bygninger med flere bruksenheter
 • Endringen medfører inngrep i bærende konstruksjon
 • Endringen går fra bolig til kontor, kontor til verksted, butikk til kafé og lignende.

Dette er endringer som krever søknad med ansvarlig foretak.

Mohammad Kamaly
Byggesak
E-post
Telefon 900 26 850
Mobil 900 26 850
Anita Tenold
Byggesak
E-post
Telefon 948 19 235
Mobil 948 19 235

Åpningstider

Besøk og telefontid

Tirsdag og torsdag 09:00 – 15:00.

Adresse

Østre Toten kommune

Postboks 24
2850 Lena

E-post: postmottak@ostre-toten.kommune.no

Fant du det du lette etter?