Østre Toten kommune

Tid for å lese av vannmåleren

For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, tar Østre Toten kommune i bruk SMS-varsling. Les mer!

Hvordan søke

Byggesak: Hvordan søke?

Klargjør papirene som skal inn sammen med byggesaken.

1.Skriv ut situasjonskart via vår kartportal og tegn byggetiltaket med mål inn på dette kartet. 

2. Få noen til å tegne tiltaket for deg, eller tegn selv. Tegninger som skal være med søknaden er målsatte fasadetegninger, plantegninger og snittegninger. Det stilles krav om at tegningene er godt utført og er i målestokk. 

3. Bestill naboliste fra Ambita infoland. (Ekstern lenke). Siden krever innlogging. Husk at alle som kan bli berørt av tiltaket skal varsles. Ta også med gjenboere (eiendommer på andre siden av vegen) der disse blir berørt. Er ikke alle naboene/gjenboere som bør varsles varslet når søknaden kommer til kommunen, er søknaden mangelfull.

4. Send ut nabovarsel basert på innhentet naboliste. Sammen med varselet skal det være en beskrivelse av tiltaket, tegninger som viser hele tiltaket, samt tegninger av sist godkjente situasjon. Dersom tiltaket er avhengig av dispensasjon fra lov, plan eller forskrift skal naboene/gjenboere også varsles om dette. Skjema for nabovarsel finner du her. Kommer tiltaket nærmere nabogrensen enn loven i utgangspunktet tillater, må berørte nabo gi samtykke til dette skal plasseringen kunne godkjennes. Skjema for nabosamtykke/erklæring om avstand finner du her.  (DOCX, 16 kB)

5. Vent minst to uker for eventuelle nabomerknader. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.

6. Søknaden er nå klar til å sendes kommunen Vi oppfordrer til at du benytter deg av en elektroniske søknad gjennom Byggsøk. Byggsøk gjør kommunens arbeid med søknaden enklere. Følg veiledningen i byggsøk og kontakt kommunen hvis noe er uklart.

Om du ikke har mulighet til å levere søknaden elektronisk finner du søknadsblanketter her.

Sendes søknaden per papir eller e-post, skal søknaden markeres med "byggesak" og sendes til:

Vi ber om at all dokumentasjon innsendes samlet.

 

 

Relevante søknadsdokumenter for søknad om tiltak uten ansvarsrett
 • Søknad om tiltak uten ansvarsrett
 • Nabovarsel
 • Opplysniger gitt i nabovarsel
 • Kvittering for nabovarsel
 • Eventuelle nabomerknader m/dine kommentarer
 • Eventuelt søknad om dispensasjon
 • Målsatt og målfast situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak)
 • Målsatte og målfaste fasadetegninger, plantegninger og snittegninger i 1:100.
 • Redegjørelse for hva som skal bygges
 • Eventuelt samtykkeskjema fra nabo dersom tiltaket plasseres nærmere grensen enn loven tillater.

Hvor finner jeg søknadsskjemaene? 

Sendes søknaden per papir eller e-post, skal søknaden markeres med "byggesak" og sendes til:

Østre Toten kommune
Postadresse: Østre Toten kommune  Postboks 24 , 2850 Lena
E-postadresse:postmottak@ostre-toten.kommune.no

Vi ber om at all dokumentasjon innsendes samlet.

Hvor langt tid tar det?

Saksbehandlingstiden regnes fra søknaden blir mottatt av kommunen. Rask behandling er avhengig av at søknaden er godt belyst. Dersom vi må be om tilleggsdokumentasjon stoppes vår saksbehandlingstid inntil saken er komplett.

Tidsfrister for kommunens saksbehandling:

2 uker

 • Forhåndskonferanser

3 uker

 • Igangsettingstillatelser
 • Midlertidig brukstillatelser
 • Ferdigattester

Enkle byggetiltak der alle vilkår er oppfylt, hvor det ikke foreligger protester fra naboer eller gjenboere og hvor det ikke er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra en annen myndighet. Søknaden  må være komplett og ikke inneholde mangelfull informasjon.

12 uker

 • Omfattende byggetiltak, og som ikke er avhengig av dispensasjon.
 • Enkle byggesaker med mangefull søknad.
 • Enkle byggesaker med nabomerknader
 • Saker med dispensasjon 
 • Saker med dispensasjon fra plan

Forskriften fastsetter en frist på 12 uker for søknad som kun gjelder dispensasjon. Kommunens adgang til å forlenge fristen der de trenger mer tid, gjelder på samme måte som i saker der byggesak og dispensasjon behandles sammen, jf. § 7-3 første ledd. Kommunen kan forlenge fristen dersom saken er særlig komplisert, krever ekstra politisk avklaring eller der undersøkelse på barmark er nødvendig.

Saksbehandlingstiden regnes fra søknaden blir mottatt av kommunen. Rask behandling er avhengig av at søknaden er godt belyst. Dersom vi må be om tilleggsdokumentasjon stoppes vår saksbehandlingstid inntil saken er komplett.

 

 

Mohammad Kamaly
Byggesak
E-post
Telefon 900 26 850
Mobil 900 26 850
Anita Tenold
Byggesak
E-post
Telefon 948 19 235
Mobil 948 19 235

Åpningstider

Besøk og telefontid

Tirsdag og torsdag 09:00 – 15:00

Adresse

Søknad skal sendes inn til

 

Østre Toten kommune

Postboks 24

2850 Lena

 

E-post: postmottak@ostre-toten.kommune.no

Fant du det du lette etter?