Østre Toten kommune

Tid for å lese av vannmåleren

For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, tar Østre Toten kommune i bruk SMS-varsling. Les mer!

Hva skal du bygge?

Hva skal du bygge

Tiltak du ikke trenger å søke om
  • Frittliggende bygning på bebygd eiendom
  • Mindre tilbygg
  • Enkelte mindre tiltak i eksisterende bebyggelse
  • Enkelte mindre tiltak utendørs

Med alle disse unntakene fra søknadsplikt følger det begrensninger som blant annet størrelse og høyde. Tiltaket og dets plassering må være i samsvar med bestemmelsene i reguleringsplan, kommuneplan, plan- og bygningsloven, teknisk forskrift, jernbanelovens og vegloven. Er det ikke det, er tiltaket likevel søknadspliktig. Det er derfor viktig at du leser videre om disse tiltakene slik at du ikke mistolker reglene. 

 

Tiltak du kan søke om selv

Tilbygg

Du kan søke selv om å oppføre tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50 m². Tilbygget kan i tillegg ha kjeller, såframt kjelleren bare inneholder tilleggsdel, og har himlingen lavere enn 1,5 m over det planerte terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen. (Se byggesaksforskriften (SAK10) § 3-1, jf. § 6-1).

Frittliggende bygning (eksempelvis garasje)

En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m² . Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller.

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet

Du kan selv søke om å endre bod eller vaskerom til f.eks. soverom, stue eller liknende innenfor eksisterende enebolig / leilighet eller branncelle. Du kan ikke søke selv dersom tiltaket medfører endringer i bærende konstruksjoner (for eksempel pigging av gulv eller åpning i bærevegg).

Enkelte skilt- og reklameinnretninger

Se saksforskriftene § 3 – 1 her for vilkår.

Enkelte antennesystem

Se saksforskriftene § 3 – 1 her for vilkår.

Alminnelige driftsbygninger i landbruket

Tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven § 20-2 første ledd bokstav b om alminnelige driftsbygninger i landbruket, er:

Oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon, riving av, eller bruksendring til driftsbygning inntil 1000 m² bruksareal (BRA).Tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke overstiger 1000 m² bruksareal (BRA).

Midlertidige bygninger

Du kan selv søke om å oppføre midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i pbl. § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år.

 

Tiltak du må få et firma til å søke for deg

Noen tiltak er av en slik art at man må ha hjelp fra et fagkyndig firma i søknadsprossessen.

Dette gjelder blant annet:

  • Nye eneboliger
  • Nye fritidsboliger
  • Påbygg
  • Takoppløft/ark
  • Tilbygg over 50m² (samlet bruksareal eller bebygd areal).
  • Ny bruksenhet i eksisterende bolig.

Du må først finne et foretak som kan stå ansvarlig for tiltaket for deg. Noen foretak har sentral godkjenning og er dermed forhåndsgodkjent hos kommunen. Andre foretak har ikke sentral godkjenning og må godkjennes av kommunen i hver konkrete sak.

Firmaet skal være den som holder kontakten med kommunen når søknaden er sendt kommunen. Har du noen spørsmål i løpet av byggesaken, er det firmaet du skal kontakte. Du kan selvsagt kontakte kommunen for veiledning i forkant av byggesaken.  

Mohammad Kamaly
Byggesak
E-post
Telefon 900 26 850
Mobil 900 26 850
Anita Tenold
Byggesak
E-post
Telefon 948 19 235
Mobil 948 19 235

Åpningstider

Besøk og telefontid

Tirsdag og torsdag 09:00 – 15:00

Fant du det du lette etter?