Østre Toten kommune

Plantekjøp/planting, gjødsling, ungskogpleie, markberedning, kunstig kvisting, rensk av grøfter/bekker i skog

Tilskudd til skogkultur i Østre Toten

I 2020 gis det inntill 35% tilskudd til ungskogpleie, markberedning, stammekvisting og grøfte/bekkerensk i skog. Alle tilskudd godskrives skogfondskonto etter 1. desember. Dersom tildelte midler blir oppbrukt, vil tilskuddsatsen/-beløpet reduseres i samsvar med kommunens retningslinjer slik at alle som søker får tilskudd.

Maks tilskudd pr. tiltak inntil 1. desember:

  • Ungskogpleie og markberedning pr. eiendom settes til kr 75.000,-
  • Grøfte- bekkerensk, supleringsgrøfting og nygrøfting pr. eiendom settes til kr 40.000,-
  • Kunstig kvisting pr. eiendom settes til kr 30.000,-

Søknad kan sendes senest året etter at arbeidet er utført, men vil da komme inn under de vilkår for tilskudd som gjelder det året. Frist for søknad om tilskudd til skogkulturtiltak er 1. desember.

Hovedregel for tilskudd til skogkultur er at tiltakene må være skogbruksfaglig, økonomisk og miljømessig forsvarlig utført.

Se vår side om Skogfond med blant annet tips til utforming av søknad (stedshenvisning, verdisetting av eget arbeid og mer).

Skjema og regelverk:

Kommunens retningslinjer for nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) (PDF, 892 kB)​​​​​​​

LDIR-skjema 909 – Utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur

LDIR- skjema 910 - Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til grøfting og gjødsling

SLF-skjema 907 - Utbetaling fra skogfond til diverse formål

Landbruksdirektoratet – skogfond på nett

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

 

Tilskudd til tettere planting og gjødsling av skog som klimatiltak

Informasjon om tilskudd til tettere planting finner du på  Landbruksdirektoratets sider om tilskuddsordningen “Tettere planting som klimatiltak”.

Informasjon om tilskudd til gjødsling av skog finner du på Landbruksdirektoratets sider om tilskuddsordningen “Gjødsling av skog”.

 

Tilskudd til bygging av skogsbilveier og til drift med hest

Fylkesmannen disponerer en andel av skogmidlene for fylkesvis forvaltning av tilskudd til skogsveier og drift med hest. Les mer på Fylkesmannen i Innlandets side om skogsbilvei (med blant annet lenke til retningslinjene for tilskudd).

 

Mer informasjon om tilskudd i skogbruket:

Landbruksdirektoratet om tilskuddsordninger i skogbruket

Landbruksdirektoratet om skog og klima

Åse Marit Skjølås
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 468 44 731