Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Du kan søke kommunen om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen, ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

SMIL-tilskudd kan gis til tiltak som ivaretar natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet og til tiltak som bidrar til å hindre eller redusere forurensning fra jordbruket.

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket setter rammene for tildeling av tilskudd. Prosjekter og tiltak skal prioriteres ut fra lokale målsetninger og strategier, og i Østre Toten gjelder disse:

 

Hvem kan søke?

Fra og med 2020 er det ikke lenger krav om at søker må ha et registrert foretak i Enhetsregisteret for å være berettiget tilskudd. For å få innvilget tilskuddet må tiltaket gjennomføres på en landbrukseiendom, og det skal foregå en jordbruksproduksjon som er berettiget produksjons- og avløsertilskudd på eiendommen. Den som leier kan også søke om tilskudd for arealet, men da må leier ha skriftlig godkjenning fra eier.

Søker må kunne dokumentere at vilkårene i forskrift 1. juni 1999 nr. 791 om gjødselplanlegging er oppfylt. I tillegg skal det dokumenteres at det føres journal over plantevernmidler som benyttes.

Flere stykker kan også søke tilskudd på et større tiltak som berører flere personer og landbrukseiendommer. Den som står som ansvarlig for prosjektet sender inn søknad på vegne av alle deltakerne, basert på en skriftlig fullmakt.

Det gis ikke SMIL-tilskudd til landbrukseiendommer som eies og drives av stat, fylke eller kommune, med mindre det inngår i et fellestiltak der en eller flere tilskuddsberettige landbrukseiendommer inngår.

Slik søker du

Det skal søkes elektronisk. Gå inn på Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Viktige vedlegg er kostnadsoverslag, beskrivelse og kartfesting av miljøtiltaket. Søknad sendes automatisk til Østre Toten landbrukskontor.

Søknadsfrist er 15. februar, men vi tar imot søknader hele året.

Saksbehandling

Kommunen vil gjennomføre en befaring av omsøkt tiltak, behandle saken og sende vedtak innen utgangen av juni måned.

Kommunen avgjør søknaden om tilskudd og prioriterer søknader som er i tråd med kommunens tiltaksstrategi. Har du fått innvilget tilskudd, utbetales det etter skriftlig anmodning fra deg og når tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. Du kan få utbetalt forskudd på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av tiltaket er utført.

Les mer om SMIL-tilskuddet på Landbruksdirektoratets hjemmeside