Østre Toten kommune

Søknadsfrister 1. mars

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Du kan søke kommunen om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Landbrukskontoret forvalter tilskuddsordningen “Spesielle miljøtiltak i landbruket” (SMIL), på vegne av kommunene. SMIL-tilskudd kan gis til tiltak som ivaretar natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet og til tiltak som bidrar til å hindre eller redusere forurensning fra jordbruket.

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket setter rammene for tildeling av tilskudd.

Prosjekter og tiltak skal prioriteres ut fra lokale målsetninger og strategier og i Østre Toten gjelder disse:

 

Tiltak for å redusere forurensning til vassdrag har høyest prioritet i kommunen, deretter kommer tiltak for å sette i stand gamle kulturbeiter og siste prioriterte tiltak er, tiltak på freda- og verneverdige bygninger som ligger i et helhetlig gårdsmiljø.

Hvordan søker jeg?

Foretak som oppfyller vilkåra for å søke om produksjonstilskudd og som er registrert i enhetsregisteret kan søke SMIL-tilskudd. Også eiere av av landbrukseiendommer hvor det drives tilskuddsberettiget produksjon kan søke. Eier må alltid gi tillatelse til gjennomføring av prosjekt eller tiltak, om eiendommen drives av andre.

Det skal søkes elektronisk fra februar 2019. Gå inn på   Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Viktige vedlegg er kostnadsoverslag, beskrivelse og kartfesting av miljøtiltaket. Søknad sendes automatisk til Østre Toten landbrukskontor.

Søknader mottas fortløpende, med siste frist for året 2019 er 1. april.

Hvem kan søke?

Foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom. Landbrukseiendommer som eies og drives av stat, fylke eller kommune faller utenfor ordningen med mindre tiltaket er et fellestiltak der en eller flere tilskuddsberettigede landbrukseiendommer er med.

Vilkår

Du driver en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen og vilkårene i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket §§ 2 og § 3 eller 4 er oppfylt. 

Slik søker du 

Du fyller ut et søknadsskjema fra Landbruksdirektoratet

Saksbehandling

Kommunen vil behandle saken og sender vedtak innen utgangen av juni måned.

Kommunen avgjør søknaden om tilskudd og prioriterer søknader som er i tråd med kommunens tiltaksstrategi. Har du fått innvilget tilskudd, utbetales det etter skriftlig anmodning fra deg og når tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. Du kan få utbetalt forskudd på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av tiltaket er utført.

Sverre Dysthe
Landbruksrådgiver
E-post
Telefon 468 41 498
Mobil 468 41 498