Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Nydyrking

Dersom du ønsker å dyrke nye arealer til jordbruksformål, må du søke kommunen om godkjenning (jfr. forskrift om nydyrking). Formålet med forskriften er å sikre at nydyrkingen skjer på en måte som tar hensyn til natur- og kulturlandskapsverdiene.

Fulldyrking og overflatedyrking av udyrket mark eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget ubrukt i over 30 år, regnes som nydyrking. Opparbeiding av overflatedyrka mark til fulldyrka mark blir ikke regnet som nydyrking.

Kommunen skal i sin behandling av søknaden vurdere blant annet om det er ønskelig å styrke driftsgrunnlaget til den som søker, om nydyrkingstiltaket legger til rette for gode driftsmessige løsninger og om tiltaket er i tråd med bestemmelsene i naturmangfoldloven og kravene til vegetasjonssoner mot vassdrag.

Kommunen skal befare arealet på barmark.

Slik søker du

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking

For mer informasjon

Kontakt

Ada Engødegård
Telefon:
61 14 16 38 (kontor)
61 14 15 00 (sentralbordet)