Østre Toten kommune

Brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall

I kommunestyret 4. april 2013 ble det vedtatt å åpne for brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall fra og med 15. mars til 31. mai. Brenning på lørdager, søndager og offentlige fridager er ikke tillatt. Det er forbudt å brenne etter klokka 19.00. Les mer her!

Nydyrking

Dersom du ønsker å dyrke nye arealer til jordbruksformål, må du søke kommunen om godkjenning (jfr. forskrift om nydyrking). Formålet med forskriften er å sikre at nydyrkingen skjer på en måte som tar hensyn til natur- og kulturlandskapsverdiene.

Fulldyrking og overflatedyrking av udyrket mark eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget ubrukt i over 30 år, regnes som nydyrking. Opparbeiding av overflatedyrka mark til fulldyrka mark blir ikke regnet som nydyrking.

Kommunen skal i sin behandling av søknaden vurdere blant annet om det er ønskelig å styrke driftsgrunnlaget til den som søker, om nydyrkingstiltaket legger til rette for gode driftsmessige løsninger og om tiltaket er i tråd med bestemmelsene i naturmangfoldloven og kravene til vegetasjonssoner mot vassdrag.

Kommunen skal befare arealet på barmark.

Slik søker du

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking

For mer informasjon

Kontakt

Ada Engødegård
Telefon:
61 14 16 38 (kontor)
61 14 15 00 (sentralbordet)

Fant du det du lette etter?