Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Omsorgstønad (Omsorgslønn)

Hva er omsorgstønad 

Omsorgslønn er en økonomisk ytelse til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, for eksempel for en ektefelle eller barn. Omsorgstønad skal sees i sammenheng med behovet for andre helse- og omsorgstjenester. Omsorgstønad er ikke ment å gi full betaling for det omsorgsarbeidet som søkeren utfører og skal ikke erstatte annen lønn.

Omsorgslønn kan gis dersom omsorgsarbeidet er særlig tyngende. At omsorgsarbeidet er tyngende er ikke tilstrekkelig. Det er også et vilkår at omsorgsarbeidet som utføres, må anses som nødvendig hjelp i lovens forstand. Og selv når omsorgsarbeidet er særlig tyngende, er ikke omsorgslønn en ytelse man har rettskrav på.

Hvem kan søke 

De som utfører pleie- og omsorgsarbeid for nærstående.

Kriterier/vilkår 

Arbeidet en kan søke omsorgstønad for må ha en relativt varig art og et visst omfang.

 • Om omsorgsarbeidet er særlig tyngende
 • Om omsorgsyter arbeider mange timer pr. måned
 • Om omsorgsarbeidet er fysisk/psykisk belastende enn vanlig
 • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn
 • Om omsorgsarbeidet er fordelt over tid, om det skjer i perioder eller hele tiden.
 • Om omsorgsarbeidet har vart eller forventes å vare i lang tid (i hovedsak min 2 år)
 • Om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie/fritid
 • Om omsorgsyter har omsorg for flere enn en person
 • Om omsorgsyter har omsorgsplikt
 • Om omsorgsyter har inntektstap, det vil si om omsorgsarbeidet fører til at omsorgsyter må slutte i sitt ordinære arbeidsforhold. Inntektstap er ikke noe vilkår for å få omsorgslønn.
 • Om omsorgsarbeidet gjelder nødvendige arbeidsoppgaver
 • Om omsorgsmottaker oppfyller vilkår for hjelp etter loven
 • Om omsorgsyter utfører arbeid som kommunen ellers måtte gjøre
 • Om omsorg fra omsorgsyter er det beste for den som trenger hjelp
 • At omsorgslønn til omsorgsyter er det beste alternativet for omsorgsmottaker

Slik søker du 

Du må fylle ut elektronisk søknadskjema for helse- og omsorgstjenester, og sende dette til kommunes Tildelingsenhet. Dersom du av ulike årsaker ikke har mulighet til å fylle ut skjemaet elektronisk, ta kontakt med Servicetorget eller Tildelingsenheten.

Husk å søke om hjelpestønad fra NAV

At det er søkt hjelpestønad hos NAV er et vilkår for å få behandlet søknad om omsorgslønn i kommunen. Innvilget hjelpestønad tas i betraktning ved vurderingen av omsorgstønad og vil i hovedregel komme til fradrag i beregningen av omsorgstønad.

Lover

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Det vil si at kommunen må bevilge midler til omsorgslønn på budsjettet. På den annen side vil den enkelte omsorgsyter ikke ha noen automatisk rett på å få omsorgstønad.