Østre Toten kommune

Avlastning

Hva er avlastning

Avlastning er en tjeneste som skal avhjelpe personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Tjenesten skal hindre utmatting hos omsorgsyter(e). Avlastning skal gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie med mulighet til å delta i de vanlige samfunnsgoder og aktiviteter.

Avlastningstiltak er tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Hvem kan søke 

Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende. 

Kriterier/vilkår

Du skal ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Momenter som kan tas i betraktning, er blant annet:

  • omsorgsbehovet er omfattende og skal ha en varighet utover 2 år.
  • omsorgsbehovet er av fysisk, psykisk eller sosial karakter
  • omsorgsmottaker kan ikke være alene hele eller deler av døgnet
  • omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn
  • omsorgsarbeid for flere enn en person
  • hvor mange som deler på omsorgsarbeidet
  • avlastning omfatter også transport
  • at avlastning anses mest hensiktsmessig for bruker og omsorgsyter sett ift. alternative tjenester
  • utgangspunkt: - foreldre i sin alminnelighet har omsorgsplikt for sine barn
  • om omsorgsarbeidet er særlig tyngende ses ift. den alminnelige omsorgsbyrden som må påregnes for barn i ulike aldre

Det er kommunen i samarbeid med deg som søker som bestemmer hvilke tjenester som skal gis.

Slik søker du 

Du må fylle ut søknadskjema for helse- og omsorgstjenester, og sende dette til kommunes tildelingsenhet. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om avlastning.