Forsiden/Til høring

Til høring

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Fjellhaugvegen massetak, Syttelia massetak og Sukkestadtunet.

Reguleringsplan til offentlig ettersyn - Syljulibakken masse­tak

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10 har planutvalget i møtet den 20. desember 2017 vedtatt å sende Detaljreguleringsplan for Syljulibakken masse­tak, med PlanID 20160001, på høring/offentlig ettersyn:

Utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg

15. februar 2018 er høringsfristen for forslag til lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Østre Toten kommune.

Melding om vedtak

Områdereguleringsplan for Valle og detaljreguleringsplan for Fv. 33 Holdeplass Bilitt.

Ny velferd 2040

Strategisk plan for helse-, omsorgs- og velferdstjenestene i Østre Toten kommune 2018-2040, ”Ny velferd 2040”, legges med dette ut til høring.

Områdereguleringsplan for Valle

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10 har planutvalget i møtet den 7. juni 2017 vedtatt å sende områdereguleringsplan for Valle på høring/offentlig ettersyn.

Reguleringsplan for Alfhaug

Offentlig ettersyn.

Felles forskrift om renovasjon

Felles forskrift om renovasjon for Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land kommuner.

Forslag til lokal forskrift

Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og system for ventelister med mer

Varsel om oppstart av reguleringsplaner

Privat detaljreguleringsplan for Syljulibakken massetak, privat detaljreguleringsplan for Sukkestadtunet og offentlig detaljreguleringsplan for holdeplass fv. 33 Bilitt.