Psykiatritjenesten i Østre Toten kommune

Psykiatritjenesten gir et tilbud om samtaler til voksne over 18 år som sliter med psykiske sykdom. Vi har lokaler på sykehjemmet. 

Psykisk helsearbeid

Psykisk helsearbeid i kommunen er tiltak rettet inn mot mennesker med psykiske lidelser og konsekvensen av lidelsen hos den enkelte, deres familier og nettverk.
Målsetningen er å bidra til å fremme selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv.

Psykiatritjenesten gir et tilbud om samtaler til voksne over 18 år som sliter med psykiske sykdom. Vi har lokaler på sykehjemmet.

Psykiatritjenesten har som mål å utvikle arbeidsformer som ivaretar kontinuitet og helhet for pasienten og pårørende. Hver pasient har egen kontaktperson som følger opp pasienten gjennom hele støtteperioden.
Psykiatritjenesten jobber hovedsakelig på dagtid, men har fleksitid.
Tjenesten har støttekontakt på timebasis

De ansatte er sammensatt av personer med ulike udanninger og bakgrunn. Det er psykiatrisk sykepleiere, sykepleier, vernepleier, sosionom og hjelpepleiere med en eller flere relevante videreutdanninger innen psykisk helsearbeid.

Grupper:

Temagruppe

En gruppe der enn treffer andre for den gode samtale om et valgt tema. Et sted der det er forutsigbart og trygt, men også utfordrende. I gruppa lytter enn til hverandre, gir av seg selv og er ærlig. Her er det rom for alvorlige temaer og vanskelige saker, men det er også humoristiske øyeblikk og latter. Målet er å gå hjem lettere til sinns enn da enn kom

Turgruppe for menn

En gruppe for menn som en gang i måneden selv velger ønsket turmål.

Kurs i mestring av depresjon (KID – kurs)

Kurs i mestring av depresjon(KiD) er utarbeidet for mennesker som har hatt eller har en depresjon, eller er nedstemt på en slik måte at det går ut over livskvaliteten.
Gjennom kurset lærer man en metode for å påvirke egen livssituasjon. Målet er at deltakerne skal øke muligheten for å mestre plager som følger med symptomer på depresjon, samt å forebygge mer alvorlig depresjon.
Målet med kurset er å redusere graden av nedstemthet/depresjon, redusere varigheten av depresjon, redusere de negative følgene av depresjon og forebygge tilbakefall.

Nettverksmøter

• Er et supplement til tradisjonelt og etablert hjelpetiltak og intervensjonsmetode
• Setter aktiv brukermedvirkning på eget liv i sentrum, og skaper grunnlag for medansvar og samarbeid.
• Fokuserer på samhandling og felles forståelse og eser nettverket som en buffer mot belastning og stress.
• Bidrar til åpenhet og gir rom for å snakke sammen om viktige ting som angår alle involverte.
• Er en arena for utveksling av kunnskap og opplevelse knyttet til mestring av livsproblemer.
• Kan virke forebyggende og motvirke at problemer vokser seg større eller at nye problemer oppstår.

Kulturnettverket innlandet

Nettverket består av representanter fra Sykehuset Innlandet og fra kultur og psykiatritjenesten i Østre Toten kommune og nærliggende kommuner. Kulturnettverket bidrar til økt satsning på fysisk aktivitet og tilrettelegger for soaiale møtesteder og gode opplevelser for personer med psykiske lidelser.

Snarvei: Kulturnettverket Innlandet - Oppland

Hvordan få utført eller motta tjenester?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det.

Snarvei: Søknadsskjema

Søknaden sendes til
Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 Lena

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.
Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. 

( Skriv ut Skriv ut