Østre Toten kommune

Sektor for helse, omsorg og velferd

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll.

I Østre Toten kommune er tjenesteområdet organisert på følgende måte:

Lisbet Kjøniksen, kommunalsjef for Helse, omsorg og velferd

Utviklingsområder:

  • Folkehelse
  • Livskvalitet og velferd

Driftsområder:

Tildelingsenheten

Ansvar for tildeling av helse- og omsorgstjenester, husbankens virkemidler samt økonomisk forvaltning og gjeldsrådgivning

  • Enhetsleder tildelingsenheten: Ellen Barlund

Hjemmetjenester

Ansvar for hjemmesykepleie/hjemmehjelp, rus- og psykiatritjeneste, fysio- og ergoterapi og hverdagsrehabilitering.

  • Enhetsleder hjemmetjenester: Bent Olav Engesveen 
  • Enheter: Hjemmesykepleien sone 1 og sone 2, rus- og psykiatri, fysio- og ergoterapitjenesten og vikarpool 

Heldøgnstjenester

Ansvar for Østre Toten sykehjem, Fjellvoll bo og servicesenter, Balke bo og servicesenter og Kapp bo og servicesenter, dagsentre og kjøkkentjenester. 

  • Enhetsleder heldøgnstjenester: Gry-Hege Strandbakke

Enheter: Østre Toten sykehjem, Fjellvoll BSS, Kapp BSS - Kjøkken 

Tilrettelagte tjenester

Ansvar for Meieritunet med underliggende enheter, Kvam med underliggende enheter, Vestbygda med underliggende enheter og Fossen avlastning med underliggende enheter. 

  • Enhetsleder tilrettelagte tjenester: Kim Åge Stenseth 

NAV

Lisbet Kjøniksen
Kommunalsjef
E-post
Telefon 908 61 192
Mobil 908 61 192
Gry-Hege Strandbakke
Leder
E-post
Telefon 480 27 563
Mobil 480 27 563
Ellen Narum Barlund
Fagleder
E-post
Telefon 61 14 17 21
Mobil 905 55 072
Bent Olav Engesveen
Leder
E-post
Telefon 936 00 603
Kim Åge Stenseth
Leder
E-post
Telefon 941 64 946
Mobil 941 64 946