Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Kommunedirektørens side

En kommune er en kompleks organisasjon med mange og ulike oppgaver. En kommune ivaretar velferdsoppgaver der folk bor og det er her innbyggerne skal føle sin tilhørighet. I tillegg til å være velferdsprodusent skal en kommune også være en aktiv samfunnsutvikler.

De folkevalgte har det overordnede styrings- og beslutningsansvaret i kommunen. Dette innebærer et overordnet resultatansvar og et ansvar for at kommunen er organisert så hensiktsmessig som mulig med hensyn til utviklingen av lokaldemokratiet, en helhetlig lokalsamfunnsutvikling og en best mulig tjenesteproduksjon for kommunens innbyggere.

Bindeleddet

Som kommunedirektør er en bindeleddet mellom det politiske og administrasjonen. En kommunedirektør skal lede i det skapende spenningsfeltet mellom de folkevalgte, den kommunale organisasjonen og innbyggere, brukere og andre interessenter.

Den administrative ledelsen skal være rådgiver overfor det politiske nivået. I tillegg å sørge for utviklingen av kommunenes tjenester og at politiske mål etterleves. Utvikling og nyskaping må gis stor oppmerksomhet.

Samhandlingen mellom politisk og administrativ ledelse må basere seg på forståelse og aksept for hverandres roller og på tillit og respekt. Et godt samspill er en forutsetning for gode løsninger, effektivitet og kvalitet.

God ledelse

God ledelse er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggerne. God ledelse handler om å vise gjennomføringskraft, mestre styring, være tydelig i rollen som leder og legge til rette for mestring og motivasjon hos medarbeidere. I tillegg er det viktig å bygge en kultur for nyskaping og læring, godt arbeidsmiljø og høy etisk bevissthet.

Lederne i Østre Toten kommune skal være mestringsorientert med god gjennomføringsevne og legge til rette for aktivt medarbeiderskap.  Mestringsorienterte ledere gir

  • retning – hvor skal vi (mål og rolleavklaring)
  • mening – hvorfor skal vi dit (motivasjon)
  • individuell oppmerksomhet

Det er utarbeidet egne ledelsesprinsipper for Østre Toten kommune.

Et godt lokalsamfunn får vi til sammen!

Les også:

Ivar Dahl
Konstituert kommunedirektør
E-post
Telefon 959 81 268
Mobil 959 81 268