Østre Toten ungdomsråd

Østre Toten ungdomsråd skal fremme barn og unges interesser i Østre Toten kommune. Ungdomsrådet kan gi råd til den politisk og administrative ledelse.
 

Logo - ungdomsrådet.jpgVedtekter for Østre Toten ungdomsråd

§ 1 Rådets navn er Østre Toten ungdomsråd

§ 2 Formål

Østre Toten ungdomsråd skal fremme barn og unges interesser i Østre Toten kommune. Ungdomsrådet kan gi råd til den politisk og administrative ledelse.

§ 3 Ulike typer saker

3a Saker som behandles i politiske organer
Østre Toten ungdomsråd skal gi ungdom mulighet for medvirkning i behandlingen av saker tilhovedutvalg, formannskap og kommunestyre.
Rådet bestemmer selv hvilke saker de vil uttale seg til. Dette innebærer at administrasjonen
legger fram aktuelle saker slik at ungdomsrådet kan uttale seg før sakene avgjøres i de politiske organer. Kommunestyret, formannskap og aktuelt hovedutvalg skal da ta med uttalelsen fra ungdomsrådet som ledd i sin saksbehandling og protokollføring.
3b Der ungdomsrådet tar initiativ overfor politiske organer
Ungdomsrådet kan fremme egne saker og da ikke bare saker som direkte gjelder barn og unge. Slike initiativ skal behandles i de aktuelle politiske organ.
Hovedutvalget for barn, oppvekst og opplæring forutsettes å invitere ungdomsrådet til minst ett felles møte i året. Ungdomsrådet kan i tillegg be om møter med andre politiske organer, utfra initiativ eller problemstillinger de ønsker å drøfte nærmere.
En representant fra ungdomsrådet har tale- og forslagsrett i de fire hovedutvalgene, jf.kommunestyrets oppnevning av styrer, råd og utvalg.
3c Eget arbeid i regi av ungdomsrådet
Ungdomsrådet disponerer inntil kr. 50.000,- årlig til egne aktiviteter og tiltak for ungdom. Ungdomsrådet kan, innenfor disse økonomiske rammene, gi bidrag til lag, foreninger eller grupper. Slike midler tildeles ut fra søknad og i samsvar med retningslinjer som ungdomsrådet selv fastsetter.
Ungdomsrådet behandler for øvrig de saker de selv ønsker innenfor rådets formål.

§ 4 Sammensetning

Ungdomsrådet er et partipolitisk uavhengig organ.
Ungdom, i alderen 13 – 19 år, med fast bopel i kommunen, kan velges som medlemmer av ungdomsrådet.
Ungdomsrådet skal bestå av syv til ni medlemmer, og skal ha følgende sammensetning:

  • Hovedvekt av medlemmer fra videregående skole.
  • Minimum ett av medlemmene skal ha tilknytting til elevrådet på videregående skole.
  • Det velges to varamedlemmer fra de videregående skolene.
  • Ett medlem, med vara, velges fra hvert av elevrådene ved ungdomsskolene.
  • Det åpnes for supplering av medlemmer underveis i perioden.

§ 5 Valg og konstituering

Valget foretas i høstsemesteret og medlemmene velges for to år.
Halvparten av rådet er på valg hvert år.
Medlemmer kan gjenvelges for inntil to nye år.
Medlemmene velges i samarbeid med ungdomsskole og videregående skole.
Ungdomsrådet konstituerer seg selv, med valg av leder og nestleder og øvrige stillinger/verv som det konstituerende møte ønsker.

§ 6 Politisk kontaktperson

Hovedutvalget for barn, oppvekst og opplæring velger én av sine medlemmer, med varamedlem, som kontaktperson for ungdomsrådet. Denne kontaktpersonen har møte- og talerett i ungdomsrådet.

§ 7 Representasjon

Rådet velger en representant, med personlig varamedlem, til Ungdommens Fylkesting i Oppland.

§ 8 Beslutninger

Ungdomsrådet treffer beslutninger i sine møter.
Innkalling til møtet skal skje minst en uke før møtet.
For å være beslutningsdyktig må minst 50% av medlemmene være tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbelt stemme.
Ved personvalg holdes det skriftlig valg dersom det er flere kandidater enn det er stillinger eller at en av kandidatene krever det.

§ 9 Forfall

Et eventuelt fravær meldes fra til sekretær så snart som mulig, slik at varamedlem kan kalles inn.

§ 10 Sekretariat

Østre Toten kommune stiller møtelokaler til disposisjon. Utgifter til møteservering dekkes på lik linje med andre rådgivende organer over ”sentrale styringsorganer” sitt budsjett. Tilsvarende får medlemmene av ungdomsrådet dekket møte- og reisegodtgjørelse på linje med andre rådgivende organer, jf. vedtak i KST 8. mars 2012.
Kulturkontoret ivaretar sekretariatsfunksjonen, bistår ungdomsrådets leder og er kontaktledd mot øvrig administrasjon og politikere.

Vurdering:

De reviderte vedtektene innholder først og fremst en utdyping av hvordan Østre Toten ungdomsråd kan engasjere seg i ulike type saker. Vedtektene sier også en del om tilknyttingen til det administrative - og politiske systemet.

 

Behandlet av Østre Toten ungdomsråd 25.09.2012
Vedtatt av Kommunestyret 11.10.2012

( Skriv ut Skriv ut