Brannvesenet

Brann- og feiervesenet

Østre Toten kommune ønsker et brannvesen med størst mulig slagkraft tilpasset et riktig risikobilde, kompetanse i henhold til forskriftskravene, sikkerhet for personellet og godt nok tilbud til kommunens innbyggere - alt dette til lavest mulig kostnad. Dette er det som i hovedtrekk skal påvirke dimensjonen av kommunens brannvesen.

Trenger du kontakt med oss? 

Ved brann ring 110, ved andre akutte henvendelser ring vår vakttelefon: 913 14 195 - betjent hele døgnet. 

Bård Henriksen - Brannsjef 
Telefon: 913 87 004

Eva Bergum - Administrasjon feiing og trygghetsalarm
Telefon:  958 60 771 

Lars Harald Bergheim -  Varabrannsjef
Telefon: 940 37 307 

Kenneth Blien - Overbrannmester 
Telefon:  930 69 933

Tor Gudbrand Hoff - Feiing og tilsyn bolig 
Telefon: 905 55 370 

Jarle Stensrud - Feiing og tilsyn bolig 
Telefon: 476 01 580 

 

NB: Dersom du er usikker på om om mottakeren er tilgjengelig, ber vi deg om å sende e-posten til vårt postmottak:
postmottak@ostre-toten.kommune.no

MERK: I stedet for å sende e-post, kan du benytte deg av kontaktskjemaet nederst på denne siden. Meldingen går til vårt postmottak.

Relatert link: Våre rutiner for post/arkiv

 

Brannvesenets lovpålagte oppgaver

  • Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker. 
  • Gjennomføre brannforebyggende tilsyn.
  • Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
  • Gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff ved transport av farlig gods på vei og jernbane.
  • Utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner.
  • Være innsatsstyrke ved brann.
  • Være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse.
  • Etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen.

Ikke lovpålagte oppgaver

Brannvesenet i kommunen utfører i dag to oppgaver som ikke er direkte lovpålagt i henhold til brann og eksplosjonsvernloven:

Assistanse med hjertestarter

Denne ble gitt av Stiftelsen Norsk luftambulanse til Østre Toten kommune v/brannvesenet. Brannvesenet er i beredskap 24 timer i døgnet hele året og kan bistå i nærområdet med hjerte lunge redning før ambulanse fra er på stedet. Alle mannskaper har fått grundig opplæring i bruk av denne i tillegg til førstehjelp. Det har vist seg at det er viktig for de som blir rammet av et slikt sykdomstilfelle, og pårørende, å få hjelp raskt, ikke minst med tanke på at noe blir gjort, og at de får en psykisk støtte som er med på å hjelpe mennesker videre etter en slik hendelse. Kostnader til utrykninger dekkes over brannvesenets budsjett for utrykninger. Hjertestarteren er også et viktig verktøy som kan benyttes ved bilulykker og andre ulykker.

Kontroll av branntekniske funksjoner i kommunale bygninger

Brannvesenet v/feiervesenet har inngått en avtale med eiendomsavdelingen. Denne avtalen går ut på at brannvesenets/feiervesenets personell er innom de kommunale bygningene seks ganger i året og kontrollerer branntekniske funksjoner i henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn og internkontrollforskrift.
Dette tiltaket er positivt for kommunen som bygningseier og brannvesenet som tilsyns- og beredskapsenhet. Bygningseier få dekket sine behov i forhold til oppfølging av lov og forskrift når det gjelder kontroll, brannvesenet får kontinuerlig kjennskap til- og innsyn i kommunens bygninger, noe som er et stort pluss i en innsatssituasjon ved brann.

 

( Skriv ut Skriv ut