Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Oppvekst 2040

Nå er strategidokumentet ute på høring. Høringsfristen er 10. januar 2021.

 

Høringsbrev - Oppvekst 2040 - strategidokument for oppvekstområdet

Mottakere
 • Innbyggere i Østre Toten kommune – via kommunens nettside
 • Arbeidsgruppene i Oppvekst 2040
 • Samarbeidsutvalg i barnehage og skole,
 • Kommunalt foreldeutvalg (KFU)
 • Ungdomsrådet
 • Råd for personer med funksjonsnedsettelse (NEFU),
 • Idrettsrådet
 • Musikkrådet
 • Lena – Valle videregående skole og Toten Folkehøgskole
 • Elevråd
Bakgrunn

Kommunestyret vedtok i 2018, i sak 062/18, mandat for arbeidet med utviklingsprosjektet Oppvekst 2040. Målsettingen ble definert slik: «.. å få på plass et plandokument som angir retning for både hva vi vil oppnå i arbeidet, men som også sier noe om hvordan målene skal oppnås». I saken ble det skissert en arbeidsprosess delt i to deler. Første del skulle handle om hvilken kvalitet og hvilket innhold som skal prege oppvekstområdet i planperioden. Andre del skulle peke på om det man har kommet frem til skal han noe å si for hvor og hvordan vi yter de kommunale tjenestene framover.

Arbeidet med strategidokumentet startet i november 2019. Koronasituasjonen førte til en stopp i arbeidet i mars – mai 2020. Fra og med juni til og med oktober, er det gjennomført et omfattende og bredt arbeid i organisasjonen.

Arbeidet med strategidokumentet har foregått i ni tverrfaglige arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene har jobbet med hvert sitt tema. Temaene har vært kompetanse for framtiden, robusthet, læringskvalitet og læringsutbytte, forebygging, fritid, helse, familie 0- 24, helhet og sammenheng, og sosial kompetanse og språk. Alle gruppene har levert innspill til sitt temaområde.

En arbeidsgruppe har bestått av politiske utvalgsmedlemmer fra utvalg for Barn, oppvekst og opplæring (BOO). Øvrige arbeidsgrupper er satt sammen av fagfolk som arbeider innenfor oppvekstfeltet og ansattes organisasjoner. Sammensetningen har gjort at alle temaer er bredt behandlet.

Det har vært viktig med bred involvering og medvirkning i strategiarbeidet. Det var lagt opp til to større innbyggermøter på Bygdestua i april. Det ble pga koronasituasjonen laget et alternativt opplegg for innbyggerinvolvering, basert på digitale muligheter. Lag og foreninger ble spesielt oppfordret til å komme med innspill. Det ble åpnet for tilbakemelding via kommunens nettside i tillegg til etablerte møteplasser i barnehager og skoler. Innspill er gitt om hva som er viktig for deg, ved et godt sted å bo, viktig ved barnehager og skoler, og ved helse og helsetjenester.

Strategidokumentet

Ut fra innspill fra arbeidsgrupper og innbyggerinnspill er det utarbeidet et dokument som skal peke retning for hvilke kvaliteter og hvilket innhold som skal prege oppvekstområdet framover.

Dette er gjort gjennom å løfte fram overordnede hovedområder som synliggjør de kvaliteter som arbeidsgrupper og innbyggere har trukket frem.

Følgende hovedområder er valgt ut: Barndommens egenverdi, et inkluderende fellesskap, helhet og sammenheng og kompetanse for framtida.

Under hovedområdene er det valgt ut innsatsområder for perioden 2021 – 2024, som utgangspunkt for utarbeiding av konkret handlingsdel. Innsatsområdene er

 • Alle barn, unge og familier opplever helhet og sammenheng i møte med kommunens tjenester
 • Alle haen naturlig plass i fellesskapet
 • Alle barn og unge skal utvikle robusthet
 • Alle barn og unge skal vokse opp i attraktive oppvekstmiljøer

Utkast til strategidokument er behandlet politisk i kommunestyrets sak 20/31196,

18.11.2020, og det ble fattet følgende vedtak:

1. Strategidokumentet sendes ut på høring til Arbeidsgruppene, SU, KFU, Ungdomsrådet, NEFU, Idrettsrådet, Musikkrådet, VGS samt på kommunens Oppvekst 2040-portal. Høringsinnspillene skal tas med til videre kvalitetssikring og bearbeiding av dokumentet. Saken tas opp på nytt i utvalget i februar.

2. Forslag til hovedområder og innsatsområder konkretiseres videre i en handlingsdel som innarbeides i det fireårige handlingsprogram og i årsbudsjetter.

3. Arbeidet med del 2 av Oppvekst 2040 føres som planlagt og går parallelt med høringsprosessen.

Strategidokumentet sendes i henhold til kommunestyrets vedtak på høring.

Høringsfristen settes til 10. januar 2021.

Videre arbeid med strategidokumentet

Innspill som kommer inn skal tas med til videre kvalitetssikring og bearbeiding av dokumentet. Strategidokumentet behandles politisk i utvalg for Barn, oppvekst og opplæring i februar 2021.

Gi ditt høringsinnspill

Strategidokumentet har et langsiktig og overordnet perspektiv som skal legge føringer for arbeidet som skal gjennomføres i kommunen, og vi ønsker tilbakemelding på:

 1. Er hovedområdene dekkende for å sikre en god oppvekst for barn og unge?
 2. Er det noe dere savner?
 3. Er innsatsområdene dekkende for å sikre god oppvekst for barn og unge?
 4. Er det noe som mangler?

Medvirkning og involvering er viktige stikkord for å skape et godt samspill mellom kommunen, og innbyggerne og vi ønsker innspill – gode ideer – for hvordan vi i fellesskap kan sikre / legge til rette for en god oppvekst.

 

Høringsinnspill kan sendes på flere måter:

Du kan sende inn ditt høringsinnspill her:

Felt merket med * må fylles ut

 

Eller du kan lever ditt høringsinnspill på denne måten:

 • Brev til Østre Toten kommune, postboks 24, 2851 Lena. Merk brevet «Oppvekst 2040»
 • Det er også mulig å levere skriftlig innspill på kommunens innbyggertorg på rådhuset.

Vi minner om fristen, 10. januar, og ønsker alle lykke til med arbeidet og håper på mange innspill.

Høringsfrist

10. januar 2021.

Mer om bakgrunnen

Østre Toten kommune er i gang med et tverrfaglig utviklingsarbeid. Første fase handler om innhold og kvalitet i hele bredden av oppveksttjenester og -tilbud i kommunen i årene som kommer. Tverrfaglige arbeidsgrupper jobber med viktige områder i oppvekstfeltet. Å bidra til gode oppvekstmuligheter, -vilkår og -tjenester er et felles ansvar. Det handler om å legge til rette for et godt sted å leve og vokse opp.

Vi ønsker å utvikle kommunen sammen med innbyggerne, og trenger innspill fra folk i alle aldre i kommunen, om hva som er viktig for å bli en god oppvekstkommune? Hva er viktig for deg?

Sammen kan vi lykkes med å skape landets beste oppvekstkommune med utgangspunkt i at:

 • alle har ressurser
 • alle deltar og bidrar ut fra sine forutsetninger
 • alle har eget ansvar
 • alle har verdi
 • alle kan bry seg om

Nedenfor kan du lese mer om prosessen rundt Oppvekst 2040.

Oppvekst 2040

Bakgrunn for prosess
 • Demografiske endringer – det blir flere eldre og færre barn
 • Et trangere økonomisk handlingsrom i årene framover
 • Lav utdanning i forhold til befolkningen for øvrig
 • Høy andel uføre i forhold til befolkningen for øvrig
  • Unge uføre
 • Høy andel legemeldt fravær, personer med nedsatt arbeidsevne og personer på arbeidsavklaringspenger
 • Høy andel stønad til livsopphold, 20 – 29 år
 • Psykisk helse
  • Andelen i aldersgruppen 15 – 29 år som har psykiske symptomer og lidelser, er høyere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt.
Hva håper vi at prosessen skal skape på sikt?

Barn og unge i Østre Toten som:

 • fullfører videregående opplæring
 • får utdanning
 • får jobb etter utdanning
 • har ei god helse, er robuste og mestrer sine liv
 • har et godt hjemsted med god fritid
 • blir aktive samfunnsborgere
  • «innafor» i motsetning til «utenfor»
Arbeidsgrupper

Det er etablert ulike arbeidsgrupper, som er tverrfaglig sammensatt. 

Familie 0 – 24 år

Deltakere i arbeidsgruppa: Helsestasjon, barnehage, grunnskole, videregående skole, NAV, barnevern, plan og næring

Viktige spørsmål i arbeidet:

 • Hva er viktig for barnefamilien?
 • Hva er viktig for å få til det gode hjemstedet?
 • Hva er viktig for å få til livsmestring?
 • Hva er viktig for å få til gode opplevelser for livet?

Fritid

Deltakere i arbeidsgruppa: Fritidssektor, frivilligsentralen, rådgiver barn og unge, kultur og skole.

Viktige spørsmål i arbeidet:

 • Hva er viktig for fritid?
 • Hva er viktig for livsmestring?
 • Hva er viktig for å få til sosiale ferdigheter?

Helse

Deltakere i arbeidsgruppa: Kommuneoverlege (legetjenesten), fysio/ergo, rask psykisk helsehjelp, friskliv, tildelingskontoret, helsestasjon, barnehage, skole, barnevern, psykisk helse og rus, psykolog

Viktige spørsmål i arbeidet:

 • Hva er viktig for å oppleve å ha ei god helse?

Robusthet

Deltakere i arbeidsgruppa: Helsestasjon, barnehage, fysio/ergo, PPT, grunnskole, videregående skole, kommunepsykolog, foreldreutvalg

Viktige spørsmål i arbeidet:

 • Hva er viktig for å få til livsmestring?
 • Hva er viktig for psykisk, sosial og fysisk robusthet?
 • Hva er viktig for foreldre?

Sosial kompetanse og språk

Deltakere i arbiedsgruppa: Helsestasjon, barnehage, barnevern, grunnskole, videregående skole, tilrettelagte tjenester, biblioteket, kultur og PPT.

Viktige spørsmål i arbeidet:

 • Hva er viktig for å få til sosial kompetanse?
 • Hva er viktig for å få til god språklig utvikling?

Læringskvalitet og læringsutbytte

Deltakere i arbeidsgruppa: Helsestasjon, barnehage, grunnskole, PPT og videregående skole

Viktige spørsmål i arbeidet:

 • Hva er viktig for å gi barnet/eleven læringskvalitet og læringsutbytte?
 • Hva er viktig for at barnet/eleven skal få til mestring?
 • Hva er viktig for å få til grunnleggende ferdigheter?

Kompetanse for framtiden

Deltakere i arbeidsgruppa: Barnehage, grunnskole, videregående skole, næringsrådgiver, læringssenteret, opplæringskontoret, NAV

Viktige spørsmål i arbeidet:

 • Hva er viktig kompetanse for å få til læring?
 • Hva er viktig for å kunne ha jobbene for framtiden?

Helhet og sammenheng

Deltakere i arbeidsgruppa: Helsestasjon, barnehage, tildelingskontor, rus/psykiatri,  barnevern, grunnskole, PPT, Barnevern, SLT-koordinator, Læringssenteret, NAV, videregående skole og  fysio/ergo.

Viktige spørsmål i arbeidet:

 • Hva er viktig for å få til helhet og sammenheng?
 • Hva er viktig for å få til helhetlig tjenesteutvikling?
 • Hva er viktig for å få til helhet og sammenheng?

Forebygging

Deltakere i arbeidsgruppa: Politikere og innbyggere

Viktige spørsmål i arbeidet:

 • Hva er viktig forebygging?
 • Hva er viktig for å få til god forebygging?
Prosessen

Arbeidsgruppene skal utarbeide forslag til strategier mot 2040 med bakgrunn i utfordringsbildet i dag og framover mot 2040.

Arbeidsgruppene skal ha fokus på:

 • Mestring (fellesskapskommune – 3.0)
 • Robusthet
 • Kompetanse (grunnleggende kompetanse med spesiell fokus på sosiale ferdigheter og språk)
 • Resultater i skolen - mestringsfokusert

Dette er viktige spørsmål i prosessen

 • Hva er viktig for å få til det gode hjemstedet? (familie, fritid)
 • Hva er viktig for å kunne ha jobbene for framtiden? (opplæring)
 • Hva er viktig for å få til livsmestring? (opplæring, helse, tjenesteutvikling)
 • Hva er viktig for å få til opplevelser for livet? (familie, fritid, opplæring)
 • Hva er viktig for å få til helhet og sammenheng? (tjenesteutvikling)
 • Hva er viktig for å få til læringskvalitet og læringsutbytte? (opplæring, tjenesteutvikling)
 • Hva er viktig kompetanse for å få til læring? (opplæring)
 • Hva er viktig for å ha ei god helse? (helse)
 • Hva er viktig for god fritid? (fritid)
 • Hva er viktig for å få til god forebygging (forebygging)

Politisk forankring og involvering

Utvalg for Barn, oppvekst og opplæring har egen arbeidsgruppe med tema «Forebygging».

Videre politisk styring av «Oppvekst 2040» forankres i BOO-utvalget.

Framdrift

Oppvekst 2040 - del I

Oppvekst 2040 er delt inn i to deler. Del I handler om strategier for kvalitet og innhold i tjenestene innenfor oppvekstfeltet.

Tentativ fremdriftsplan:

20. februar 2020: Samling for arbeidsgruppenes ledere med temaet, hvordan sikre fremdrift og koordinering av arbeidet. Tema: Hvordan sikre fremdrift og koordinering av arbeidet.

29. mai 2020: Digital samling for arbeidsgruppenes ledere for restart av arbeidet etter forsinkelse grunnet koronasituasjonen.

Juni – september 2020: Arbeidsfase for arbeidsgruppene og arbeid med medvirkning.

15. september 2020: Frist for å levere sluttprodukt fra alle arbeidsgrupper.

15. september – oktober 2020: Arbeid med innspill fra arbeidsgruppene og utarbeiding av strategier.

Oktober 2020 –  Orienteringer om strategier til politisk ledelse.

 

Oppvekst 2040 – del II

Oppvekst 2040 del II vil handle om organisering og struktur i tjenestene. Det skal i denne delen blant annet også ses på barnehage- og skolestruktur.  Arbeidet skal bygge på arbeidet med innhold og kvalitet i tjenestene som gjøres i del I.

Arbeidet med Oppvekst 2040 del II forventes å starte 15. oktober.

Våren 2021 vil hele planarbeidet Oppvekst 2040 ferdigstilles og legges frem for politisk behandling