Handlingsprogram

Økonomiplan og budsjett

Østre Toten kommunes handlingsprogram med økonomiplan og budsjett er et sentralt politisk styringsdokument. Budsjettet omfatter hele kommunens virksomhet og gir oversikt over forventede inntekter og utgifter i et gitt år. 

Kommunens handlingsprogram med økonomiplan og budsjett strekker seg over en fireårsperiode og er rullerende. Handlingsprogram med økonomiplan og budsjett er et retningsgivende dokument for kostnader, inntekter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Rådmannen legger fram forslag til handlingsprogram med økonomiplan og budsjett for formannskapet. Formannskapet kan endre rådmannens forslag, og legger fram sitt forslag til kommunestyret. Kommunestyret behandler formannskapets forslag til handlingsprogram med økonomiplan og budsjett i desember hvert år, og vedtar det endelige budsjettet for det påfølgende år.

For at politikere og andre skal kunne få innsikt i hvordan året faktisk ble, utarbeides det etter årets slutt en årsrapport. Her beskrives både økonomiske forhold og andre sentrale tiltak og aktiviteter i kommunens drift.

Oversikt over handlingsprogram:

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Penger og vimpel med Østre Toten kommunes kommunevåpen
Tips en venn Skriv ut