Psykisk helsetjeneste for voksne

Kommunen har en rekke tjenester for personer over 18 år med psykiske problemer / i psykisk krise. Her finner du oversikt over aktuelle tjenester for voksne, og mer informasjon om hvor du kan henvende deg for å få hjelp.

Akutthjelp

I kritiske eller livstruende situasjoner skal du straks ringe Øyeblikkelig hjelp på telefonnummer 113. Forklar hva som har skjedd, fortell hvilken adresse du ønsker hjelpen til og hvilket telefonnummer du ringer fra. Hvis situasjonen ikke er akutt, det vil si at det ikke er fare for liv og helse, kan du kontakte fastlegen din, eller nærmeste legevakt.

Fastlege

Fastlegene har avtale med kommunen om å betjene innbyggerne med behandlende allmennlegetjenester, både når det gjelder somatiske og psykiske problemer. Dette omfatter også akutte tilfeller. Mer informasjon

Psykiatritjenesten

Psykiatritjenesten gir et tilbud om samtaler til voksne over 18 år som sliter med psykisk sykdom. Vi har også et aktivtetetilbud desentraliset rundt om på Toten. I tillegg har vi Møteplassen på Kapp. Les mer

Familievernet (evt. familierådgivning)

Familievernkontoret gir tilbud til alle som trenger å prate om vanskelige forhold i familien. Det er et tilbud til både enkeltpersoner, par og familier – unge og eldre. Mer informasjon

Rusomsorg

Gjennom råd, veiledning og hjelpetiltak kan sosialtjenesten hjelpe den enkelte å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler. På tilsvarende måte skal det gis råd, veiledning og hjelp til vedkommendes familie og pårørende. Mer informasjon

Distriktspsykiatrisk senter (DPS)

Er du alvorlig syk, kan fastlegen i noen tilfeller henvise til Distriktspsykiatrisk senter, som gir et spesialisthelsetjenestetilbud. Mer informasjon om DPS

Bolig

En god bosituasjon er sentral for trivsel, mestring og livskvalitet. Skjema for å søke om bolig gjennom boligstiftelsen

Individuell plan

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få en individuell plan. I planen skal det blant være en oversikt over hvilke tiltak du kan forvente å få, hvem som skal gi dem, og til hvilken tid. Dette gjelder alle typer tiltak, som for eksempel behandling, sosiale tjenester, bosted, jobb og skole. Mer informasjon

NAV og jobb

Det finnes mange muligheter for å være i arbeid til tross for helseplager. Å være i jobb, enten deltid eller heltid, kan dessuten ha en positiv effekt på helsen din. Nye behandlingstilbud og tettere oppfølging kan få deg raskere tilbake. Videre til det lokale NAV

( Skriv ut Skriv ut