Psykisk helsetjeneste for barn, unge og deres familier

Kommunen har flere tilbud til barn/unge under 18 år og deres familie/pårørende.

Akutthjelp

I kritiske eller livstruende situasjoner skal du straks ringe Øyeblikkelig hjelp på telefonnummer 113. Forklar hva som har skjedd, fortell hvilken adresse du ønsker hjelpen til og hvilket telefonnummer du ringer fra. Hvis situasjonen ikke er akutt, det vil si at det ikke er fare for liv og helse, kan du kontakte fastlegen din, eller nærmeste legevakt. I tillegg finnes følgende tilbud til personer som er i psykisk krise.

Helsestasjon/skolehelsetjeneste

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er en viktig arena for å skape trygghet, for å oppdage barn og ungdom som trenger hjelp, og for å forebygge mer alvorlige psykiske problemer. Mer informasjon

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud for deg mellom 13 og 20 år.
Her får du rådgivning, veiledning, undersøkelse og behandling som er tilrettelagt for ungdom på deres behov og premisser. Tilbudet er et supplement til, og ikke en erstatning for, den obligatoriske skolehelsetjenesten. Mer informasjon

Gruppetilbud for barn og unge som har forelder med psykiske problemer

Østre Toten kommune har i samarbeid med DPS startet gruppetilbud for barn og unge som har forelder med psykiske problemer. Mer informasjon

Fastlege

Fastlegene har avtale med kommunen om å betjene innbyggerne med behandlende allmennlegetjenester, både når det gjelder somatiske og psykiske problemer. Dette omfatter også akutte tilfeller. Mer informasjon

Barnevernet

Barnevernets ansvarsområde er å sikre at barn og unge, som lever under forhold som kan skade barnets helse eller utvikling, får hjelp og omsorg så raskt som mulig. Mer informasjon

Familievernet (Familierådgivning)

Familievernkontoret gir tilbud til alle som trenger å prate om vanskelige forhold i familien. Det er et tilbud til både enkeltpersoner, par og familier – unge og eldre. Mer informasjon

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Barn, unge og voksne med særskilte behov skal få hjelp fra PP-tjenesten slik at de sikres gode opplærings- og utviklingsmuligheter. PPT skal bistå barnehager og skoler i arbeidet med tilpasset opplæring. Mer informasjon om de konkrete tilbud/tjenester

Barne- og ungdomspoliklinikk for psykisk helse (BUP)

BUP er et tilbud i spesialisthelsetjenesten. Arbeidet er organisert som et poliklinisk tilbud innen psykisk helsevern for barn og unge, og søker å hjelpe barna og deres familier. BUP er først og fremst et tilbud for å ta hånd om problemer som ikke kan løses i de kommunale helsetjenestene, som hos fastlege, helsesøster, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) eller barnevernet. Mer informasjon

Individuell plan

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få en individuell plan. I planen skal det blant være en oversikt over hvilke tiltak du kan forvente å få, hvem som skal gi dem, og til hvilken tid. Dette gjelder alle typer tiltak, som for eksempel behandling, sosiale tjenester, bosted, jobb og skole. Mer informasjon

( Skriv ut Skriv ut