Eierskapspolitikk

Alle kommunene i Gjøvik-regionen vedtok i 2009 en felles eierskapspolitikk som styringsgrunnlag for kommunalt eide selskaper og samarbeider:

• Kommunalt eide virksomheter skal legge til rette for åpenhet om sitt selskap i forhold til alle forhold det ikke av konkurransemessige hensyn må unntas offentlighet.

• Ved etablering av nye selskaper skal selskapsform vurderes grundig.

• For å sikre god eierstyring skal strategiske og sentrale spørsmål avklares med eier gjennom representantskap og generalforsamling. Styret har sammen med daglig leder ansvar for å utvikle og lede selskapet innenfor disse rammer.

• Kommunen skal vurdere om det er behov for å avklare sentrale målsettinger med alle eller deler av de øvrige aksjonærer for å sikre langsiktig forutsigbar drift og utvikling i form av aksjonæravtaler.

• I alle selskaper med vesentlig økonomisk eller politisk interesse skal det avholdes eiermøter årlig som arena for å drøfte felles strategi og utfordringer sammen med styret og ledelse.

• Gjennom etablering av aksjonæravtaler, eiermøter eller på annen måte må kommunen sikre at det i størst mulig grad er tverrpolitisk forankret den eierpolicy selskapene drives etter.
Kommunens valgte eller nominerte representanter skal representere kommunens syn.

• Valg til styre bør skje etter arbeid fra en valgkomitè.
Valgkomiteen må ha et bevisst forhold til de nye habilitetsreglene.

• Det bør utarbeides en styreinstruks i alle selskaper med vesentlig virksomhet (antall ansatte/omsetning mv).

• De som representerer kommunen i selskapenes styre/representantskap kan ha behov for avklaringer av vesentlige spørsmål. Dette gjøres ved en henvendelse til ordfører som drøfter dette med formannskapet og melder tilbake til representanten. Er det ikke tid til å konsultere formannskapet gir ordføreren tilbakemeldingen. Rådmannen bistår ordfører og kan svare på rent oppklarende spørsmål fra representantene.

• Rådmannen sørger for at en person i sin administrasjon har oversikt over selskapene kommunen er medeier i og kan gi svar på spørsmål fra våre representanter. I selskaper der flere av kommunene i regionen er medeiere kan rådmennene fordele et hovedansvar mellom seg.

• I starten av hver valgperiode bør kommunen/-e avholde et kurs i styrearbeid for sine valgte representanter.

• Kommunen bør tydelig skille kunde og eierrollen i de selskaper en går inn i. Ryddighet på dette er også viktig der selskapet er opprettet kun for å løse kommunens/-enes oppgaver.

• For å sikre god drift i våre selskaper bør kommunen ha en klar og uttalt utbyttepolitikk som står fast over noe tid.

• Alle kommunens selskaper skal ha en aktiv og bevisst holdning til etiske spørsmål, gjerne fastlagt i egne etiske retningslinjer.

• Eierne i våre selskaper skal likebehandles i forhold til informasjon og annet.

• Åpningsbalansen i selskapet skal være tilpasset selskapets oppgaver og den strategi som ligger til grunn for opprettelsen av selskapet.

• Selskapets styre skal sammensettes primært ut fra den kompetanse selskapet trenger for å realisere sine mål. Politisk kompetanse kan være, men trenger ikke være en slik kompetanse, det avhenger av selskapets mål og situasjon.

• Styret i kommunens selskaper setter opp en årlig plan for sitt arbeid herunder evaluering av seg selv og daglig leder.

• Rådmannen utarbeider en samlet eierskapsmelding en gang pr år med sikte på behandling i kommunestyret tidlig høst.

• Disposisjon for eierskapsmeldingen:

Gjennomgang av hvert enkelt selskap med:
- vedtektsfestet formål
- eierandel
- ledelse/styret
- økonomiske nøkkeltall år 200x (bygges ut til 4 år)
* sum driftsinntekter
* driftsresultat
* resultat før /etter skatt
* sum omløpsmidler
* sum anleggsmidler
* sum egenkapital
* sum gjeld
Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende.

( Skriv ut Skriv ut