Fra venstre: Markus Alfsen (Verditaksering Kjell Larsen AS), Svein Øksenberg (Verditaksering Kjell Larsen AS), Per André Rjaanes (Østre Toten kommune) og Kjell Larsen (Verditaksering Kjell Larsen AS)

Eiendomsskatt

Kommunestyret har vedtatt å innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra 2014.

Les også:

Bakgrunn

Det er firmaet Verditaksering Kjell Larsen AS som skal gjennomføre befaring av eiendommer.

Alle eiendommer (bolig, fritid, boligdelen på landbrukseiendommer, næring, ubebygde tomter og verker & bruk) der man ikke har formuesgrunnlag fra Skatteetaten skal derfor takseres, med unntak av eiendommer som får fritak fra eiendomsskatt i henhold til eiendomsskattelovens §5.

Relaterte linker:

Søknadsskjema

  • Søknadsskjemaer for eiendomsskatt ligger i høyre meny under dokumenter.

Les også:

Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatteform, som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. Det er en svært viktig måte for kommunen å skaffe penger til de mange tjenestene som innbyggerne får. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med.

Vedtekter

Kommunestyret i Østre Toten har vedtatt vedtekter som trekker opp rammer for arbeidet knyttet til alminnelig taksering og forvaltning av lov om eiendomsskatt. Vedtektene avklarer blant at kommunen skal benytte besiktigelsesmedarbeidere, som legger fram forslag til takster på eiendommene til ei sakkyndig nemnd, takstnemnda.

Eiendommer der man får formuesgrunnlag fra Skatteetaten takseres ikke. Det gjelder hovedsakelig boligeiendommer. Disse eiendommene kommer i all hovedsak ikke til å bli besiktiget av våre besiktigelsesmedarbeidere.

Nemnd

Det er valgt ei sakkyndig nemnd, takstnemnda, som skal fastsette takstverdiene, og ei sakkyndig klagenemnd, anketakstnemnda, som skal behandle klager når det gjelder takst og utskriving av eiendomsskatt.

Plan- og næringsenheten er utpekt som kommunens eiendomsskattekontor. Eiendomsskattekontoret skal utføre sekretariatsarbeid for nemndene og ellers stå for gjennomføringen av prosjektet.

Hvordan beregnes eiendomsskatt?

Eiendommens takst (eiendomsskattetakst) danner grunnlaget for skatteberegningen. Taksten skal gjenspeile antatt markedsverdi slik det står i eiendomsskatteloven § 8A-2:

«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp en må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.»

Kommunestyret skal hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen for kommende skatteår ta stilling til etter hvilke satser og regler som eventuell eiendomsskatt skal utskrives. Satsen for eiendomsskatten skal være mellom 2 og 7 promille av takstgrunnlaget.

Eksempel på eiendomsskatt for taksert eiendom

For en eiendom som takseres til 1.000.000 vil eiendomsskatten bli:

Eiendomsskatt=1.000.000 *  2,5 ‰ = 2500 kroner

Eiendomsskatt for boligeiendom med formuesgrunnlag

Primærbolig:

Primærboligen er som hovedregel den boligen der skattyter har sitt hjem ved årets utgang.

For primærboliger med ligningsverdi på 400.000 kroner, blir eiendomsskatten for 2015:

400.000 x 4 x 0,8 x 2,5 ‰ = 3200 kroner

Sekundærbolig:

Sekundærbolig er annen boligeiendom enn primærboligen, for eksempel pendlerbolig og utleiebolig.

For sekundærboliger med ligningsverdi på 600.000 kroner, blir eiendomsskatten for 2015:

600.000 x 2 x 0,8 x 2,5 ‰ = 2010 kroner

Tallforklaring til regnestykkene

Ligningsverdien på en privat bolig utgjør i dag 25% av formuesgrunnlaget for primærboliger, og 50% av formuesgrunnlaget for sekundærboliger. Det vil si at de som kjenner ligningsverdien av boligen sin, finner formuesgrunnlaget ved å multiplisere ligningsverdien med 4 for primærboligen eller ved å multiplisere ligningsverdien med 2 for sekundærboligen. Det vil si at hvis en primærbolig har en ligningsverdi på 400.000 og en sekundærbolig har en ligningsverdi på 600.000, vil man få følgende formuesgrunnlag for henholdsvis primærboligen og sekundærboligen:

Primærboligen: Formuesgrunnlag = 400.000 * 4 = 1.600.000

Sekundærboligen: Formuesgrunnlag = 600.000 * 2  = 1.200.000

For å finne eiendomsskattetaksten basert på formuesgrunnlaget multipliserer man formuesgrunnlaget med en faktor bestemt av Finansdepartementet. Faktoren skal brukes for å sikre at det ikke utskrives eiendomsskatt fra et grunnlag som er større enn 100% av markedsverdien. For 2015 er denne faktoren satt til 0,8.

Det vil si at ved et formuesgrunnlag på 1.600.000 for primærboligen og 1.500.000 for sekundærboligen, som vi fant i eksempelet over, vil vi finne eiendomsskattetaksten på følgende måte for henholdsvis primærboligen og sekundærboligen:

Primærboligen: Eiendomsskattetakst = 1.600.000 * 0,8 = 1.280.000

Sekundærboligen: Eiendomsskattetakst = 1.500.000 * 0,8 = 1.200.000

Videre finner man da eiendomsskatten som skal betales ved å multiplisere eiendomsskattetaksten med den satsen kommunen har bestemt at det skal være. I 2015 er satsen 2,5 ‰. Da finner vi eiendomsskatten på følgende måte for henholdsvis primærboligen og sekundærboligen:

Primærboligen: Eiendomsskatt = 1.072.000 * 2,5 ‰ = 2680 kroner

Sekundærboligen: Eiendomsskatt = 1.005.000 * 2,5 ‰ = 2512,50 kroner

Taksering og befaring

Vi har engasjert VKL (Verditaksering Kjell Larsen AS), som skal gjennomføre befaring av eiendommene i kommunen. Det vil i utgangspunktet kun bli foretatt en utvendig besiktigelse, vi er derfor ikke avhengig av at eier/eierrepresentant er tilstede. Alle som eier eiendom i Østre Toten kommune, som skal besiktiges, vil få tilsendt informasjon med nærmere opplysninger om takseringsarbeidet. De som ønsker å være med på besiktigelsen på sin eiendom må ta skriftlig kontakt med eiendomsskattekontoret. Vi formidler da kontakt med besiktiger, slik at besiktiger kan formidle til eier når befaring skal skje. Besiktigernes rapport fra befaringen er grunnlaget for sakkyndig nemnds fastsettelse av taksten / eiendomsskattegrunnlaget. Takseringsarbeidet vil foregå nå i høst/vinter og skal være ferdig til 1. juli 2014.

Når takstnemnda har fastsatt taksten på eiendommene i Østre Toten kommune, vil eierne få tilsendt et skjema, som viser taksten og hvorledes den er beregnet, samt beregnet skatt. Det vil skje senest innen 30.06.2014. Eieren har da anledning til å klage på taksten. Klager behandles først i takstnemnda. Hvis takstnemnda ikke tar klagen til følge, går saken til anketakstnemnda.

Takseringsteamet

Takseringsteamet fra VKL (Verditaksering Kjell Larsen) består av syv personer. Anita Kartveit holder styr på kontoret. Medarbeiderne som skal ut i felt vil ha med seg et identifikasjonskort som forteller at de er kommunens representant for taksering av eiendommer i forbindelse med innføring av eiendomsskatt.

Spørsmål og kommentarer

Spørsmål og kommentarer når det gjelder eiendomsskatt kan sendes i brev til:

Østre Toten kommune, Eiendomsskatt, Postboks 24, 2851 Lena, eller på e-post til eskatt@ostre-toten.kommune.no.

Kontaktskjemaet nedenfor kan også benyttes til å sende spørsmål og/eller kommentarer knyttet til innføring av eiendomsskatt i Østre Toten kommune.

På bildet:

Fra venstre: Markus Alfsen (Verditaksering Kjell Larsen AS), Svein Øksenberg (Verditaksering Kjell Larsen AS), Per André Rjaanes (Østre Toten kommune) og Kjell Larsen (Verditaksering Kjell Larsen AS).


( Skriv ut Skriv ut