Østre Toten kommune

2.2.21: Mulig forlenget saksbehandling for byggesaker

Grunnet dataangrepet på Østre Toten kommunes datasystemer i begynnelsen av januar, har vårt saksbehandlersystem blitt satt ut av drift. Det er uvisst når dette vil være på plass igjen.

Vi kan behandle de fleste saker til tross for at vi ikke har tilgang på saksbehandlersystemet. Dette tar nå noe lenger tid enn vanlig, og vi vil med dette varsle at vi ikke alltid kan klare tidsfristene for saksbehandling i denne tiden.

Kommunens saksbehandlingstid er tre uker dersom følgende kriterier er oppfylt (gjelder ikke rammesøknader):

  • tiltaket er i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter
  • tiltaket er i samsvar med reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel
  • det ikke foreligger merknader fra naboer og gjenboere
  • tiltaket ikke er avhengig av uttalelse fra øvrige myndigheter
  • tiltaket ikke er avhengig av dispensasjon

Ved behandlingstid over 12 uker reduseres det totale byggesaksgebyret med 25 % for hver påbegynt uke fristen overskrides - jfr. SAK10 kap. 7.

Tidsfristen er hjemlet i plan- og bygningsloven § 21-7
Søknad om tillatelse etter § 20-2 skal avgjøres av kommunene innen tolv uker etter at fullstendig søknad foreligger, med mindre annet følger av andre eller tredje ledd. For søknad om rammetillatelse gjelder ikke andre og tredje ledd. Ved overskridelse av fristen skal kommunen tilbakebetale byggesaksgebyret etter nærmere bestemmelser i forskrift, jf. § 21-8 tredje ledd.

Søknad om tillatelse til tiltak som omfattes av § 20-3 der tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, der det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal avgjøres av kommunen innen 3 uker. Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt.

Søknad om tillatelse til tiltak som omfattes av § 20-4 der tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal avgjøres av kommunen innen 3 uker. Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt.

Søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-2 som krever dispensasjon fra plan eller planbestemmelser, skal avgjøres av kommunen innen 12 uker. Fristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse hos regionale og statlige myndigheter, jf. § 19-1.

Søknad om igangsettingstillatelse skal behandles av kommunen innen 3 uker. Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, kan tiltaket igangsettes.

Ferdigattest skal utstedes av kommunen innen 3 uker etter at kravet er mottatt sammen med nødvendig dokumentasjon. Der ferdigattest ikke er utstedt innen fristen, kan byggverket tas i bruk.

Søknad om endring av en gitt tillatelse, herunder rammetillatelse, som oppfyller vilkårene i andre eller tredje ledd, skal avgjøres av kommunen innen tre uker. Har ikke kommunen avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt.

Det kan i den enkelte sak avtales lengre frist enn angitt i de enkelte ledd i denne paragrafen.