Østre Toten kommune

Informasjon om covid-19-vaksinering i Østre Toten

Fra og med 5. januar starter vi vaksineringen mot covid-19-viruset.

Tilbud om vaksine

De første som blir vaksinert er beboerne på Labo. Deretter blir beboerne på Fjellvoll vaksinert. Når beboerne på Labo og Fjellvoll er vaksinert vil de over 85 år bli vaksinert på våre fire legesentre.

Innbyggerne skal ikke henvende seg direkte. Vi følger prioriteringen fra Folkehelseinstituttet, og kaller foreløpig inn etter hvert.

Nasjonale myndigheter har vedtatt en prioriteringsliste for rekkefølgen på hvem som tilbys vaksine. Denne prioriteringslisten er styrende for tilbudet også i Østre Toten kommune.

Regjeringen har også bestemt at kritisk viktig helsepersonell med pasientnært arbeid skal tilbys vaksine samtidig med de første risikogruppene fordi smittetrykket har økt.

Fordi vi får få vaksinedoser av gangen vil det ta lang tid før uprioriterte deler av befolkningen får tilbud om vaksine.

Følg med på kommunens nettside for detaljer. Det vil bli sendt ut SMS til alle husstander i kommunen om hvilken aldersgruppe som står for tur.

Hvis du bor i Østre Toten, men ikke har fastlege her i kommunen: Ta kontakt med legesenteret som ligger nærmest din bostedsadresse i Østre Toten når det ut fra prioriteringsrekkefølgen for vaksinering er din tur.

Vaksinen er gratis. Det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere. 

Europol har gått ut med varsel om faren for at falske vaksiner vil øke i tiden fremover. Derfor minner vi om at all bruk av godkjent koronavaksine i Norge skjer via kommuner og helseforetak. I Østre Toten er det planlagt vaksinering på fastlegekontorene, men beboere på Labo og Fjellvoll får tilbudet der de bor.  

Informasjon om vaksinen og praktisk gjennomføring av vaksinering, vil gjøres kjent gjennom mediene og legges ut på kommunens hjemme- og Facebook-side.

Om vaksinen

Det er nå planlagt at det sendes ut en begrenset mengde vaksine hver uke. Uke 1 får Østre Toten 65 doser, uke 2 får vi 70 doser.

Vi begynner å vaksinere de eldste og de på sykehjem fra 1. uke i januar, men så følger alle på i prioriteringsrekkefølge.

Samtidig skal fra uke 2 opp til 20 prosent av vaksinene gis til utsatt helsepersonell i pasientnært arbeid.

Den første vaksinen, kalt Comirnaty koronavaksine (BioNTech og Pfizer), består av to doser, gitt med 21-23 dagers mellomrom og full virksomhet er først én uke etter siste dose.

Alle over 18 år som ikke har alvorlige akutte allergier, anbefales på det sterkeste å la seg vaksinere. Det er viktig og helt nødvendig for at vi forhåpentligvis skal komme ut av den smitterisiko og isolasjonstilstand vi har vært i siden mars 2020.

Det er foreløpig ikke klart for vaksinering av barn og gravide.

Gjennomføring av vaksinering

  • I Østre Toten har vi planlagt for vaksinering på legesentrene, men ved behov kan det utvides. De som er beboere på sykehjem vil få vaksinen der.
  • Vi følger rekkefølgen slik risikogruppene er listet opp. Vi vet ikke når det er tid for de forskjellige gruppene, fordi vi ikke vet hvor mange vaksiner vi får av gangen i ukene og månedene fremover, men vi starter med beboere på Labo i uke 1.
  • Når du er satt opp på time er det viktig at du møter opp eller melder ifra hvis du er forhindret, ellers kan dyrebar vaksine gå til spille.
  • Oppmøte der du har fått time
  • Krav til den som møter opp til vaksine: frisk uten symptomer på luftveisinfeksjon, alle skal ha munnbind, smittevernregler må følges
  • Ventetid før og etter vaksinen: overhold 2 meter avstand, vent på anvist sted i 20 minutter etter satt vaksine
  • Alle vaksiner registreres i nasjonalt vaksineregister (SYSVAK)
  • De som ønsker det kan få vaksinasjonskort der også time for dose to står
  • Alle settes opp til ny time til dose to, som er helt nødvendig for full vaksinevirkning

Risikogrupper omfatter uendret siste uker:

1. Beboere i sykehjem

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene: 

organtransplantasjon, immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste fem år, annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift), nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon, kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:

Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon, Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer, Diabetes, Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma), Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere), Demens, Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk), Hjerneslag, Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

 

Siste informasjon fra Folkehelseinstituttet kan følges her:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

 

Karin Frydenberg
smittevernoverlege