Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Utbygging av bredbånd med offentlig støtte i Østre Toten

Status per 14. mai 2020.

Fase 1:

Etter en anbudskonkurranse har Østre Toten kommune inngått avtale med Telenor om bygging av fiber i et geografisk område vi har definert som Vestvegen med videre. Det kan komme mindre endringer av hvilke husstander som er henholdsvis innenfor og utenfor utbyggingsområdet i forbindelse med detaljprosjekteringen.

Det arbeides nå med en prosjektplan/tidsplan for utbyggingen. Telenor har utarbeidet et førsteutkast til prosjektplan. Det er et krav at området skal være ferdig utbygd innen utgangen av 2021.

Utbyggingen er et felles prosjekt med blant andre Vestre Toten, slik at det blir en likeverdig utbygging av fiber uavhengig av kommunegrensen i Smågarda.

Oppslutning

Gjennom markedsføring/salg vil alle cirka 170 husstandene i området bli tilbudt bredbånd via fiber. Det blir nå viktig at det blir tilstrekkelig oppslutning om tilbudet, oppslutningen må ligge på minst 40 prosent. Dette vil legge føringer for omfanget av utbyggingen.

Dette innebærer samtidig at det for tiden ikke er offentlige midler til å støtte utbygging av øvrige geografiske områder som kommunen prioriterte: Totenvika sør, Øverskreien og området Lund. Disse områdene er nå åpne for de kommersielle utbyggerne.

Videre arbeid

Det gjennomføres for tiden en vurdering av mobildekningen i kommunen. Dette som grunnlag for å vurdere om trådløst bredbånd kan være en mer kostnadseffektiv og hensiktsmessig løsning i deler av kommunen. Det kan her bli aktuelt for kommunen å støtte etablering av basestasjoner for å styrke mobildekningen.

Videre arbeides det for tiden med å undersøke om det er grunnlag/tilstrekkelig interesse for et «dugnadsfiberprosjekt» i området Lund. Dette som et 3-partssamarbeid mellom lokale interesser, en kommersiell utbygger og kommunen. 

Endelig vil det i løpet av året bli gjennomført en anbudskonkurranse med ytterligere geografiske områder hvor det kan bli gitt offentlig støtte til utbygging. Dette er områdene Vestbygda, Mjøsvegen nordvest, Mjøsvegen sørøst og Kolbulinna. Dette på grunnlag av midler gitt gjennom søknad i 2019 (før resultatet av fase 1 var kjent).

Relaterte dokumenter: