Østre Toten kommune

Til landbruksnæringen i Østre Toten

Krisesledelsen i Østre Toten kommune har vurdert situasjonen i landbruksnæringen, og spesielt hensynet til bruk av utenlandsk arbeidskraft.

Dette er en utfordrende og krevende situasjon for kommunen og næringslivet. Vårt felles mål er å begrense koronasmitte, og avveiningene mellom medisinske og næringslivets behov er krevende.

Landbruksnæringen i Østre Toten har bedt om en avklaring og retningslinjer ved bruk av utenlandsk arbeidskraft.

Vi har besluttet at dette kan tillates under disse forutsetninger:

Vi oppfordrer næringen til å bruke lokal og regional arbeidskraft før utenlandsk blir benyttet.

Regjeringen vedtok 6. mai at alle utenlandske sesongarbeidere som skal arbeide i landbruket, kan reise inn i Norge.

Det er nå utarbeidet en smittevernveileder for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet , som gjelder fra 14. mai 2020. Kravet om å sende inn oversikt over utenlandske sesongarbeider til kommunen.

Om det må benyttes utenlandsk arbeidskraft, må disse forholdene være oppfylt:

 • Alle må i 10 dagers karantene
 • Karantene må være i skjermet oppholdssted (egne lokaliteter) – adskilt fra andre
 • Det kan ikke være mer enn fire personer på hvert soverom. Av smittevernhensyn bør disse rommene være av en viss størrelse og innredet etter nasjonale retningslinjer der to meters avstand ivaretas.
 • Hvis oppholdssted har felles kjøkken og bad kan det bare benyttes av ett arbeidslag.
 • Rutiner for renhold må dokumenteres skriftlig.
 • Det forutsettes at arbeiderne kun har èn arbeidsgiver og ett arbeidssted
 • Det bør legges opp til minst mulig kontakt med vertsfamilien/arbeidsgiver – 1 person bør opprettholde kontakten, sørge for tilgang på mat og nødvendig bevertning etc. og fordele arbeidsoppgaver/lede arbeidet. Avstandsreglene må opprettholdes ved denne kontakten.
 • Arbeid i karantenetiden kan organiseres i arbeidslag på maks 5 personer, og det er ikke tillatt med rotering/skifte mellom arbeidslagene.
 • Arbeidstakere i karantene skal ikke delta i innhøsting av, eller håndtere ferdige produkter som grønnsaker, frukt, bær og egg
 • Transport ut til arbeidssted må skje med adskilte arbeidslag i ett og i samme kjøretøy. Det er ikke lov å bruke samme kjøretøy til flere arbeidslag
 • Ved transport ut til arbeidet er det viktig å ikke blande flere arbeidslag, og dersom transporten av ulike team skjer i samme kjøretøy må det rengjøres nøye mellom hvert arbeidslag
 • Maskiner og redskaper med «hytte», som f.eks. traktorer og gravemaskiner bør så langt dette er mulig håndteres av én person, alternativt rengjøres og luftes grundig ved skifte av maskinkjørere.

Det vises også til Bondelagets kjøreregler for utenlandsk arbeidskraft i karantene

I tillegg må hver enkelt arbeidsgiver gjøre en risikovurdering som klargjør hvilke tiltak som gjøres for å forhindre spredning av smitte. En slik risikovurdering må inneholde en beskrivelse av:

 • Tiltak som igangsettes hvis en arbeider får symptomer på korona
 • Hvordan isolering av en eventuelt smittet arbeidstaker gjennomføres
 • En streng vurdering av om de andre på arbeidslaget/teamet kan arbeide videre mens de er i karantene som følge av at en på arbeidslaget/teamet har symptomer/er smittet
 • Hvilke tiltak som gjennomføres hvis en arbeidstaker får symptomer og/eller smittet og har utført arbeid i forkant
 • Risikovurderingen skal sendes inn og godkjennes av kommuneoverlegen før utenlandsk arbeidskraft benyttes. Kommuneoverlegen/Miljørettet helsevern IKS kan gjennomføre tilsyn for å sjekke at smitteverntiltak ivaretas. Her finner du Arbeidstilsynets råd om risikovurdering

Det vises til Mattilsynets krav til matproduksjon, hvor det står: «Et grunnleggende krav er at personer som håndterer næringsmidler skal være friske. Ansatte i primærproduksjon eller i annen type næringsmiddelproduksjon som har symptomer på influensa, halsinfeksjon, magesyke eller betente sår på hendene, skal ikke håndtere næringsmidler eller lage mat til andre.».

Disse personene må etter endt karantenetid også forholde seg til Østre Toten kommune sine tiltak og bestemmelser, samt nasjonale retningslinjer.

Les mer på Folkehelseinstituttet  sine sider:  

Det skal føres en oversikt over:

 • Navn på arbeidstaker
 • Fødselsdato
 • Bostedsadresse i hjemlandet
 • Mobil
 • Grensepasseringssted
 • Arbeidsgiver
 • Bostedsadresse

Disse opplysningene og risikovurdering sendes Østre Toten kommune på dette digitale skjemaet

Dette gjelder i tillegg til andre rutiner i forbindelse med innførsel av utenlandsk arbeidskraft.

Vi understreker at næringen med dette påtar seg et betydelig ansvar for å beskytte kapasiteten i helsevesenet i Østre Toten og Sykehuset i Innlandet, sine egne ansatte og kommunens øvrige innbyggere mot smitte.

Kontaktperson Østre Toten kommune: