Østre Toten kommune

Spørsmål og kommentarer om brannen ved Skreia avløpsrenseanlegg

Sosiale medier og media for øvrig brukes til å debattere saken. Nedenfor er det svar på noen av disse innleggene.

Vannprøvetaking

Hver mandag tas det ut prøver av Mjøsvann (råvann), for å se trender i utviklingen i råvannskvaliteten. Prøveuttak gjøres for å følge med på om råvannet er slik at vannrenseanlegget kan håndtere forurensingen. Det tas også ut prøver for å sjekke at drikkevannskvaliteten er god, etter at Mjøsvannet har gått gjennom vannrenseanlegget. Med dagens teknologi finnes det ingen metode for online overvåking av biologisk forurensing i vann. Vannprøver som tas ut gir kun et øyeblikksbilde. Å ta ut prøver flere ganger i uken gir ikke vesentlig større sikkerhet for drikkevannskvaliteten. Det viktigste er å drifte vannrenseanlegget slik at den fungerer optimalt. Ressursene må brukes på å ha kontroll på vannrensingen. Hyppigere prøvetaking har liten hensikt.

Beredskap

Østre Toten kommune har beredskapsplaner for å håndtere hendelser som kan oppstå. Når beredskapsplaner lages, gjøres det først risikovurderinger der sårbarhet og konsekvenser ved aktuelle hendelser gjennomgås. Deretter lages det en beredskapsplan på grunnlag av de hendelsene som har høyest sannsynlighet og konsekvens. Det lages så rutiner for å håndtere de hendelsene som har høy risiko. Slike rutiner vil bidra til at vi klarer å håndtere hendelser som er lite sannsynlige, eller som ikke er avdekket før de oppstår. Vi har ikke en konkret beredskapsrutine for å håndtere brann i renseanlegg, men de rutinene vi har gjør oss likevel i stand til å håndtere denne hendelsen.

Plassering av avløpsrenseanlegget

Forslag om å bygge opp igjen renseanlegget et annet sted er uaktuelt. Forsikringen dekker gjenoppbygging av eksisterende anlegg. Det vil ta for mye tid og koste for mye å etablere anlegget et annet sted. Økte kostnader som det vil medføre, blir ikke dekket av forsikringen. Dersom  gjenstående anlegg kan være fundament for gjenoppbygging, vil dette komme til fradrag i forsikringsutbetalinger. Endringer som forsikringen ikke dekker vil måtte dekkes med økte avløpsgebyrer, eller nedprioritering av andre nødvendige tiltak. Behov for opprusting av Kapp og Nordlia avløpsrenseanlegg, vannrenseanlegget på Kapp, eller vedlikehold av ledningsnett som lekker kan bli skadelidende.

Årsak til brannen

Skaden på renseanlegget skyldes ikke eksplosjon. Kommunen vil ikke spekulere i årsaken, men det er helt klart at skaden skyldes brann. Hva som er årsaken til brannen er ukjent. Årsaken til brannen er det politiet som etterforsker og som må uttale seg om.

Utnytting av energien i avløpsrenseanlegget

Forslag om overføringsledning til Hamar, for å kunne utnytte ressursen som avløpsvannet representerer, er ikke et tema. Denne ressursen blir allerede utnyttet. Avløpsslammet som tas ut i renseprosessen ved våre avløpsrenseanlegg, leveres til Rambekk renseanlegg på Gjøvik. Her produseres det metangass som brukes til strømproduksjon. Avløpsslammet blir samtidig omdannet til jordforbedringsmiddel.

Fant du det du lette etter?