Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Slamtømming av private avløpsanlegg er forsinket


Slamtømmingen av private avløpsanlegg, hovedsakelig i Kolbu, er forsinket og vil ikke bli gjort før over nyttår. I Kraby-området gjenstår også noe tømming. Her ser det ut til at tømming vil kunne skje før nyttår, i uke 51.

Årsaken til forsinkelsen er i hovedsak ekstraarbeid ved Skreia renseanlegg.

Vi ber abonnentene holde septikkummene tilgjengelig for tømming slik at arbeidet blir lettere for våre sjåfører.

Vi minner om abonnentenes plikter som er nedfelt i kommunenes lokale forskrift om tømming av avløpsanlegg:
§ 6. Abonnentens plikter
• Krav om kjørbar veg
Som kjørbar veg regnes veg som oppfyller følgende forutsetninger:
- Vegen må være kjørbar for de biltyper som benyttes i septikrenovasjonen.
- Abonnentene er ansvarlige for vedlikehold, brøyting og strøing av private veger. Brøyting/strøing må skje slik at vegen er kjørbar til renovatøren kommer.
- Vegen skal være fri for hinder og skal ha kurvatur, stigningsforhold, bredde og bæreevne til å tåle de kjøretøy som benyttes i septikrenovasjonen/tømmebilen må kunne snu forsvarlig på eller i tilknytning til eiendommen.
• Kommunen har ikke ansvar for skade eller vedlikehold på privat veg eller eiendom som følge av renovatørens gjennomføring av septikrenovasjon.
• Kummene skal være tilgjengelige for inspeksjon og tømming når renovatøren kommer. Nedgravde lokk godtas ikke.
• Håndtak eller annen løfteanordning skal være montert på lokket.
• Abonnenten skal sørge for å fjerne jord, is og snø fra alle kumlokk i forkant av tømming.
• Alle kumlokk skal alltid være forsvarlig sikret.