Østre Toten kommune

Anbefaler at vann som brukes til drikke og matlaging kokes

 

Nå har vi fått svar fra MjøsLab på vannprøven fra i går. Den viser ingen forekomst av bakterier. Vi har levert ny prøve i dag, som vi får svar på i morgen. Dersom den også viser null forekomst av bakterier, sender vi ut SMS-varsling om at vannet er friskmeldt. Se mer her!

Slamtømming av private avløpsanlegg er forsinket


Slamtømmingen av private avløpsanlegg, hovedsakelig i Kolbu, er forsinket og vil ikke bli gjort før over nyttår. I Kraby-området gjenstår også noe tømming. Her ser det ut til at tømming vil kunne skje før nyttår, i uke 51.

Årsaken til forsinkelsen er i hovedsak ekstraarbeid ved Skreia renseanlegg.

Vi ber abonnentene holde septikkummene tilgjengelig for tømming slik at arbeidet blir lettere for våre sjåfører.

Vi minner om abonnentenes plikter som er nedfelt i kommunenes lokale forskrift om tømming av avløpsanlegg:
§ 6. Abonnentens plikter
• Krav om kjørbar veg
Som kjørbar veg regnes veg som oppfyller følgende forutsetninger:
- Vegen må være kjørbar for de biltyper som benyttes i septikrenovasjonen.
- Abonnentene er ansvarlige for vedlikehold, brøyting og strøing av private veger. Brøyting/strøing må skje slik at vegen er kjørbar til renovatøren kommer.
- Vegen skal være fri for hinder og skal ha kurvatur, stigningsforhold, bredde og bæreevne til å tåle de kjøretøy som benyttes i septikrenovasjonen/tømmebilen må kunne snu forsvarlig på eller i tilknytning til eiendommen.
• Kommunen har ikke ansvar for skade eller vedlikehold på privat veg eller eiendom som følge av renovatørens gjennomføring av septikrenovasjon.
• Kummene skal være tilgjengelige for inspeksjon og tømming når renovatøren kommer. Nedgravde lokk godtas ikke.
• Håndtak eller annen løfteanordning skal være montert på lokket.
• Abonnenten skal sørge for å fjerne jord, is og snø fra alle kumlokk i forkant av tømming.
• Alle kumlokk skal alltid være forsvarlig sikret.