Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Koronautbruddet - informasjon - tiltak

Her har Folkehelseinstituttet samlet informasjon om det nye koronaviruset SARS-CoV-2, sykdom, utbredelse samt råd for publikum og helsepersonell. Sidene oppdateres fortløpende.
 

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

 

Råd til risikogrupper (PDF, 63 kB)

 

Utleie/bruk av kommunale lokaler

Retningslinjer vedrørende smittevern i forbindelse med utleie/bruk av kommunale lokaler

Omfang

Disse retningslinjene er gjeldende for utleie av alle kommunale bygg, til annen aktivitet enn primærformålet. De gjelder uavhengig av type aktivitet, for eksempel til idrettslag, korps eller annet frivillig lag/forening eller annen kommunal instans.

Krav

Grunnleggende smittevernrutiner må overholdes av leietaker. Plan for ivaretagelse av dette må overleveres utleier før aktiviteten begynner.

 • Kun friske kan møte til aktivitet. Det vil si, har du symptomer på luftveisinfeksjon eller feber, må du være hjemme.
 • Håndhygiene ved inngang til bygget, enten håndvask eller hånddesinfeksjon. Leietaker er ansvarlig for at alle som går inn i bygget ivaretar dette etter anbefalingene.
 • Leietaker er ansvarlig for tilgang på såpe/hånddesinfeksjon til bruk underveis i aktiviteten.
 • Leietaker er ansvarlig for at aktiviteten som foregår er innenfor anbefaling knyttet til avstand mellom deltakere, minimum 1 meter.
 • Leietaker er ansvarlig for overflatevask av kontakt/berøringspunkter ved avslutning av aktiviteten - se egen prosedyre i lokalet
  • Innbefatter lånt utstyr som matter, baller, kjegler eller lignende
  • Verktøy, kjøkkenredskap eller lignende
  • Bord/stoler som har vært i bruk
  • Dørhåndtak/dørkarmer
 • Utleier er ansvarlig for at signeringsliste vedrørende renhold blir fylt ut og signert, og at det til enhver tid er en liste tilgjengelig.
 • Leietaker er ansvarlig for å føre liste over hvem som er til stede på aktiviteten, med navn og telefonnummer, dato for aktivitet og hvem som er ansvarlig for aktiviteten.
 • Ansvarlig leietaker er ansvarlig for å oppbevare denne i 14 dager, etter aktuell dato for aktivitet.
 • Dusjer og garderober er stengt inntil videre.

Dersom leietaker har egen smittevernveileder, for eksempel idrettslag, med supplerende krav til aktivitet/smittevernregler, må denne veilederen følges. Ansvarlig leietaker må påse dette.

 

Smittevernråd for barnehager og skoler

FHI har kommet med presiseringer

Hovedregelen er at alle skal holde seg hjemme når man er syk/føler deg dårlig. Men hvor går grensene for hvor syk man skal være?

"Hvor mye snørr er lov?"

 1. "Vanlig", lett rennende nese, som er vanlig høst- og vinterstid, er greit så lenge barnets almenntilstand ellers er god og det ikke er tegn til feber eller hoste eller halsvondt. Barn i barnehage- og barneskolealder med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand, behøver derfor ikke å holdes hjemme eller testes. Det samme gjelder kjente symptomer på kjent allergi.
 2. Hvis du har et barn som våkner med feber og ikke er i form, må barnet være hjemme og det bør testes for covid-19. Ta kontakt med fastlegekontoret.
 3. Ved milde luftveissymptomer uten feber og hoste, kan dere se an tilstanden hjemme i to dager. Dersom barnets tilstand ikke bedres, anbefales testing av barnet. Ved rask bedring kan barnet gå tilbake til barnehage/skole uten at testing gjennomføres.
 4. Dersom barnet har hatt en luftveisinfeksjon kan barnet komme tilbake til barnehage eller skole, så lenge allmenntilstanden er god, selv om barnet fortsatt har noen restsymptomer som snørr (uansett farge) og hoster av og til. Slike symptomer er vanlig i tiden etter luftveisinfeksjon hos mindre barn. Dette gjelder så lenge symptomene kan knyttes til den luftveisinfeksjonen barnet har hatt, og de ikke er nye eller økende.
 5. Ved negativ test og du føler deg bra, selv om du har restsymptomer som tett nese og lett hoste kan du også gå tilbake på jobb, skole og barnehage dagen etter.
 6. Ved feber skal man alltid være hjemme.

Les mer på:

 

Svømmetilbudet i kommunen

Skolesvømming, lag og foreninger og folkebad

31. august 2020:

Smittervernrutiner er nå på plass, og skolesvømmingen starter opp igjen fra og med 1. september.

Når det gjelder svømmetilbud for lag og foreninger, må de gjøre avtaler med rektorene på Lena og Skreia ungdomsskoler. Er avtale inngått, og oppfølging av smitteverntiltak er på plass, kan svømmetilbud for lag og foreninger starte fra og med mandag 7. september.

Når det gjelder folkebadtilbudet jobbes det med at det kommer i gang som vanlig, det vil si etter høstferien, mer eksakt fra og med 12. oktober. Her vil smitteutviklingen være avgjørende for oppstart eller ikke.

Renholdsrutine svømmehaller

Kommuneoverlegen Østre Toten kommune - versjon 1 - 31.08.20 

Det viktigste tiltaket mot korona er å forhindre at syke personer besøker anlegget. Alle besøkende må vaske seg med såpe og vann i dusjen før og etter badet. Som følge av dette vil garderober i tilknytning til svømmeanlegg derfor tillates åpnet selv om garderober i forbindelse med annen type idrett og aktivitet fortsatt er stengt. Det er viktig at det tilrettelegges for minst 1 meters avstand mellom de som oppholder seg i garderobene og ved dusjing. 
De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er: 

 1. Personer med symptomer på covid-19 skal ikke være til stede i svømmehallen.
 2. God hygiene (håndhygiene, hostehygiene samt unngå å ta seg til ansiktet med hendene).
 3. Redusert kontakt minimum 1 meter mellom personer. 

Renholder utfører daglig renhold, setter frem papir og sprutflasker med såpe og vann og sørger for at dispensere er fylt opp. 
 
Lærere og ansvarlige leietakere har ansvar for berøringspunkter etter hver svømmegruppe. Ansvarlige leietakere har i tillegg ansvar for at gangsoner i bade- og svømmeanlegget spyles etter bruk.   
 
Berøringspunkter:

 • Dørhåndtak
 • Kraner
 • Toalettseter
 • Dispensere
 • Benker
 • Og eventuelt utstyr som blir brukt i svømmehall 

 
Dersom renholdere oppdager at dette ikke gjøres, vil muligheten for bruk av svømmehallen kunne trekkes tilbake med umiddelbar virkning.

 

Henvendelser om tester

Alle som trenger det skal få tatt test
 • Turister, studenter og andre som oppholder seg i Østre Toten kommune, og som ikke har fastlege i Østre Toten, kan henvende seg til Skreia legesenter for testing. Ring 61 16 51 85 mellom klokka 10.00-1200 hverdager.
 • Alle som har fastlege i Østre Toten skal først ta kontakt med fastlegekontoret sitt. Dette ønsker vi for at fastlegen som kjenner personen skal vurdere symptomene opp mot personens andre sykdommer, vurdere om man er i særlig risikogruppe og eventuelt hvilken oppfølging personen skal ha om svaret av koronatesten er negativt. Fastlegekontoret snakker deretter med Skreia legesenter, før personen får en tilbakemelding om tidspunkt for oppmøte utenfor Skreia legesenter. (Kommer man av en eller annen grunn ikke gjennom til fastlegen sin, kan man ringe testnummeret på Skreia - 61 16 51 85.)

Testsvar kommer vanligvis i løpet av 1-2 døgn. Vi oppfordrer alle til å logge seg inn på Helsenorge.no, der testsvaret legges så raskt det er klart i personens egen journal.

Alle positive tester følges øyeblikkelig opp av kommuneoverlegen og smitteoppsporingsteamet.

Luftveissymptomer

Alle med luftveissymptomer skal testes

Fortsatt er det en del symptomer som gjør at det faglig er lurt å ha symptomer noen dager først før vi tester for korona, for at vi skal kunne stole helt på testen, og slippe å ta ny test etter noen dager og unngå at falske negative går rundt og sprer smitte i samfunnet. Tidspunktet testen skal tas avklares sammen med fastlegekontoret, eller Skreia legesenter.

Ved sterk mistanke om Covid 19, eller at personen har hatt nærkontakt med en smittet, er det grunn til å teste umiddelbart. Sannsynlig ikke Covid 19 tester vi cirka 3. sykdomsdag, da kan vi stole bedre på testresultatet. Personen er i karantene inntil svar foreligger. 

Covid 19-mistenkte har: 

 • feber (knapt 90%)
 • sykdomsfølelse (70%)
 • hoste (minst 60%)
 • tungpust (øker etter hvert)
 • endret lukte/ smakssans (sjeldnere)

MERK: Yngre voksne og barn kan mangle mange av disse symptomene.

Mindre trolig Covid 19:

 • feberfri
 • fin form
 • sår hals
 • snørrete
 • tett nese
 • nysing

 

Skolestart - høst 2020

Informasjon til foreldre om skolehverdagen

For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen.

Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge. På mandag 17. august starter alle skolene i Østre Toten opp igjen med utgangspunkt på gult nivå.

Det er trygt for barn å gå på skolen

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av:

 • Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke.
 • Vask hender før dere kommer på skolen.
 • God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.

Hvordan vil skolehverdagen være?

Grønt nivå: Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå håndhilsning og klemming.

Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager. Skolegården kan bli delt opp for å skille klasser fra hverandre. Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.

Rødt nivå: Elevene vil bli delt inn i mindre grupper. Det kan være nødvendig at vi begrenser hvor mange elever som kan komme på skolen. Vi kan også be elevene møte opp til ulike tider. Vi må holde god avstand til hverandre, og elevene vil være mye ute, også i vanlige skoletimer.

Skoleskyss

Gult nivå: Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elever som skal til og fra skolen skal prioriteres framfor andre reisende, og reisende oppfordres til å ta hensyn til dette. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever.

Rødt nivå: Hvis elevene tar skolebuss eller annen transport, må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Elevene bør vurdere om det er mulig å ta annen transport til skolen.

For Østre Toten kommune:

Det vil foreløpig ikke bli matservering på SFO, så elever som benytter SFO tar med matpakke til de aktuelle måltidene der. Vi vil varsle dere når det kommer evt. endringer her.

Vi starter skoleåret med utegym uten dusjing, så ser vi an hvordan kroppsøvingstimene skal organiseres utover høsten. Svømmehallene er foreløpig stengt til september. Det gjøres løpende vurderinger her utover høsten.

Smittevernet vil fortsatt ha førsteprioritet utover høsten. Dette kan føre til at skolene må finne ulike løsninger på aktivitetene de driver. Dette betyr også ulike løsninger mellom skolene. Uansett vil vi som jobber i skolen gjøre det vi kan for å sikre et godt opplæringstilbud til alle elever, uavhengig av om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå. 

Har du spørsmål – ta kontakt med skolen😊

 

Har du spørsmål? Send oss en e-post!

For kommunens innbyggere

Har du spørsmål om sommeravslutninger eller andre arrangementer? Følg med på www.fhi.no  for oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet. Her finner du blant annet råd og veiledning, informasjon om koronasituasjonen i Norge og verden, og en rekke veiledere for ulike bransjer og situasjoner.  

Dersom du trenger hjelp, eller trenger ytterligere informasjon, kan du sende e-post til oss. Østre Toten kommunes koronateam bestående av personell fra ulike fag- og kompetanseområder har opprettet korona@ostre-toten.kommune.no. Vår målsetting er å gi deg svar raskt, men merk at nå i sommerferien kan det ta opp til en uke.

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets publikumstelefon: 815 55 015

Status smittetilfeller i Østre Toten

Status per dags dato:

11. Smittetilfellet (18. september):

Ektefellen til smittetilfelle nummer 10 er også bekreftet smittet med korona. Han er i god form. Han har vært i isolasjon siden tirsdag, og nærkontakter er varslet og satt i karantene. Ekteparet er smittet av familiemedlem fra annen kommune på Østlandet.

10. Smittetilfellet (18. september):

Ved Granly på Kapp i Østre Toten kommune er en ansatt i administrasjonen bekreftet smittet i dag. Hun har luftveissymptomer, men er på bedringens vei.

På Granly bor det 19 voksne mennesker med utviklingshemming. Sju ansatte og husstandsmedlemmer til fire av de sju ble allerede tirsdag kveld og onsdag morgen, ut ifra et føre var-prinsipp, satt i karantene. Totalt ble 17 personer satt i karantene. Alle i karantene er foreløpig friske.

Den smittede har ikke hatt noe kontakt med beboere på Granly, og det er ingen mistanke om at andre (enn de som allerede er i karantene), verken ansatte, beboere eller andre i befolkningen, kan være smittet.

All aktivitet resten av uka på Granly er avlyst, men vil starte opp igjen som vanlig mandag.

Pårørende, verger og de ansatte er varslet om situasjonen, det samme er kriseledelsen i kommunen. Kommuneoverlegen følger situasjonen nøye, og tiltak vurderes fortløpende.

9. Smittetilfellet (16. september):

Det 9. smittetilfellet med covid-19 (korona) ble påvist i Østre Toten kommune 16. september. Den smittede er en kvinne som er husstandsmedlem til smittet nummer åtte. Hun har vært i karantene siden 8. september. Det er således ingen mistanke om flere smittede tilknyttet tilfelle åtte og ni. Hun er i god allmenntilstand.

8. Smittetilfellet (8. september):

Det 8. smittetilfellet med covid-19 (korona) er påvist i Østre Toten kommune. Den smittede er en mann, som har oppholdt seg og blitt smittet i en annen kommune på Østlandet. Han er nå isolert hjemme og har lett feber og luftveissymptomer. Han og hans husstandsmedlemmer blir fulgt opp av smittevernteamet, og det er ingen flere som er i karantene.

7. smittetilfellet (14. juli):

Som ventet er dessverre enda en nærkontakt, i tillegg til de to i Vestre Toten kommune i går, blitt smittet av korona i Østre Toten kommune.

Personen er en kvinne som bor i samme hus som smittet nr. 6. Hun har vært i karantene fra smittet nr. 6 ble syk, og er i god allmenntilstand.

6. smittetilfellet (9. juli):

Den smittede er en mann som har vært utenlands. Han har vært i karantene siden hjemkomst Norge, og har fulgt smittevernreglene. Han er i god allmenntilstand. Han og hans nærkontakter blir fulgt opp av helsetjenesten.

Det 6. og 5. tilfelle har ingen tilknytning til hverandre, og de har vært i to forskjellige land utenfor Norden.

Kommuneoverlegen benytter derfor anledningen til å minne om smittevernreglene og reiseråd. Det er nå en reell frykt for at korona igjen vil blomstre opp i vårt distrikt, og dess mer innbyggere er ute og reiser både innenlands og utenlands, dess større er risikoen. Ønsker vi det?

Selv om regjeringen åpner opp for mer reising, krever det at alle følger smittevernreglene til punkt og prikke. Kommuneoverlegen ønsker også at dere alle spør dere selv om reisen faktisk er verdt det? Er det verdt å bli syk og risikere å utsette andre som kanskje er i risikogruppe for å bli alvorlig syk? Én av tre i Norge er faktisk risikoutsatt ved koronasmitte, det er ikke bare de eldre som blir alvorlig syke.

Husk at korona kom til Norge som resultat av reising og av uteliv. Vanligvis ville vi applaudert et sosialt liv, men i vår nye hverdag med korona, i situasjonen vi er i nå, er det nettopp dette som vil gi oppblomstring igjen.

Korona smitter veldig lett, og en person er smittsom hele to døgn før man selv utvikler symptomer på sykdom. Derfor er det fare for at man går rundt og smitter andre uten at man selv er klar over det. Når man blir klar over det, er skaden allerede skjedd. For å unngå dette så må alle holde avstand til hverandre og ikke ta unødvendige risiko.

Husk: Hold minimum én meters avstand - helst to meter, ikke gå noe sted om du ikke føler deg helt frisk og vask hender ofte!

5. smittetilfellet (5. juli):

Det er 3,5 måneder siden siste koronatilfellet i Østre Toten kommune. Vårt 5. smittetilfelle er en viktig påminner om at pandemien overhodet ikke er over, den har så vidt begynt.

Den smittede er en mann, som har vært utenlands og som har vært i karantene siden hjemkomst Norge. Han og hans nærkontakter blir fulgt opp av helsetjenesten, og husstandsmedlemmer er testet og i karantene.

Vi venter på svar på tester. Den smittede har fulgt alle smittevernregler og er heldigvis i god allmenntilstand, men det er allikevel en risiko for at flere i familien hans kan være smittet.

Kommuneoverlegen benytter anledningen til å minne om smittevernreglene. Korona smitter veldig lett, og en person er smittsom to døgn før man selv utvikler symptomer på sykdom. Det er derfor utrolig viktig at alle holder avstand til hverandre, og ikke tar unødvendige risiko nå.

99 prosent av oss har ennå ikke hatt korona, og hvis vi ikke følger reglene vil vi få nye utbrudd hos oss som kan ramme mange. Selv når alle følger reglene kan vi fra tid til annen, som nå, likevel få smittesituasjoner. Følger vi ikke reglene vil smitten igjen blomstre i Norge.

Husk: Hold minimum én meters avstand - helst to meter, ikke gå noe sted om du ikke føler deg helt frisk og vask hender ofte!

4. smittetilfellet (22. mars): 

Det fjerde smittetilfellet med Covid-19 (Korona) er påvist i Østre Toten kommune. Den smittede er en kvinne, som er husstandsmedlem til en annen smittet, og har på den måten fått smitten i Norge. Hun har vært isolert hjemme fra før hun fikk symptomer selv og er i god allmenntilstand.

3. smittetilfellet (18. mars):

Det tredje smittetilfellet med Covid-19 (Korona) er påvist i Østre Toten kommune. Den smittede er en mann, som var nærkontakt med en annen smittet, og har på den måten fått smitten i Norge. Han har vært isolert hjemme fra før han fikk symptomer selv og er i god allmenntilstand.

2. smittetilfellet (13. mars):

Det andre smittetilfellet med Covid-19 (Korona) er påvist i Østre Toten kommune. Den smittede er en mann, som har vært utenlands og som har vært isolert hjemme siden hjemkomst. Han og hans nærkontakter har hatt oppfølging av helsetjenesten siden han kom hjem, og det var ventet at han skulle teste positivt på koronasmitte. Han er i god allmenntilstand.

1. smittetilfellet (10. mars):

Det er påvist ett smittetilfelle med Covid-19 (Korona) i Østre Toten kommune. Årsaken til smitten er sporet til å komme fra utlandet. Den smittede er en mann, som er i god allmenntilstand og på bedringens vei. Han har vært isolert i hjemmekarantene siden hjemkomsten fra utlandet. Han og hans nærkontakter har hatt oppfølging av helsetjenesten siden dette, og følges tett fremover.

 

Fakturering

Barnehage og SFO

Kommunene har ikke hatt adgang til å fakturere for plasser i barnehage og i skolefritidsordningen (SFO) i det tidsrommet barnehager og skoler har vært stengt på grunn av koronavirusutbruddet. 

Fra 21. april er barnehagene åpnet igjen. Skolefritidsordningen (SFO) åpner igjen fra 27. april.

Foresatte til barn med tildelt plass i barnehage eller skolefritidsordningen faktureres for dette på ordinær måte fra og med tidspunktet tilbudet åpnes igjen (dvs. 21. april for barnehage og 27. april for SFO). Det kreves ordinær betaling uavhengig av antall timer tilbudet omfatter. For SFO vil det ikke bli fakturert for matpenger etter 12.mars og så lenge barna får beskjed om å ha med seg matpakke hjemmefra. Matpenger i barnehagen vil hver barnehage informere om.

Det er ingen unntak for familier med barn som er definert som sårbare og barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner. Kommunene i Gjøvikregionen er enige om at fakturering for disse også starter igjen samtidig som for alle andre.

Moderasjonsordninger for familier med lav inntekt gjelder for betaling av barnehageplass.   Foreldre som har fått en endret inntektssituasjon kan søke om redusert foreldrebetaling. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager gir rom for å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid ved varig nedgang i inntekt. Tilsvarende moderasjonsordninger gjelder ikke for tilbud i skolen. Her gjelder vanlig søskenmoderasjon.

Foresatte til barn som mottar tilbud i barnehage eller i skolefritidsordningen, men velger å ikke benytte det, må likevel betale for tilbudet.

Det er tidligere sendt ut faktura for januar og februar.  Det vil nå også bli fakturert for perioden 1.  – 12. mars.

Informasjon

Kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land ønsker å bidra til å redusere de økonomiske utfordringene til innbyggerne og næringslivet i den spesielle situasjonen vi nå opplever.

Vi ønsker å bidra med tiltak som kan være med å redusere og hindre betalingsvansker.

Disse tiltakene fra kommunene kommer i tillegg til regjeringens tiltakspakker.

Fritak for betaling

1. Fritak for betaling i barnehage og SFO.

 • Kommunene vil ikke fakturere for barnehage- og SFO-plasser nå som disse tjenestene er stengt.
 • Fritaket for foreldrebetaling gjelder for alle barn i barnehage og SFO, også de som mottar et tilbud etter unntaksbestemmelsene for barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner og barn med særskilt omsorgsbehov.

2. Fritak for betaling av kommunale tjenester som nå ikke kan benyttes.

 • Kommunene vil ikke fakturere for tjenester og ytelser som ikke kan benyttes, eller leveres av kommunen. Dette gjelder for eksempel semesteravgiften i kulturskolen.
Vi sender ut faktura på tjenester og ytelser som leveres som normalt

Kommunene tilbyr utsatt betalingsfrist til 1. juli.

Kommunen tilbyr utsatt betalingsfrist til 1. juli uten forsinkelsesrente. Det er ikke nødvendig å søke om dette. Det gjelder både for privatpersoner og bedrifter.

For at innbyggere og næringsliv ikke skal komme i økonomisk uføre i sommer/høst, anbefaler vi likevel at du betaler helt eller delvis hvis økonomien tillater det.

Har du behov for betalingsavtale?

De som likevel har behov for å inngå betalingsavtaler på utestående krav til kommunen for perioden 12. mars – 1. juli, må ta kontakt med økonomiavdelingen i sin kommune i god tid før 1. juli.

Startlån

For de som har startlån/sosiallån som forvaltes av Lindorff, kan Lindorff etter søknad innvilge inntil seks måneders avdragsfrihet.

Fakturaer inn til kommunen

Kommunene vil forsøke å betale alle mottatte fakturaer så raskt som mulig, slik at vi letter på bedriftenes likviditetsutfordringer.

Ta gjerne kontakt med oss

Selv om våre ansatte jobber hjemmefra nå, er vi tilgjengelige.

Send oss gjerne en e-post til fakturering@ostre-toten.kommune.no, eller ring oss på telefon 61 14 15 00.

 

Skoleskyss

Skoleskyss i forbindelse koronasituasjonen

 

Informasjon fra myndigheter

Folkehelseinstituttet
Helsenorge.no
Fylkesmannen i Innlandet

Fylkesmannen jobber kontinuerlig med situasjonen. Det legges jevnlig ut nye saker.

 

Information in english

Information from Norwegian Institute of Public Health

Visit the information page hosted by the Norwegian Institute of Public Health for updated information.

Egen hjelpekanal i Østre Toten - Nyby

Trenger du hjelp fra andre til å handle for deg?

For å gjøre det så enkelt som mulig for deg som trenger hjelp av noen andre til å handle for deg i Nyby-appen, har Østre Toten frivilligsentral samlet relevant informasjon for deg her.

Vi vet også at det er mange av kommunens innbyggere som ikke er på digitale plattformer, og vi jobber med å få opp et tilbud for dem som ikke er på Nyby, eller kan benytte seg av andre digitale hjelpemidler. Dersom noen du kjenner er i denne situasjonen, og trenger hjelp til å handle eller hente medisiner, be de gjerne om å ringe til frivilligsentralen på 480 45 307 mellom klokka 9-15 på hverdager. På denne måten har vi mulighet til å koble dem med en frivillig som videre kan hjelpe dem. 

Meld deg inn i landbrukets ressurspool

Våren nærmer seg og dette er en meget travel tid for matprodusentene i bygda. Siden utenlandsk arbeidskraft ikke får muligheten til å komme til Norge på grunn av koronaviruset, er det stor mangel på arbeidskraft.

Det kan være mange ulike betalte arbeidsoppgaver som det trengs hjelp til både hos husdyr- og planteprodusenter.

Har du anledning til å ta på deg kjeledressen, og hjelpe bønder i bygda med ulike arbeidsoppgaver?

Det er også behov for deg som kan bistå skognæringen med planting. Bøndene har bruk for deg – meld deg inn her i landbrukets ressurspool om du vil ta på deg oppdrag! Du bestemmer selv hva du vil og kan ta på deg.

Meld deg inn i landbrukets ressurspool her

Bønder med behov for arbeidskraft/bistand

Våren nærmer seg og dette er en meget travel tid for matprodusentene i bygda.

Siden utenlandsk arbeidskraft ikke får muligheten til å komme til Norge på grunn av koronaviruset, er det stor mangel på arbeidskraft. Det kan være mange ulike betalte arbeidsoppgaver som det trengs hjelp til både hos husdyr- og planteprodusenter.

Er det slik også hos deg? Her har du mulighet til å registrere deg og dine behov og komme i dialog/inngå en avtale med folk som har registrert seg i landbrukets ressurspool.

Registrer deg her

Har du helsefaglig bakgrunn og har anledning til å stille opp som vikar dersom det skulle være behov for det?

Koronaviruset legger et stort press på helsevesen vårt og samfunnet som helhet. Vi er derfor avhengig av ekstra ressurser i tiden framover. Vi vil derfor opprette en felles helsefaglig ressurspool i kommunen.

For å koordinere arbeidet vil vi bruke Nyby - en app som gjør det enkelt for ansatte i kommunen å sende ut vikarforespørsler. Du får forespørsel om å bidra direkte i appen og du velger selv hvilke oppdrag du har mulighet til å ta.

Vi ber alle med helsefaglig kompetanse og/eller erfaring om å registrere seg.

Gå til til helsefaglig ressurspool

For innbyggere som trenger hjelp

Meld deg inn her om du trenger hjelp fra frivillige i kommunen for blant annet å få tilkjørt mat og medisiner til deg.  Koronaviruset påvirker hverdagen til hele befolkningen. Derfor må vi nå stå sammen om å begrense smitte og samtidig holde samfunnet i gang.   Mange sitter i karantene eller av andre årsaker ikke kan bevege seg ute nå - noe som gjør det umulig å få handlet inn det man trenger av blant annet dagligvarer.  For å gjøre det enkelt å bidra og å be om hjelp bruker vi appen Nyby.

Slik laster du ned Nyby-appen:

 • Gå inn på Google Play (android telefon) eller App Store (iPhone)
 • Søk etter Nyby og last ned appen
 • Velg Østre Toten som område
Vil du bli frivillig?

Koronaviruset påvirker hverdagen til hele befolkningen. Derfor må vi nå stå sammen om å begrense smitte og samtidig holde samfunnet i gang.   For å gjøre det enkelt å bidra og å be om hjelp bruker vi appen Nyby. Når du bruker Nyby-appen vil du få en liste over oppdrag og du kan selv velge om du har tid og mulighet til å ta oppdraget.

Gå til frivilliggruppen

Skatteetaten

Tiltakspakker

Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Det betyr endringer i både satser, avgifter, sanksjoner og frister. 

Informasjonen oppdateres kontinuerlig.

Arbeidsgivere

For ansatte

Kvalitetssystemet

Gå til vårt kvalitetssystem (Compilo)

Når du ikke er påkoblet kommunens systemer, må du logge deg inn med brukernavn og passord for å få tilgang til kvalitetssystemet.

Informasjon til ansatte i helse og omsorg

Kontakt

Har du spørsmål? 
Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015.

...eller send oss en e-post - korona@ostre-toten.kommune.no!

Har du spørsmål om arrangementer? Følg med på www.fhi.no  for oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet. Her finner du blant annet råd og veiledning, informasjon om koronasituasjonen i Norge og verden og en rekke veiledere for ulike bransjer og situasjoner.  

Dersom du trenger hjelp, eller trenger ytterligere informasjon, kan du sende e-post til oss. Østre Toten kommunes koronateam bestående av personell fra ulike fag- og kompetanseområder oppretter nå korona@ostre-toten.kommune.no. Vår målsetting er å gi deg svar innen 24 timer (med unntak av helgedager og helligdager).HUSK:
Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!