Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Kjempebjørnekjeks

Det er registrert kjempebjørnekjeks en rekke steder i Østre Toten kommune. Arten er fremmed i Norge, og det er viktig å unngå at den sprer seg. Bekjempelse av kjempebjørnekjeks er grunneiers ansvar.

Klikk for stort bilde(Foto: E. Fløistad, NIBIO)

Plantesaften fra kjempebjørnekjeks kombinert med sollys kan gi alvorlige hudskader i form av kraftig forbrenning, og planten fortrenger biologisk mangfold der den vokser. Kjempebjørnekjeks spres svært lett, spesielt langs vassdrag. Hvis du har denne planten på din eiendom er det viktig at du bidrar til å hindre at den sprer seg. Samarbeid gjerne med naboer om en felles dugnadsinnsats.

For å begrense ytterligere spredning av kjempebjørnekjeks er forebyggende tiltak og bekjempelse viktig. Først og fremst gjelder det å hindre frøproduksjon, men også å unngå spredning av frø og infisert jord til nye vokseplasser.

Planten bør bekjempes første gang i månedsskiftet mai/juni. Deretter bør en følge opp områdene omtrent én gang i måneden. Frøene kan ligge flere år i jorda før de spirer, og det er derfor viktig å følge opp dette hvert år.

Kjempebjørnekjeks kan forveksler med enkelte andre planter. Det er lurt å være sikker på at det er riktig plante før du begynner bekjempelse.

Se flere bilder av kjempebjørnekjeks

Hvordan kan planten bekjempes?

Kjempebjørnekjeks kan bekjempes mekanisk ved slått eller oppgraving. I mai/juni kan roten kuttes med spiss spade eller lignende under vekstpunktet, ca 15-20 cm under bakken. Den avkuttede planta vil da visne etterhvert, men det er viktig at planta blir etterlatt slik at rota ikke har kontakt med jorda og slik at ingen del av planten får kontakt med rennende vann.

Mekanisk bekjempelse er også aktuelt for nyspirte frøplanter som kommer senere på sommeren. Dersom planta er kommet til blomstrings-/frødanningsstadiet (eller like før) må blomsterstanden fjernes før stengelen kuttes for at frøene ikke skal utvikle og spre seg. Vær oppmerksom på at planter som bare blir slått ned på rosettstadiet, eller blomsterknopper/-skjermer som blir kuttet, kan komme igjen med nye blad eller nye blomsterknopper.

Den mekaniske bekjempingen kan kombineres med sprøyting med midler som inneholder virkestoffet glyfosat. Bruk av midler som for eksempel Roundup Flex eller Roundup Eco  krever at en har autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler. For privatpersoner uten autorisasjonsbevis er det en mulighet å bruke hobbyproduktene Roundup Garden og Keeper L. Dersom en velger sprøyting, er det viktig å bare sprøyte kjempebjørnekjeksen. Selv om jobben kan være stor de første årene, oppnås det mye raskere resultat når en unngår å sprøyte vegetasjonen rundt plantene. Det vises til gjeldende regelverk for bruk av plantevernmidler.

Metode basert på kommunens egne erfaringer

  • Frøplanter bekjempes ved oppgraving eller slått, eller kan sprøytes direkte på bladverket.
  • Sprøyting direkte på større planter er ikke ønskelig. Kutt stilken, bruk gjerne en liten sag. Påfør sprøytemiddelet på snittflaten, samt litt oppi den hule stengelen. Bruk en liten håndsprøyte, evt. pensel.
  • Har planten blomstret (eller det er like før) må frø fjernes (blomsterstanden klippes av) og pakkes i tette sekker på stedet.
  • Husk vernebriller, hansker og tykke klær. Dusj etter at du er ferdig med jobben.

Hva gjør du med blomster og frø?

Blomsterstanden klippes av og pakkes i en tett sekk på stedet. Dette avfallet kan levere gratis på miljøstasjonen på Kraby. Avfall med frø må IKKE legges i kjøkkenavfallet, i egen kompost eller leveres som vanlig hageavfall.

Kommunen har begrenset med midler til dette arbeidet, og prioriterer å bistå med bekjemping i områder der det er fare for spredning til naturreservatet i Sundvika.

Hvis du ønsker besøk av oss for å få veiledning om hvordan planten kan bekjempes, eller har andre spørsmål, ta kontakt med Terje Ruud på telefon 970 45 152, eller e-post: terje.ruud@ostre-toten.kommune.no.