Østre Toten kommune

Søknadsfrister 1. mars

Handlingsprogram 2020 - 2023

Nå foreligger formannskapets innstilling etter møtet 27. november. Denne skal ligge ute til offentlig ettersyn i 14 dager før kommunestyrets behandling den 11. desember.

Politisk behandling av saken:

  • 6. november: Formannskap
  • 18. - 20. november: Behandling i råd og utvalg
  • 27. november: Formannskapet innstiller til vedtak om økonomiplan og  årsbudsjett.  Innstillingen med alle forslag til vedtak skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret behandler den.
  • 11. desember: Kommunestyret vedtar budsjettet, økonomiplanen og handlingsprogrammet.

Relaterte dokumenter:

Se også dokumenter som ligger på vår innsynsportal: