Østre Toten kommune

Handlingsprogram 2019-2022

Rådmannens forslag til handlingsprogram for 2019 - 2022 er basert på vedtaket om strategiske prioriteringer i kommunestyret 20. juni 2018 hvor målene i kommuneplanen er innarbeidet.

Det er et stramt budsjettforslag med endrede rammebetingelser som økte renter på investeringer til nytt helse- og omsorgssenter, færre flyktninger, inntektsbortfall innenfor helse- og omsorg samt økte behov innenfor barnevern. Budsjettforslaget følger opp politiske prioriteringer til satsinger innenfor lærlinger, ny stilling som klima- og miljørådgiver, investeringstilskudd til idretten, samt økt vedlikehold innenfor bygg og kommunale veger. Eiendomsskatten foreslås ikke økt. Dette har gitt behov for omprioriteringer.

Arbeidet med å forberede driften av nytt helse- og omsorgssenter pågår for fullt og her vil det bli lagt fram en sak senere. I budsjettforslaget er det tatt høyde for noen engangskostnader i forbindelse med etableringsfasen.

På grunn av omprioriteringene innenfor årets budsjett har vi vært nødt til å foreslå bruk av noe premieavvik i driften. Utfordringene blir større i 2020. Dette viser behovet for omprioriteringer og omstillinger til neste år og i årene framover.

Relatert dokument:

Store investeringer

Bygging av nytt helse- og omsorgssenter på Labo vil bli et stort løft for kommunen. Videre er det i økonomiplanen også lagt inn bygging av 24 enheter innenfor omsorg og 8 enheter innenfor rus og psykiatri. Stor grad av spredt bosetting gjør at det er færre å dele regningen på innenfor vann og avløp. Dette gir høye gebyrer innenfor vann og avløp. Det blir viktig å bygge boliger på steder som ikke krever ytterligere utbygginger innenfor vann og avløp. Bygging av ny kommunal barnehage i Nordlia vil kunne starte opp når arealplaner for Skreia, Kapp, Nordlia og Totenvika er vedtatt og regulering foretatt. Bygging av ny barnehage i Nordlia må være en del av strukturgjennomgangen innenfor Oppvekst 2040.

Omprioriteringer

Som en del av budsjettprosessen har enhetene fått føringer om at vi må bli tydeligere på det som virker når det gjelder innsatsen mot barn og unge. Vi må starte tidligere og vi må få til bedre samordning.

En kostragjennomgang i Framsikt (budsjettverktøyet som benyttes) viser at Østre Toten kommune har muligheter for omprioriteringer og dette foreslås innenfor grunnskole. Dette må også ses i sammenheng med at det i de siste ti årene har blitt 238 færre elever i skolen og at antallet eldre er økende. Framsikt viser til at vi har en teoretisk innsparingsmulighet innenfor grunnskole med 27,4 millioner kroner sammenlignet med gjennomsnittet i kommunegruppe 10. På bakgrunn av endringene i rammebetingelsene er det derfor lagt inn et omstillingsbehov innenfor skole. Selv med denne omprioriteringen vil det fortsatt være en høy grad av satsing på grunnskole i Østre Toten kommune. Budsjettgjennomgangen viser økte behov innenfor barnevern til institusjonsplasser og fosterhjem. Framsikt viser til at vi har en teoretisk innsparingsmulighet innenfor barnevern med 9,2 millioner kroner sammenlignet med gjennomsnittet i kommunegruppe 10. Det forberedes nå en tjenestegjennomgang av barneverntjenesten og dette forventes å redusere kostnadsøkningen i budsjettforslaget. 

Et inkluderende lokalsamfunn med fokus på mestring

Psykisk helse er den største folkehelseutfordringen vi har. God forebygging blir en viktig strategi. I tillegg må vi ha gode og samordnede tjenester for å følge opp de som trenger det. Det er gitt statlig støtte til to nye psykologer i 2018. Dette er viktige satsinger for å lykkes med god psykisk helse.

Gjennom satsingene innenfor fellesskapskommunen (kommune 3.0) er det en overordnet tilnærming om å få en bedre kommune sammen med innbyggerne (samskaping). Grunnleggende psykologiske behov som mestring, selvstendighet og tilhørighet løftes fram i møte med innbyggerne. Dette vil gi et mer inkluderende lokalsamfunn for alle gjennom hele livet.

Lykkes Østre Toten kommune med dreiningen som i større grad bygger på innbyggernes egne ressurser, og øker graden av egenmestring, selvstendighet og deltakelse, vil behovet for tjenester kunne utsettes og reduseres. På den måten kan kommunens samlede ressurser rekke til flere og gjøre det mulig å opprettholde tilgjengelige tjenester av god kvalitet selv med strammere økonomiske rammer. 

Innovasjon og forbedringsarbeid

Forbedringsarbeidet (digitalisering, sykefravær, kvalitetsarbeid, biladministrasjon, fakturering og innkjøp) har pågått hele i 2018 og vil fortsette i økonomiplanperioden. Enhetene har i sine budsjettinnspill vurdert og spilt inn effektene av dette forbedringsarbeidet.  Forbedringsprosjektene bidrar også til fravær av kostnader og bedre kvalitet i tjenestene. I tillegg pågår tjenesteinnovasjoner innenfor de ulike sektorene og enheter, eksempel ny velferd 2040.

Redusert økonomisk handlingsrom i årene framover samtidig som det blir flere eldre stiller store krav til å gjøre ting på helt andre måter. Da må vi få til innovasjon og kontinuerlig forbedring innenfor alle tjenesteområder. Digitalisering må henge sammen med utvikling av en lærings- og innovasjonskultur.

Avsluttende kommentarer

Fokus på ledelse, lederutvikling og medarbeiderskap blir viktig for å utvikle organisasjonen og tjenestene videre. Det er avgjørende for videre økonomisk bærekraft at kommunen tilpasser sine aktiviteter til de økonomiske rammebetingelsene. Dette krever kontinuerlig fokus på omstilling, endring og fornying i årene framover.

Jeg vil også takke alle for arbeidsinnsatsen i arbeidet med styringsdokumentet. Innsatsen er stor blant lederne i Østre Toten kommune! Vi er opptatt av å få til et godt lokalsamfunn og da får vi til mest når vi jobber sammen mot samme mål!

 

Aslaug Dæhlen
Rådmann

Fant du det du lette etter?