Østre Toten kommune

Søknadsfrister 1. mars

Dialogmøte med interessenter

Salg av Bjørnsgård skoletomt.

Dato: 18.02.2020

Klokkeslett: 10:00

Sted: Studiesenteret på Østre Toten rådhus. Henvendelse i servicetorget.

Areal tilgjengelig for utbygging er ca. 12 daa.

Bjørnsgård skoletomt ligger inntil Bjørnsgård barnehage, midt mellom Lena, Raufoss og Gjøvik - med utsikt over Mjøsa. Tett ved Kapp idrettsplass og gang-/sykkelavstand til Hekshusstranda. Gang-/sykkelveg til Kapp sentrum med Kapp melkefabrikk, Kapp skole og barnehage.

Arealet er avsatt til kombinertformål tjenesteyting og bolig i Kommuneplanens arealdel. Begrensninger i brannvanns­kapasiteten gjør at området egner seg best for frittliggende småhusbebyggelse. Kommunen er åpen for ulike løsninger. Området må reguleres før utbygging.

Aktuelt dokument: