Vann og avløp - abonnementsvilkår

Beskrivelse

For å bli koblet til kommunens offentlige vann- og avløpsanlegg må du søke kommunen om tilknytning ved å søke om å få tiltaket godkjent. Det kan gjelde for nye byggetiltak eller hvis du har fått pålegg om tilknytning. Husk også at all graving skal gravemeldes på gravemelding.no.

Du skal få informasjon i rimelig tid hvis det skjer planlagte stopp i vannforsyningen eller avløpshåndteringen på grunn av arbeider på kommunale ledninger. Drikkevannet skal oppfylle bestemte krav til kvalitet.

Vanntrykket skal være minst 2 bar ved tilknytningspunktet på den kommunale vannledningen. Du skal få varsel fra kommunen hvis det skjer vesentlige endringer i vanntrykk eller vannkvalitet.

Under vannmangel eller når andre forhold krever det, kan kommunen innføre restriksjoner på vannforbruk til spesielle formål, for eksempel hagevanning.

Kriterier/vilkår

For tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, gjelder Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, som kommunen har vedtatt. Vilkårene finnes i to hefter;

Vilkårene gjelder både for eksisterende og nye abonnenter. Østre Toten kommune har tilføyd til disse bestemmelsene at vannmåler skal installeres i våtrom med sluk. Det er på grunnlag av vilkårene utarbeidet egen VA-norm for Østre Toten kommune, som også må følges.

Kommunen er uten ansvar for skader hos abonnenten som skyldes svikt i vanntilførselen eller i avløpssystemet, herunder tilbakeslag fra offentlig avløpsanlegg, med mindre svikten skyldes forsettlig eller uaktsomt forhold fra kommunens side.

Som abonnent er du ansvarlig for at ditt private vann- og avløpsanlegg (stikkledninger og utstyr som knyttes til det offentlige anlegget) er i forskriftsmessig stand. Kommunen kan kreve anlegg reparert, utbedret, omlagt eller fjernet hvis de er i strid med abonnementsvilkårene eller med plan- og bygningsloven.

Kommunen har ansvar for å bygge, drifte og vedlikeholde det kommunale vann- og avløpsanlegget.

Offentlige vann- og avløpsanlegg skal ikke overbygges. Ny bebyggelse, inklusive garasjer og støttemurer, skal ikke plasseres slik at bebyggelsen er til ulempe for drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg. Slik bebyggelse skal ha en avstand til offentlig vann- og avløpsanlegg på minst 4 meter.

Til offentlig avløpsanlegg må det ikke føres væsker, stoffer, gasser eller produkter som kan skade det offentlige avløpsanlegget, f.eks. medføre tilstopping, være brann- eller eksplosjonsfarlige, eller miljø- eller helsefarlig.

Tilsyn

Kommunen kan når som helst, og uten forutgående varsel, kontrollere/besiktige sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg. Kontrolløren skal uten oppfordring legitimere seg. Kommunen kan gi pålegg om reparasjon, utbedring og eventuell omlegging hvis installasjonene ikke er i samsvar med abonnementsvilkårene.

Klage

Det er ikke anledning til å klage på abonnementsvilkårene. Ved uenighet om abonnementsvilkårene kan det reises sivilt søksmål for domstolene.

Er det mangler ved vannkvalitet eller trykk, kan abonnenten etter nærmere regler kreve prisavslag og/eller erstatning.

Regelverk

I tillegg til Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, gjelder følgende rettsregler:

Tjenesten oppdatert: 24.04.2017 13:18