Du er her: Forsiden / Valg 2017

Stortingsvalg og Sametingsvalg

Generell informasjon

I Østre Toten kommune er det valgting til Stortingsvalget søndag 10. september kl. 12.00 - 18.00 og mandag 11. september kl. 9.00 - 20.00

Du kan avgi tidlig forhåndsstemme i perioden 3. juli - 9. august.

Du kan avgi ordinær forhåndsstemme i perioden 10. august - 8. september.  

Du kan lese mer om valgordningen i Norge på Regjeringens hjemmeside og Valgdirektoratets valgside.

Valgstyret i Østre Toten kommune

Guri Bråthen, Lene M. Melbye, Grethe M. Gudbrandsen, Kjetil Bakke, Tor. G. Lien, Tove Beathe S. Karlsen og Kari Røssum.

Kontakt valgstyret:

Valgstyrets sekretær:
Mari Anne Frydenberg
Telefon: 468 40 957
E-post: mari.anne.frydenberg@ostre-toten.kommune.no

Postadresse: Østre Toten kommune, p.b. 24, 2851 Lena. Merk: Valgstyret

Valgstyrets leder:

Guri Bråthen
Telefon: 930 26 127/61 14 15 70
E-post: ordforer@ostre-toten.kommune.no

Postadresse: Østre Toten kommune, p.b. 24, 2851 Lena. Merk: Valgstyret

Valglister (stemmesedler)

Ved Stortingsvalg er det fylkeskommunen som er ansvarlig for godkjenning av partienes valglister. Du finner mer informasjon om valglistene på Oppland fylkeskommune sin hjemmeside.

Stemmerett og manntall

Har jeg stemmerett til Stortingsvalget?

Stemmerett ved Storingsvalg har norske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av valgåret, og som noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge. Det siste vilkåret gjelder ikke for ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet eller deres husstand. Det er et vilkår for stemmerett at man ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.

Hvor er jeg manntallsført?

Alle som skal stemme må være innført i kommunens manntall på valgdagen. Manntallet er en fortegnelse over stemmeberettigede personer i kommunen.

Velgerne føres inn i manntallet i den kommunen de var registrert med bostedsadresse den 30. juni i valgåret. Bostedsadresse betyr den adressen du er registrert som bosatt  hos Folkeregisteret. Hvis du er usikker på hvor du er folkeregisterført som bosatt, kan du ta kontakt med Skatteetaten/folkeregisteret slik:

Hvor kan jeg se manntallet for Østre Toten kommune?

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre etter den 30. juni. I Østre Toten kommune ble manntallet lagt ut 12. juli, og skal ligge ute til og med valgdagen på følgende steder:

 • Kiwi, Skreia
 • Biblioteket og servicetorget, rådhuset
 • Coop Marked Lund
 • Kiwi, Kapp

Hvordan søker jeg om å bli manntallsført?

Dersom du fyller stemmerettsvilkårene, men har vært bosatt i utlandet i mer enn 10 år sammenhengende, må du søke om innføring i manntallet i den kommunen du sist var registrert som bosatt. Dette gjelder ikke de som er ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet eller er del av deres husstand.

Feil i manntallet?

Dersom du mener at du, eller noen annen, er feilaktig innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at feilen blir rettet opp. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes per post til Valgstyret i Østre Toten kommune, p.b. 24, 2851 Østre Toten.

Valgkort og legitimasjon

Når får jeg valgkort?

Departementet har ansvaret for at det blir sendt ut valgkort til alle stemmeberettigede som er innført i manntallet i kommunen, og som har bostedsadresse innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen. Merk at valgkortet vil bli sendt til adressen du er folkeregisterført som bosatt og at valgkortet blir sendt ut i slutten av juli/starten av august. Du kan derfor ikke påregne å ha fått tilsendt valgkort dersom du avgir tidlig forhåndsstemme. Du må ikke ha med valgkort for å få stemt, men har du det med vil registreringen gå fortere.

Må jeg ha legitimasjon når jeg skal stemme?

Velgere som er ukjent for stemmemottaker må legitimere seg. Det anbefales å ha med godkjent legitimasjon med navn, fødsels- og personnummer og bilde når du skal stemme. Unntatt fra legitimasjonsplikten er inneliggende pasienter på institusjoner der velgers identitet kan bekreftes av en ansatt som legitimerer seg.

Hjelp til å stemme

Hvem kan få og hvordan kan man få hjelp?

Velger som har behov for det, kan selv be stemmemottaker om å få hjelp ved stemmegivningen. Velger med alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshemning kan selv peke ut en ekstra hjelper blant de personer som er til stede i valglokalet til å bistå i den praktiske gjennomføringen av stemmegivningen. Velger må selv kunne gi klart uttrykk for hva hun/han ønsker å stemme for at stemmegivningen kan gjennomføres. Stemmemottaker og eventuelt hjelper har taushetsplikt.

Forhåndsstemming utenriks fra 1. juli

Hvor og hvordan kan jeg stemme om jeg oppholder meg utenriks?

Velgere som oppholder seg utenriks, har kun anledning til å avgi forhåndsstemme. Informasjon om hvordan du kan stemme fra utlandet, finner du på Valgdirektorates hjemmeside. Husk at du selv er ansvarlig for å avgi stemme tidlig nok til at den kommer fram til valgstyret innen 12. september kl. 17.00.

Se forøvrig informasjon om stemmerett, manntall og valgkort.

Tidlig forhåndsstemming innenriks 3. juli - 9. august

Generell informasjon om tidlig forhåndstemming

Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan avgi såkalt tidlig forhåndsstemme i perioden 3. juli - 9. august. Ta kontakt dersom du ønsker å avgi tidlig forhåndsstemme på telefon 61 14 15 00, ellerc e-post: post@ostre-toten.kommune.no.

Dersom du ønsker å avgi tidlig forhåndsstemme i en annen kommune, må du henvende deg til den kommunen du ønsker å stemme i.

Se forøvrig informasjon om stemmerett, manntall, valgkort, legitimasjon og hjelp til å stemme.

Hvor og hvordan kan jeg "tidlig-forhåndsstemme"?

Ved tidlig forhåndsstemming gjelder andre regler for mottak av stemmegivninger enn i den ordinære forhåndsstemmeperioden og på valgdagene. Du vil få tildelt en generell stemmeseddel der du kan stemme på parti. Dette medfører at du mister retten til å gjøre endringer på rekkefølgen av kandidater som er oppført på valglisten. Stemmeseddelen stemples og velger legger stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt. Dersom du ikke har mottatt valgkort eller ikke har det med deg, vil stemmemottaker fylle ut et valgkort som legges sammen med stemmeseddelkonvolutten i en omslagskonvolutt. Velger legger omslagskonvolutten i urna. Stemmegivningen vil bli registrert i manntallet når det er tilgjengelig innen 10. august. Stemmegivningen bli behandlet slik at kravet til hemmelig valg ivaretas.

Ordinær forhåndsstemming innenriks 10. august - 8. september

Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker.  Forhåndsstemmer du, kan du ikke stemme på nytt på valgdagen.

Servicetorget - Rådhuset

 • Åpningstid: Mandag til fredag kl. 09.00 - 15.00 
 • Adresse: Rådhusgata 20, 2850 Lena 

Østre Toten folkebibliotek 

 • Åpningstid:
  • I perioden 10.08.2017 - 18.08.2017 
   • Mandag: kl. 10.00 - 19.00
   • Tirsdag til fredag:  kl. 10.00 -15.00
  • I perioden 21.08.2017 - 08.09.2017 
   • Mandag til torsdag : kl. 10.00 - 19.00 
   • Fredag : kl. 10.00 - 16.00 
 • Adresse: Rådhusgata 20, 2850 Lena 

Hjemmestemming (ambulerende stemmegiving)

Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt Svalbard og Jan Mayen, og som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme seg til et forhåndsstemmemottak eller til et valglokale på valgdagene, kan be be om å få stemme hjemme.

Ta kontakt med Østre Toten kommune på telefon 61 14 15 00 innen tirsdag 5. september kl. 15.00 for å gjøre avtale om hjemmestemming. Du vil da få besøk av to forhåndsstemmemottakere i perioden 6.- 8. september etter nærmere avtale.

Stemme på valgdagene 10. og 11. september

På valgdagene 10. og 11. september må du stemme i den kommunen du var folkeregisterført som bosatt per 30. juni i valgåret.  På valgkortet du får tilsendt, står det informasjon om hvilken stemmekrets/valglokale du er manntallsført i. Du kan likevel gå i den kretsen/det valglokalet du ønsker, da manntallet er blitt elektronisk.

Kommunestyret har vedtatt at Østre Toten kommune skal deles inn i fire stemmekretser:

 • Lena
 • Kapp
 • Skreia
 • Kolbu

Se for øvrig informasjon om stemmerett, manntall, valgkort, legitimasjon og hjelp til å stemme.

Valglokale Bygdestua - stemmekrets Lena

 • Åpningstid: søndag 12.00-18.00 og mandag 9.00-20.00
 • Adresse: Tømmerholsvegen 320, 2850 Lena

Valglokale Kapp Melkefabrikk - stemmekrets Kapp

 • Åpningstid: søndag 12.00-18.00 og mandag 9.00-20.00
 • Adresse: Fabrikkvegen 32, 2849 Kapp

Valglokale Skreia ungdomsskole - stemmekrets Skreia

 • Åpningstid: søndag 12.00-18.00 og mandag 9.00-20.00
 • Adresse: Skolevegen 15, 2848 Skreia

Valglokale Kolbu skole - stemmekrets Kolbu

 • Åpningstid: søndag 12.00-18.00 og mandag 9.00-20.00
 • Adresse: Vestvegen 44, 2847 Kolbu

Klage på valggjennomføringen

Grunnlag for å klage på valggjennomføringen finnes i valgloven § 13- 1 Valgloven § 13-1.

Sametingsvalget 2017

Informasjon om Sametingsvalget finner du på Sametingets hjemmeside og på Valgdirektoratets valgside.

I Østre Toten kommune er det under 30 manntallsførte velgere i Sametingets valgmanntall, og det vil derfor kun være mulig å forhåndsstemme i Østre Toten kommune. De manntallsførte vil bli tilskrevet medio juli 2017, og får informasjon om gjennomføringen.

Kommunestyrevalg i Færder kommune

Tjøme og Nøtterøy skal slå seg sammen til en kommune, Færder - fra 1. januar 2018, og skal gjennomføre kommunestyrevalg til den nye kommunen samtidig med Stortings- og sametingsvalget 2017.

Du finner mer informasjon om valgordningen for Færder kommune på hjemmesiden deres og på Valgdirektoratets hjemmeside.

Velgere som kommer til forhåndsstemmemottaket i Østre Toten kommune (servicetorget og biblioteket, i rådhuset) for å stemme til kommunestyrevalget i Færder kommune, må enten ha med seg stemmeseddel for Færder kommune eller bruke blankt ark der nødvendige opplysninger blir ført opp.

( Skriv ut Skriv ut