Forsiden/Til høring

Utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg

15. februar 2018 er høringsfristen for forslag til lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Østre Toten kommune.

Relaterte dokumenter:

 

Kommunene er forurensningsmyndighet for utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg etter kapittel 12 i forurensningsforskriften. EU sitt rammedirektiv for vann har som mål å sikre god kjemisk og økologisk tilstand, «tilnærmet naturtilstand», i alle vassdrag innen 2021. Det vil si at leveforhold for dyr og planter som lever i eller i direkte tilknytning til vannet, skal være slik det ville ha vært uten menneskelig påvirkning. Opprydding i spredt avløp er et viktig tiltak for å nå dette målet.

Utslipp fra mindre avløpsanlegg er hovedkilden til lokal bakterieforurensning, og en viktig kilde til utslipp av fosfor som gir overgjødsling og algevekst i vassdragene. Tiltak for å redusere denne type utslipp er derfor en av de viktigste tiltakene for å bedre vannkvaliteten i Østre Toten kommune. Forskriften er et ledd i å følge opp forskrift om rammer for vannforvaltningen som implementeres i EU sitt vanndirektiv i Norge.

Konsekvenser ved nytt regelverk

Den mest vesentlige endringen i forhold til det generelle regelverket er innstramminger på krav i sårbare områder i Østre Toten. Dette gjelder blant annet krav til slamfluktkum og etterpolering for minirenseanlegg, samt service og oppfølging av anlegg.

En lokal forskrift for Østre Toten bli et godt verktøy for kommunen i arbeidet med å gi utslippstillatelser generelt, og i arbeidet med opprydding i spredt avløp spesielt. En lokal forskrift vil klargjøre bestemmelsene som gjelder i Østre Toten kommune, samt presisere krav til dokumentasjon, drift, vedlikehold og oppfølging i ettertid. Den største fordelen vil likevel være at kravene til godkjenning og dokumentasjon vil bli tydeligere og mer forutsigbare. Nærmere om konsekvenser ved nytt regelverk er omtalt i vedlagte notat.

Høringssvar

Høringsfrist er 15. februar 2018.

Vi ber om at høringssvarene gis ved å trykke på "Min uttalelse" nederst på denne siden. Alternativt kan høringssvarene sendes med e-post til postmottak@ostre-toten.kommune.no, eller med brev til Østre Toten kommune, postboks 24, 2850 Lena.

Alle høringsuttalelser er offentlige etter Offentleglova, og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Østre Toten kommune, Vann og avløp på va@ostre-toten.kommune.no.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Tips en venn Skriv ut