Tekniske hjelpemidler - utlån

Beskrivelse

Østre Toten kommune kan tilby enkle hjelpemidler som lånes ut til innbyggere og besøkende etter behov. Hjelpemidlene kan lånes inntil tre måneder.

Er du funksjonshemmet eller har vært operert eller utsatt for skade eller sykdom, kan du få låne tekniske hjelpemidler. Hjelpemidlene gir de som trenger det en enklere hverdag og lånes ut for en kortere eller lengre periode.

Hjelpemiddellageret

Hjelpemiddellageret, Østre Toten kommune (korttidslageret) er åpent for bruker/ pårørende og samarbeidspartnere mandag til fredag mellom kl 07.00 - 09.00. Det vil i åpningstiden være mulig å hente og levere hjelpemidler, og/eller hjelpemidlene kan hentes etter avtale med Hjelpemiddellageret.

Kontaktinformasjon

Trenger du hjelp til reparasjon og montering. Ring 957 92 200 for avtale. Vi kan også være behjelpelige med innhenting av utlånte hjelpemidler dersom en ikke kan få levert dem tilbake selv. 

Akuttbehov?

Ved akutt behov for hjelpemidler på kveld og helg, må du kontakte hjemmetjenesten der du bort.

Kapp

913 95 830

Skreia

950 38 863

Lena

913 68 612

Kolbu

977 68 928

Vakttelefon hverdagsrehabilitering

481 46 734

Varige behov?

Det blir vurder om det skal søkes som varig utlån fra NAV Hjelpemiddelsentralen, Oppland.

Fysio- og ergoterapitjenesten kan utrede behovet ditt og gi råd om valg av hjelpemiddel. Du kan også få hjelp med utformingen av søknad med begrunnelse, tilpasning og opplæring i bruk av hjelpemidlene.

Reprasjon/bytte av hjelpemidler

Dersom ditt utlånte hjelpemiddel er ødelagt eller slitt og trenger reprasjon eller bytte, ta kontakt på telefon 957 92 200 eller e-post: hjlager@ostre-toten.kommune.no

For mer informasjon og relevante linker

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Hjelpemiddeldatabasen
Nav Hjelpemiddelsentral

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
Lov om folketrygd (folketrygdloven) kap. 10 Stønad for å kompensere for utgifter ...
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-1 - Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester
Forskrift om habilitering og rehabilitering ... § 9 Hjelpemidler og ergonomiske tiltak
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 22
Forskrift om hjelpemiddelsentralens virksomhet og ansvar

Kriterier/vilkår

Du har nedsatt funksjonsevne for en kortere eller lengre periode.

Tjenesten oppdatert: 24.11.2017 11:12