Institusjon - langtidsopphold

Generelt

Alternativt navn

Sykehjem langtidsplass

Tema

- Alle tjenester A-Å
- Omsorg

Beskrivelse

Langtidsplass på sykehjem er for deg som trenger pleie og stell gjennom hele døgnet. Du må søke kommunen om plass på sykehjem. Før saken kan avgjøres, vil vi kartlegge dine ønsker og behov. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk.

Hvis du oppfyller kriteriene for langtidsplass, har du rett til å få et skriftlig vedtak om dette, selvom det for øyeblikket ikke er ledige plasser.

Får du tildelt sykehjemsplass, skal hjelpebehovet ditt fremgå av vedtaket.

 • Langtidsplass i institusjon er et bo - og behandlingstilbud til kronisk og langvarig syke - og pleietrengende som kommunens øvrige pleie - og omsorgstjenester ikke kan gi tilstrekkelig hjelp i eget hjem.

Målgruppe

 • Personer som på grunn av varig helsesvikt og omfattende pleiebehov ikke kan bo hjemme med tilrettelagte tjenester.

Kriterier/vilkår

Kommunen skal ha en egen forskrift med kriteriene for tildeling av plass på sykehjem.

 • Må ha behov for langvarig og sammensatt pleie - og omsorg samt døgnkontinuerlig tilsyn som følge av  helse - og funksjonssvikt.

 

Pris for tjenesten

Hovedregelen om betaling for langtidsopphold i institusjon er som følger:

Vederlag blir trukket direkte fra trygden og pasienten betaler inntil 75 % av folketrygdens grunnbeløp og inntil 85 % av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp. Jfr. Kommunehelsetjenesteloven § 2-3. Vederlag kan tidligst kreves etter 1-en måned regnet fra innflyttingsdato, eller etter tilsammen 60 døgns opphold innen samme kalenderår.


Avgifter og gebyrer

Partnere

Fysio - / ergoterapitjenesten i kommunen.

aaa

Serviceerklæring

"Vi lover"

 • At du skal oppleve respekt, trygghet og forutsigbarhet i møte med omsorgstjenesten i Østre Toten kommune.
 • Å gi deg støtte på egne avgjørelser som handler om din person.
 • Å gi nødvendig hjelp til personlig hygiene og påkledning.
 • Å gi tilstrekkelig næring og drikke, samt tilpasset hjelp ved måltider.
 • Å følge opp nødvendig medisinsk behandling og gi omsorgsfull pleie tilpasset den enkeltes tilstand.
 • Å tilby nødvendig tannbehandling og ivareta munnhygienen.
 • Å gi tilbud om sosial kontakt, fellesskap og aktivitet tilpasset den enkelte.
 • Å gi mulighet for ro, skjermet privatliv og tilbud om enerom.
 • Å legge til rette for en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser.
 • Å legge til rette tilbud for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å formulere sine behov.

"For at vi skal kunne oppfylle dette..."

 • Må du selv eller din formelle representant søke tjenesten og gi ditt samtykke til å motta den. Dersom du selv ikke er i stand til å formulere ditt samtykke, skal samtykke gis av din formelle representant.
 • Må du / din formelle representant setter deg inn i vedtaket ditt.
 • Må du fortelle oss hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med.
 • Må du om mulig sørge for at ditt private tøy blir merket.

 

 

 • Ønsker vi at du sier i fra om dette til den som er din hovedkontakt, eller leder for tjenesten der du oppholder deg.
___

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om langtidsopphold på sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Du eller din formelle representant kan kontakte pleie - og omsorgstjenesten i Østre Toten kommune for å få hjelp til å søke langtidsopphold i institusjon. Andre kan søke på dine vegne, men da må du selv samtykke til at dette blir gjort. Saksbehandler ved Tildelingskontoret vil foreta et vurderingsbesøk hos den som søker i forbindelse med søknadsbehandlingen. Saksbehandler vil gjøre en faglig vurdering. Den som til enhver tid har størst behov for institusjonsplass vil prioriteres ved ledig plass. Den som blir tildelt plass blir kontaktet av saksbehandler ved Tildelingskontoret.

Skjema

Søknadsskjema for pleie - og omsorgstjenester
Søknad om helse og po-tjenester

Søknaden sendes til

Tildelingskontoret for pleie - og omsorgstjenester

Rådhuset

2850 Lena

Saksbehandling

Før saken kan avgjøres, vil vi kartlegge dine ønsker og behov nærmere. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Får du tildelt sykehjemsplass, skal hjelpebehovet ditt fremgå av vedtaket. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Det kan hende at det ikke er ledige plasser, selvom du oppfyller kriteriene for sykehjemsplass. I så fall får du et skriftlig vedtak fra oss om at du oppfyller kriteriene og du blir satt på venteliste.

Søknader behandles fortløpende når Tildelingskontoret har mottatt den. En saksbehandler har ansvar for å følge opp saken fram til vedtak vil bli fattet.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.
 

Merknader

Følgende institusjoner kan gi tilbud om langtidsopphold i institusjon:

 • Østre Toten sykehjem, 2850 lena
 • Kapp bo - og servicesenter , 2849 Kapp
 • Labo bo - og servicesenter , 2850 Lena
 • Fjellvoll bo - og servicesenter , 2847 Kolbu
 • Balke bo - og servicesenter , 2848 Skreia
___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:
Omsorg
Telefon:
61141500
Telefaks:
61141699
Epost:
postmottak@ostre-toten.kommune.no
Nettadresse:
http://www.ostre-toten.kommune.no
Postadresse:
Postboks 24, 2851 Lena
Besøksadresse:
Rådhuset, 2850 Lena

Kontaktpersoner

Navn:
Tildelingskontor
Tittel:
Tildelingskontor
Telefon:
61141500
Epost:
tildelingskontor@ostre-toten.kommune.no
Navn:
Avdelings-sykepleie/ vernepleiere,Hjemmetjenesten
Tittel:
Kontaktpersoner i pleie-og omsorg
Telefon:
61141500
Epost:

Andre opplysninger

Dato opprettet
2016-01-15 13:51
Dato oppdatert
2016-01-15 13:53